PL EN


2017 | 4(70) | 41-62
Article title

Przywództwo lokalne w warunkach koabitacji. Przykład gmin z województwa świętokrzyskiego

Content
Title variants
EN
Local leadership in the conditions of cohabitation on the example of the municipalities in the Świętokrzyskie Voivodeship
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przywództwo polityczne, także to na poziomie lokalnym, analizowane jest pod względem instytucjonalnym oraz indywidualnym. Czynniki instytucjonalne określają sposób wyłaniania i zakres kompetencji lidera lokalnego. Dopełnieniem są jego cechy indywidualne i określany na ich podstawie styl przywództwa. W polskiej gminie występuje prezydencki model przywództwa z silną pozycją lidera. Istnieje jednak zagrożenie destabilizacji pozycji organu wykonawczego w sytuacji wystąpienia koabitacji. Może to być pokojowe współrządzenie, kiedy to wójt, burmistrz albo prezydent miasta mimo braku większości w radzie bezpośrednio po wyborach uzyskuje wsparcie wystarczającej liczby radnych do zarządzania gminą. Koabitacja konfliktowa zachodzi zaś w sytuacji, gdy organowi wykonawczemu nie uda się doprowadzić do koalicji. Współistnienie władz gminnych wywodzących się z różnych obozów wystąpiło po wyborach 2014 r. w blisko 50% polskich gmin.
EN
The issue of political leadership is widely studied and described in the literature. It should be noted that this problem can be analyzed both at the institutional and the individual level. The institutional factors determine the way of selecting local leaders and the scope of their competence. The individual features, on the other hand, create a leadership style. Cities have a presidential system with a strong mayor. In the case of cohabitation, though, this system can be destabilized because, instead of peaceful institutional co-existence, the institutions may be in conflict. After the local elections of 2014, half of the Polish municipalities had to confront the problem of cohabitation. The aim of this paper is to present the question of local leadership in the context of cohabitation.
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Antoszewski A., 2012, „Samorząd jako pole rywalizacji politycznej”, w: K. Mieczkowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce –sukcesy, porażki, perspektywy, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 47–62.
 • Banaś M., Lechowicz P., 2015, „Kohabitacja a trwałość komitetów koalicyjnych w Polsce po 1991 roku”, Polityka i Społeczeństwo, nr 4(13), s. 5–24.
 • Berg R., Rao N., 2005, „Institutional reforms in local government: A comparative framework”, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 1–14.
 • Betkiewicz W., 2011, „Determinanty składu koalicji w sejmikach wojewódzkich w 2010 roku. Cele programowe czy stanowiska w zarządach?”, w: E. Nalewajko (red.), Radni sejmików wojewódzkich. Role i konteksty, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, s. 23–56.
 • Bokszczanin I., 2014, „Kierunki zmian w systemie samorządu terytorialnego we Włoszech”, w: J. Wojnicki (red.), Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, Warszawa: ASPRA-JR, s. 147–167.
 • Bukowski Z., 2014, „Wpływ organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego na działalność organów stanowiących w wybranych państwach europejskich”, w: J. Wojnicki (red.), Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, Warszawa: ASPRA-JR, s. 43–50.
 • Dziemidok-Olszewska B., Sokół W. (red.), 2012, Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne, t. 2, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Izdebski H., Kulesza M., 1999, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa: Wydawnictwo LIBER.
 • Jakubiak Ł., 2010, Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kotarba B., 2011, Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002– 2010, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Kotras M., 2009, Przywództwo polityczne na poziomie regionu. Przykład województwa łódzkiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kowalik J., 2005, „Wybrani w bezpośrednich wyborach. Raport z badania”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach, nr 1–2 (3–4), s. 9–48.
 • Kuć-Czajkowska K.A., Sidor M., Wasil J., 2017, „Konfliktowe współistnienie organów przedstawicielskich na poziomie lokalnym. Przykład gminy Wydminy”, Samorząd Terytorialny, nr 10 (322), s. 30–47.
 • Kuć-Czajkowska K.A., Wasil J., Sidor M., 2015, „Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach”, Polityka i Społeczeństwo, nr 3(13), s. 151–164.
 • Larsen H.O., 2005, „Transforming political leadership: Models, trends and reforms”, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 185–210.
 • Mouritzen P.E., Svara J., 2002, Leadership at the Apex, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
 • Nocoń J., 2008, „Kryteria wyłaniania lokalnych liderów politycznych”, w: S. Michałowski, K.A. Kuć-Czajkowska (red.), Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 13–26.
 • Państwowa Komisja Wyborcza, „Wybory samorządowe i referenda lokalne”, http://pkw.gov.pl/317_Wybory_samorzadowe_i_referenda_lokalne (dostęp: 21.11.2015).
 • Piasecki K.A. (red.), 2006, Model przywództwa, Kraków: Wydawnictwo „Profesja”. Pierzchalski F., 2013, Morfogeneza przywództwa politycznego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Sidor M., Kuć-Czajkowska K.A., Wasil J., 2015, „The position of local leaders in Poland – the relationship between councilors and the mayor”, w: Insourcing and/or Outsourcing: How Do They Contribute to the Public Administration Reform, http://www.nispa.org/files/conferences/2015/CD/ (dostęp: 17.06.2017).
 • Sidor M., Kuć-Czajkowska K.A., Wasil J., 2017, Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Skrzydło W., 1989, „Ustrój polityczny V Republiki w okresie kohabitacji (1986–1988)”, Studia Prawnicze, z. 2–3, s. 211–225.
 • Skrzypiński D., 2013, „W różnorodności siła? Społeczno-gospodarcza charakterystyka polskich województw”, w: R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska (red.), Gra o regiony. Wybory do sejmików województw w 2010 r., Wrocław: Wydawnictwo Remar, s. 33–53.
 • Swianiewicz P., 2005, „Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(22), s. 5–25.
 • Swianiewicz P., Klimska U., 2003, „Kto rządzi gminą i jak? Lokalni liderzy polityczni w teorii i praktyce samorządów w Polsce”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(14), s. 15–41.
 • Swianiewicz P., Łukomska J., 2015, „Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST w 2014 r.”, http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/Andrzej_Gniadkowski/Ranking_bogactwo_samorzadow.pdf (dostęp: 12.03.2016).
 • Śmigielska J., 2004, Teatr władzy lokalnej, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 • Tusiński P.A., 2016, „Prawne narzędzia upolitycznienia samorządu terytorialnego jako przeszkody w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w III RP”, w: S. Michałowski, M. Sidor, J. Wasil (red.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 33–64.
 • Wasil J., Sidor M., Kuć-Czajkowska K.A., 2016, „Building political capacity in the management of a municipality Spreading Standards”, w: Building Capacities: European Administrative Space in Progress, http://www.nispa.org/files/conferences/2016/CD/index.html (dostęp: 11.07.2017).
 • Wojnicki J., 2014, Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt ustrojowo-politologiczny, Warszawa: Difin.
 • Wollmann H., 2005, „The directly elected executive mayor in German local government”, w: R. Berg, N. Rao (red.), Transforming Political Leadership, New York: Palgrave Macmillan, s. 29–41.
 • Wróbel S. (red.), 2012, Samorząd terytorialny państw europejskich, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 • Żukiewicz P., 2011, Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21b5042e-9308-4140-8420-3f0d732172c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.