PL EN


2012 | 1(2) | 72-84
Article title

Pamětní zápisy (akty) v českých zemích od konce 10. do konce 13. století

Authors
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
Keywords
Year
Issue
Pages
72-84
Physical description
Contributors
References
 • Archiv Pražského hradu, sign. 1 I 1.
 • Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, Tomus I. Inde ab a. DCCCV usque ad a. MCXCVII, Praha 1804–1907, č. 268.
 • Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae, ed. G. Friedrich, II, Praha 1912.
 • Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, Anhang IV. Gründung der Trebitscher Kirche, ed. B. Bretholz, W. von Weinberger, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germianicarum in usum scholarum (nova series) II, Berlin 1923.
 • Mnich Sázavský, ed. J. Emler, Fontes rerum Bohemicarum II, Praha 1874.
 • Rakouská národní knihovna ve Vídni, č. 395.
 • Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars II, Annorum 1253–1310, ed. J. Emler, Praha 1882.
 • Bláhová M., Funkce a pramenná hodnota pamětních zápisů středověkých církevních institucí. Tak zvaná zakládací listina kláštera Třebíčského, [w:] Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konferencje Středověké kláštery v zemích Koruny české ve dnech 24.–25. Května 2001 v Třebíči, K vydání připravili L. Jan, P. Obšusta, Brno 2002, s. 97-111.
 • Bláhová M., Historická paměť v pramenech raně přemyslovských Čech, [w:] Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin D. Třeštíka, uspoř. J. Klápště, E. Plešková, J. Žemlička, Praha 2003, s. 53-69.
 • Bláhová M., Počátky českého státu a Iznik Břeclavi, [w:] K historii Břeclavi. Sborník materiálů z literárně historického semináře o Břeclavi, květen 1996, Břeclav 1996, s. 17-31.
 • Bláhová M., Pragmatická písemná kultura, [w:] Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, edd. Z. Hojda, H. Pátková, Praha 2008, s. 15-27.
 • Bláhová M., Tradiční zápisy v klášterní historiografii doby přemyslovské, [w:] Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám, Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008, ed. V. Knoll, Plzeň 2008, s. 55-65.
 • Bláhová M., Zakládací listina staroboleslavské kapituly, [w:] Pamětní tisk k 950. výročí první písemné zmínky o Břeclavi, Břeclav 1996.
 • Brunner K., Das Zwettler »Bärenhaut« – Versuch einer Einordnung, [w:] Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter, hrsg. H. von Patze, Sigmaringen 1987, s. 647-662.
 • Coleman J., Ancient and Medieval Memoria. Studies in the Reconstruction of the Past, Cambridge – New York etc. 1992.
 • Dušková S., Česká listina doby přemyslovské (Nástin vývoje), Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 1964, C 11, s. 51-72.
 • Fiala Z., K Oczce funkce našich listin do konce 12. století, Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity C 7 (1960), s. 5-34.
 • Fiala Z., K počátkům listin v Čechách, Sborník historický 1 (1953), s. 27-45.
 • Friedrich G., Ještě o zakládací listině kapituly litoměřické, Český časopis historický 8 (1902), s. 166-173.
 • Friedrich G., O zakládací listině kapituly litoměřické, Prolegomena k české diplomatice I, Praha 1901.
 • Goetz H.-W., Moderne Mediävistik. Stand und Perspektive der Mittelalterforschung, Darmstadt 1999.
 • Guenée B., Histoire et mémoire, Paris 1988.
 • Hrubý V., Tři studie k české diplomatice, Brno 1936.
 • Hlaváček I., Diplomatisches Material in den narrativen Quellen des böhmischen Mittelalters bis zum Anfang des 13. Jahrhunderts, [w:] Palaeographica, diplomatica et archivistica. Studi in onore di G. Battelli 2, Roma 1979, s. 73-96.
 • Hledíková Z., Ke kulturom poměrům vyšehradské kapituly počátkem 13. století, Folia historica Bohemica 2 (1980), s. 129-183.
 • Johanek P., Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde, [w:] Recht und Schrift im Mittelalter, hrsg. P. von Classen, Sigmaringen 1977, s. 131-162.
 • Kristen Z., Pamětní zápisy kostela olomouckého a kláštera louckého (Příspěvek k diplomatice česko-moravských aktů), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 3 (1962), s. 183-195.
 • Kristen Z., Pamětní záznamy kostela olomouckého a katera louckého (Příspěvek k diplomatice česko-moravských aktů), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 3 (1962), s. 183-195.
 • Kristen Z., Pamětní záznam o založení a obvěnění kapituly litoměřické. Příspěvek k diplomatickému rozboru českomoravských aktů, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica 2 (1961), s. 69-97.
 • Kos R., Kritische Bemerkungen zu Friedrichs Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (Studien zum älteren böhmischen Urkudenwesen), Prag 1911.
 • Lalik T., Włość kanoników staroboleslawskich w pierwszej połowie XI wieku. Ze studiów nad organizacją domeny książęcej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 19 (1971), s. 399-429.
 • Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, hrsg. Schmidt von K., Wollasch J., München 1984.
 • Memoria. ricordare e dimenticare nella cultura del medioevo – Memoria. Erinnern und Vergessen in der Kultur des Mittelalters, a cura di M. Borgolte, Bologna 2005.
 • Memoria. Vergessen und Erinnern, hrsg. A. von Haverkamp, R. Lachmann, München 1992.
 • Novotný V., Začátky kláštera kladrubského a jeho nejstarší listiny, Praha 1932.
 • Oexle O.G., Memoria und Memorialüberlieferung im früheren Mittelalter, Frühmittelalterliche Studien 10 (1976), s. 70-95.
 • Oexle O. G., Memoria in der Gesellschaft und in der Kultur des Mittelalters, [w:] Modernes Mittelalter. Neue Bilder einer populären Epoche, hrsg. J. von Heinzle, Leipzig 1994, s. 297-323.
 • Oexle O. G., Memorialüberlieferung und Gebetsgedächtnis in Fulda vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, [w:] Die Klostergemeinschaft von Fulda im früheren Mittelalter, hrsg. K. von Schmid, München 1978, s. 136-177.
 • Palacký F., Kritická úvaha i výklad základných listin kollegiatního chrámu Litoměřického, Časopis Českého muzea 1836, s. 323-346.
 • Pražák J., Diplomatické poznámky k litomyšlské listině krále Vladislava I., [w:] Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí, Pardubice 1959, s. 9-32.
 • Pražák J., Ke kritice českých aktů XII. století, Sborník archivních prací VIII,1, 1958, s. 130-151.
 • Pražák J., Privilegium pervetustum Boleslai, [w:] Milénium břevnovského katera (993–1993), Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách, red. I Hlaváček., M. Bláhová, Praha 1993, s. 13-24.
 • Pražák J., Privilegium Přemysla I. pro Doksany a jeho konfirmace z r. 1276, Sborník archivních prací V,1, 1955, s. 159-205.
 • Pražák J., Rozšíření aktů v přemyslovských Čechách. K počátkům české listiny, [w:] Collectanea opusculorum ad iuris historiam spectantium Venceslao Vaněček septuagenario ab amicis discipulisque oblata – Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám, Praha 1975, s. 29-40.
 • Psíková J., Příspěvky k diplomatice vyšehradských listin 12. století, Archivum Treboniense. Sborník studií pracovníků archivu a jeho badatelů, 1973, s. 1-43.
 • Redlich O., Die Privaturkunde des Mittelalters, München – Berlin 1907.
 • Šebánek J., Dušková S., Česká listina doby přemyslovské, Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity C 11 (1964), s. 51-72.
 • Šusta J., Otroci a velkostatek v Čechách, Český časopis historický 5 (1899), s. 34-43.
 • Wenta J., Studien über die Ordensgeschichtsschreibung am Beispiel Preußens, Toruń 2000.
 • Wild J., Wurzeln und Entwicklungslinien der privaten Siegelurkunden in Bayern (ca. 1150–1250), Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 116 (2008), s. 235-248.
 • Zatschek H., Bericht über die Neuerscheinungen auf dem Gebiete der Urkundenlehre 1922 1932, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 48 (1934), s. 405-453.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21adc1f2-aee4-4c31-a0a5-bea676abafc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.