Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 1(12) | 273-292

Article title

Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej

Authors

Content

Title variants

EN
The outline of organisational culture diagnosis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kultura przedsiębiorstwa jest rozumiana jako utrwalone w nim wzory myślenia i postępowania pracowników, kształtowane przez postawy kierownictwa. Przenika ona zarówno proces formułowania strategii, jak i proces jej realizacji. Przedsiębiorstwo, które rozumie swą kulturę, może wykorzystać tę wiedzę jako źródło strategicznej siły. Wielość czynników kształtujących kulturę organizacyjną oraz wielość kultur (subkultur) wymaga od badaczy tego zjawiska dokładnego określenia podmiotu badań czy ogólniej "granic" badawczych. Artykuł zawiera propozycję metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Culture of an enterprise is understood as employees’ Consolidated thinking and behaviour patterns shaped by the management's attitudes. It penetrates both the process of strategy fonnulation and the process of performing it. An enterprise which understands its culture can use this knowledge as the source of strategic power. The multitude of factors shaping organisational culture and multitude of cultures (of subcultures) expects researchers of this phenomenon to de-fine precisely the research subject or, more generally, the research "boundaries". The article contains a methodology proposal of diagnosing organisational culture of an enterprise.

Year

Issue

Pages

273-292

Physical description

Dates

published
2009

Contributors

 • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9

References

 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. 1988. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw: studium kształtowania procesu zmian zarządzania. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. ISBN 83-04-02662-7.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. 2003. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-03-5.
 • Czerska M. 2003. Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-342-2.
 • Gableta M. (red.). 1998. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-289-7.
 • Gableta M., Karamalla E. 1999. Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. "Personel" nr 4.
 • Gierszewska G., Romanowska M. 1998. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1093-0.
 • Marcinkowski A., Sobczak J.B. 2000. Kultura poszukiwana. „Personel”, dodatek – "Przegląd Personalny" nr 2.
 • Penc-Pietrzak I. 2003. Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-078-4.
 • Stańda A. 1993. Diagnoza kultury organizacyjnej w analizie strategicznej działalności przedsiębiorstwa. Poznań: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 208.
 • Wersty B. 2000. Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania. ISBN 83-87708-40-2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-21c2f8bf-7558-45e0-a5c5-1fa66e67f592
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.