PL EN


2017 | 4(54) | 261-291
Article title

ANOMALIES AND TRENDS IN THE SEASONAL VARIATIONS IN DEMAND AT POLISH HOTELS – SELECTED SEGMENTS IN 2000-2015

Content
Title variants
PL
Anomalie i trendy w sezonowych wahaniach popytu w polskich hotelach – wybrane segmenty z lat 2000–2015
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule omówiono ilościowe i jakościowe zmiany strukturalne w polskich hotelach w latach 2000–2015. Ogólną sytuację na polskim rynku hotelarskim opisać można licznymi wskaźnikami popytu i podaży odzwierciedlającymi zakres i bardzo znaczącą dynamikę zmian zaobserwowaną w badanym okresie. W tym kontekście autorzy szczegółowo analizują popyt w segmentach turystów krajowych i zagranicznych w podziale na miesiące (sezony) w pierwszych sześciu latach okresu badań. Wyniki pokazują, że w latach 2000-2005 każdego roku odnotowano spadek krajowego popytu w sezonie letnim, podczas gdy sezonowe wahania popytu pozostały bardzo zbliżone. Autorzy doszli do wniosku, że była to stała charakterystyka polskiego rynku hotelarskiego w badanym okresie i że krajowy popyt napędzany był głównie podróżami służbowymi. Uznano to za znak niedojrzałości (słabości) rynku w badanym okresie. Szczegółowa analiza trendów zaobserwowanych w późniejszych latach (do 2015 roku) przedstawionych w dalszej części artykułu (koncentrującym się szczególnie na roku 2015) ukazuje, że rozwojowi na rynku (ze strony popytu i podaży) oraz zmianom jakościowym i strukturalnym (proporcjom między placówkami wysokiej i niskiej kategorii, jak i popytowi na nie) towarzyszyły wyraźne funkcjonalne i strukturalne zmiany połączone z celami podróży i pobytu w hotelach oraz powiązane z nimi przepływy środków finansowych. Na końcu autorzy odnoszą się do różnych makroekonomicznych i makrospołecznych parametrów, wskazując na ogólne wzbogacenie się Polaków, co – ich zdaniem – również przyczyniło się do zmian wzorców zachowań turystów w kontekście wyboru zakwaterowania. Konsekwencją tego były zanikające w latach 2013-2015 anomalie sezonowe i większa dojrzałość polskiego rynku hotelarskiego.
EN
The article addresses quantitative, qualitative and structural changes at Polish hotels in 2000-2015. The general situation in the Polish hotel market is described by a number of supply- and demand-side indicators reflecting the scope and very significant dynamics of changes observed in the period under examination. In this context, the Authors analyse in detail demand from the segments of domestic and foreign tourists by month (season) in the first six years of the period covered. The results show that between 2000 and 2005 each year witnessed a fall in domestic demand in the high summer season, whereas seasonal variations in demand were very similar. Therefore, the Authors conclude that it was a constant characteristic of the Polish hotel market in the years in question and that domestic demand was mostly driven by business travel. It was assessed as a sign of immaturity (weakness) of the market in the period covered. An in-depth analysis of trends observed in the following years (until 2015) presented in subsequent parts of the article (with a special focus on 2015) demonstrates that growth in the market (on the demand and supply sides), in addition to qualitative and structural changes (proportions between high and low category establishments as well as demand for them), was accompanied by distinct functional and structural changes connected with the purposes of trips and stays at hotels and the related movements in financial flows. Finally, the Authors make references to various macroeconomic and macro-social parameters, indicating a general increase in the wealth of the Polish population which – in their opinion – also contributed to changed tourist behaviour patterns with regard to accommodation choices. As a consequence, the years 2013-2015 saw fading seasonal anomalies and greater maturity of the Polish hotel market.
Year
Issue
Pages
261-291
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – Warszawa
References
 • Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku (2016), MSiT study, http://ms.gov.pl. [access: 20.10.2016].
 • Dziedzic T. (2004) Metody tworzenia syntetycznego wskaźnika segmentowej podaży turystycznej. Hotelowy Indeks Terytorialny, „Problemy Turystyki”, No. 1-2, Vol. XXVII.
 • Dziedzic T. (2013), Ilościowo-jakościowa ocena popytu na rynku hotelowym: propozycja nowego wskaźnika, „Problemy Turystyki i Rekreacji”, No. 1.
 • Dziedzic T. (2014), Rynek lotniczy 2014, SGTiR, Warszawa.
 • Konieczna-Domańska A. (2007), Gospodarka turystyczna, zagadnienia wybrane, Kanon, Warszawa.
 • Mały rocznik statystyczny GUS 2001 (2001), GUS, Warszawa.
 • Mały rocznik statystyczny GUS 2016 (2016), GUS, Warszawa.
 • Panasiuk A. (2007), Ekonomia turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pastusiak A., Szostak D. (2009), Hotelarstwo – usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2000 (2003), Ed. E. Dziedzic, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Rachunek satelitarny turystyki dla Polski 2012 (2015), Ed. E. Dziedzic, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Turystyka GUS, statistical yearbooks for the years2000-2015 (2001-2016), GUS, Warszawa.
 • Turystyka Polska 1993 (1994), UKFiT, Warszawa.
 • Turystyka Polska 2000 (2001), POT, Warszawa.
 • UNWTO Glossary of Tourism Terms (2014), http://unwto.org [access: 02.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21b6b59b-bdf0-4950-8505-cd8cc1783d62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.