PL EN


2009 | 1(56) | 47-67
Article title

Terminological Dichotomy in the Eschatological Conception of the Letters to the Thessalonians

Authors
Title variants
PL
Dychotomia terminologiczna w eschatologii Listów do Tesaloniczan
Languages of publication
EN PL
Abstracts
Niniejszy artykuł, bazując na analizie dwóch tekstów z Listów do Tesaloniczan (1 Tes 4, 13-5, 11; 2 Tes 2, 1-12), dokonuje próby wyjaśnienia przyczyn i celu występowania w 1-2 Tes dwóch terminów („paruzja”; „dzień Pański”) określających koniec czasów. Termin „paruzja” dominuje w 1 Tes, natomiast wyrażenie „dzień Pański” w 2 Tes. Dla osiągnięcia zamierzo¬nego celu w części pierwszej artykułu dokonano analizy motywów eschatologicznych i apoka¬liptycznych występujących w tych fragmentach. Klasyfikacja, systematyzacja i analiza tych motywów pozwoliła wykazać, że eschatologia w ścisłym tego słowa znaczeniu występuje jedynie w 1 Tes 4, 13-5, 11. W przypadku 2 Tes 2, 1-12 mamy do czynienia jedynie z apoka¬liptycznym apendyksem dotyczącym motywu eschatologicznego „czasy i pory”. Wniosek ten pozwolił nam traktować materiał eschatologiczny 1-2 Tes jako jednorodny, czyli pochodzący od tego samego autora. Dzięki temu możemy szukać przyczyn i celu użycia przez apostoła Pawła dwóch odmiennych wyrażeń. Wniosek, do jakiego doprowadzają analizy dokonane w części drugiej artykułu, zawrzeć można w stwierdzeniu, że chociaż koniec świata jest jedną rzeczywistością dla wszystkich ludzi i całego stworzenia, to jednak dla chrześcijan będzie miał on mamiona paruzji, czyli radosnego przyjścia w chwale Jezusa Chrystusa, podczas gdy dla niechrześcijan będzie miał on wymiar „dnia Pańskiego”, czyli sprawiedliwego sądu i kary.
Contributors
 • Card. Stefan Wyszyński University, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Poland
References
 • M. Bednarz, 1-2 List do Tesaloniczan, Częstochowa 2007
 • W.H. Burkeen, The Parousia of Christ in the Thessalonians Correspondence, Aberdeen 1979
 • K.P. Donfried, Paul, Thessalonica and Early Christianity, London 2002
 • A.L. Moore, The Parousia in The New Testament, Leiden 1966
 • C.R. Nicholl, From Hope to Despair in Thessalonica. Situating 1 and 2 Thessalonians, Cambridge 2004
 • J. Plevnik, Paul and the Parousia. An Exegetical and Theological Investigation, Peabody 1997
 • J. Stępień, Autentyczność Listów do Tesaloniczan, CT 34 (1963)
 • W. Trilling, Untersuchungen zum zweiten Thessalonischrbrief, Leipzig 1972
 • J.A. Bailey, Who Wrote 2 Thessalonians?, NTS 25 (1978-1979)
 • R.F. Collins, Letters that Paul did not Write: The Epistle to the Hebrews and the Pauline Pseudepigrapha, Good News Studies, Wilmington 1988
 • Ch.H. Giblin, The Threat to Faith. An Exegetical and Theological Re-examination of 2 Thessalonians, Rome 1967
 • L. Hartman, The Eschatology of 2 Thessanonians as Included in a Communication, w: R.F. Collins, The Thessalonian Correspondence, Leuven 1990
 • H. Koester, From Paul’s Eschatology to the Apocalyptic Schemata od 2 Thessalonians, w: R.F. Collins, The Thessalonians Correspondence, Leuven 1990
 • R. Romaniuk, Problem Pawłowego autorstwa 2 Tes, RTK 21 (1974)
 • J.G. Klausner, E. Davis, Eschatology, EJ 6, Jerusalem 1971
 • A. Jankowski, Eschatologia Nowego Testamentu, Kraków 2007
 • R.E. Sturm, Defining the Word „Apocalyptic”. A Problem in Biblical Criticism, in: J. Marcus, M.L. Soards, Apocalyptic and the New Testament. Essays in Honor of J.L. Martyn, JSNT Sup 24, Sheffield 1989
 • J.J. Collins, The Encyclopedia of Apocalypticism, vol. 1, New York 2000
 • P. O’Callaghan, The Christological Assimilation of the Apocalypse, Dublin 2004
 • B. Widła, Nowe Spojrzenie na autentyczność 2 Tes, SVT 14 (1976)
 • P.F.M. Fontaine, The Light and The Dark. A Cultural History of Dualism, vol. 7, Amsterdam 1992
 • I.H. Marshall, 1 and 2 Thessalonians, New Century Bible Commentary, London 1983
 • J. Stępień, Teologia św. Pawła, Warsaw 1979
 • A.J.M. Wedderburn, Beyond Resurrection, Peabody 1999
 • M. Demura, The Biblical Tradition of Resurrection in Early Christianity, Annual of The Japanese Biblical Institute, 25-26 (1999-2000)
 • C.F.D. Moule, St Paul and Dualism: The Pauline Conception of Resurrecion, NTS 12 (1965-1966)
 • F.F. Bruce, 1&2 Thessalonians, WBC, vol. 45, Nashville 1982
 • Ch. Van Landingham, Judgment & Justification in Early Judaism and the Apostle Paul, Peabody 2006
 • J.M. Court, Paul and the Apocalyptic Pattern, in: M.D. Hookers, S.G. Wilson, Paul and Paulinism. Essays in Honour of C.K. Berrett, London 1982
 • J. Plevnik, Paul’s Eschatology, Toronto Journal of Theology 6 (1990)
 • B. Witherington, 1 and 2 Thessalonians, A Socio-Rhetorical Commentary, Grand Rapids 2006
 • A.J. Malherbe, The Letters to the Thessalonians, The Anchor Bible, New York 2000
 • K. Grayston, The Letters of Paul to the Philippians and to the Thessalonians, Cambridge 1967
 • J.D.G. Dunn, The Theology of Paul the Apostle, Michigan 1998
 • E.J. Richard, First and Second Thessalonians, Sacra Pagina Series, vol. 11, Collegeville 1995
 • A. Robertson, A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of the St. Paul to the Corinthians, ICC, New York 1929
 • A.C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians, NIGTC, Michigan 2000
 • H. Schlier, Der Apostel und Seine Gemeinde. Auslegung das Ersten Briefes and die Thessalonicher, Freiburg 1972
 • P. Briks, Koniec świata czy apokatastaza? Pozytywne aspekty koncepcji eschatologicznych w Biblii Hebrajskiej, Warsaw 2004
 • G. Von Rad, The Origin of the Concept of the Day Yahweh, JSS 4 (1959)
 • S. Lempa, Dzień Pana w Piśmie Świętym, Geneza i ewolucja semantyczna formuł „jôm Jhwh” i „hemera (tou) Kyriou”, Lublin 1977
 • R. Rubinkiewicz, Biblia a odkupienie, Lublin 2000
 • J.S. Synowiec, Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza, Kraków 1992
 • G. Friedrich, 1 Thessalonicher 5,1-11, der apologetische Einschub eines Späteren, ZTK 70 (1973)
 • J.R. Harrison, Paul and The Imperial Gospel at Thessalonica, JNST 25 (2002)
 • J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, Poznań 1979
 • J.E. Frame, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Paul to the Thessalonians, ICC, Edinburgh 1912
 • Ch.A. Wanamaker, The Epistles to the Thessalonians. A Commentary on the Greek Text, NIGTC, Grand Rapids 1990
 • E. Peterson, Die Einholung des Kyrios (1Thess 4,17), ZST 7 (1929-1930)
 • R.H. Gundry, The Hellenization of Dominical Tradition and Christianization of Jewish Tradition in the Eschatology of 1-2 Thessalonians, NTS 33 (1987)
 • O.D. Vena, The Parousia and Its Readings, The Development of the Eschatological Consciousness in the Writings of the New Testament, SBL, MS 27 (2001)
 • E. Best, The First and Second Epistles to the Thessalonians, Blacks New Testament Commentary, Peabody 2003
 • B. Rigaux, Saint Paul: Les Épitres aux Thessaloniciens, EtB, Paris 1956.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21aed938-42de-40e1-b53f-fec5af7dd473
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.