PL EN


2014 | 7 | 2(23) | 283-293
Article title

Profil inteligencji dzieci z ADHD w odniesieniu do koncepcji inteligencji wielorakiej H. Gardnera – implikacje edukacyjne

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule zostały przedstawione podstawy teoretyczne koncepcji inteligencji według Gardnera na tle innych koncepcji inteligencji. Zaprezentowano również przejawy ADHD oraz jego etiologię i patomechanizm. Następnie przedstawiono wyniki badań nad profilem inteligencji w grupie dzieci z ADHD. Wykazano, że najwyższe wyniki uzyskiwane były w zakresie inteligencji wizualnej, a najniższe w interpersonalnej i lingwistycznej.
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (wyd. 4 poprawione). Washington D.C. 2000
 • Biederman J., Spencer T., Wilens T., Faraone S., Overview and neurobiology of Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder, ”Journal of Clinical Psychiatry”, 2002, 63
 • Castellanos F., Proceed, with caution: SPECT cerebral blood flow studies of children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder, ”Journal of Nuclear Medicine”, 2002, 43
 • Czaplewska E., Lipowska M., Perception of facially and vocally expressed emotions in children with ADHD, ”Acta Neuropsychologica”, 2008, (6), 4
 • Cunningham C., Family functioning, time allocation and parental depression in the families of normal and ADDH children, ”Journal of Clinical Child Psychology”, 1988, 17
 • Gardner H., Inteligencje wielorakie. Poznań
 • Hinshaw S., Melnick S., Peer relationships in boys with attention – deficit hyperactivity disorder with and without comorbid aggression, “Development and psychopathology”, 1995, 7
 • Karwowski S., Konstelacje zdolności. Typy inteligencji a kreatywność. Kraków 2005
 • Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. Gdańsk 2007
 • Lipowska M., Dysleksja i ADHD. Współwystępujące zaburzenia rozwoju. Neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci. Warszawa 2011
 • Lipowska M., Nadpobudliwość w oczach nauczycieli – temperament czy zaburzenie. (w:) Wojciszke, Plopa (red.), Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie. Kraków 2003
 • Lipowska M., Dykalska-Bieck D., Czy impulsywność w ADHD ma komponenty temperamentalne?, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna”, 2010, 10(3)
 • Nęcka E., Inteligencja. (w:) Strelau (red.), Psychologia. Gdańsk 2000
 • Rubia K., Smith A., Brammer M., Taylor E., Temporal lobe dysfunction in medication – naïve boys with attention – deficit/hyperactivity disorder during attention allocation and its relation to response variability, ”Biological Psychiatry”, 2007, 62(9)
 • Sagvolden T., Johansen E., Aase H., Russell V., A dynamic developmental theory of attention – deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes, “The Behavioral and Brain Sciences”, 2005, 28(3)
 • World Health Organization (WHO), The ICD10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva,1993
 • Wróblewska M., Zróżnicowanie typów zdolności i umiejętności – analiza wyznaczników w świetle teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera. (w:) Limont, Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Kraków 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21c0c7c1-8612-413d-87a8-054cb0574bf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.