PL EN


2019 | 10 | 3 | 152-157
Article title

Dylematy i wyzwania realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w polskich szkołach

Content
Title variants
EN
Dilemmas and Challenges of Implementation of the Subject Education for Family Life in Polish Schools
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szczególnym wyzwaniem dla polskich szkół w dobie „cyfrowych emigrantów” jest właściwa realizacja treści kształcenia w zakresie wychowania seksualnego młodego pokolenia ku odpowiedzialności, wrażliwości, wzajemnej tolerancji, szacunku, miłości i rozumieniu czystości. W Polsce obecnie prowadzony jest w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) model restrykcyjny wychowania seksualnego, zwany również według standardów europejskich typem A (abstinence – only education). Ten model edukacji znajduje egzemplifikację w pedagogice chrześcijańskiej i przeciwstawia się edukacji permisywno-hedonistycznej. Artykuł przybliża dylematy i trudności, jakie wiążą się z realizacją modelu restrykcyjno-prorodzinnego prowadzonego w zakresie przedmiotu WDŻ w polskim systemie kształcenia.
EN
tract A specific challenge for Polish schools at the time of “digital emigrants” is a proper implementation of the content of sexuality education among young people to responsibility, sensitivity, tolerance, respect, love and the understanding of chastity. A restrictive model of sexual education, called type A (abstinence – only education) is realized now in the framework of the subject education for family life (WDŻ) in Poland. This model finds its exemplification in Christian pedagogy and opposes permissive and hedonistic education. This article brings the dilemmas and difficulties connected with the realization of restrictive, family-oriented model realized in the Polish education system on the subject education for family life.
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
152-157
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • ORCID: 0000-0001-6626-8964, magister, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Polska Streszczenie
References
 • Bieńko, M., Izdebski, Z., Wąż, K., (2016). Edukacja seksualna w polskiej szkole. Perspektywa uczniów i dyrektorów. Warszawa: Difin.
 • Dudziak, U. (2002). Wychowanie do miłości. Materiały dla nastolatków, ich rodziców i nauczycieli. Częstochowa: Wyd. Akademii Polonijnej Educator.
 • Dudziak, U. (2009). Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Lublin: Wyd. KUL.
 • Grzelak, S. (2006). Profilaktyka zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań w Polsce i na świecie. Warszawa: Scholar.
 • Izdebski, Z. (2012). Seksualność polaków na początku XXI wieku. Kraków: Wyd. UJ.
 • Jaczewski, A. (2014). Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji. Warszawa: Difin.
 • Kowalski, W., Szpiech, J. (2016). Edukacja seksualna młodzieży. Studia i Prace Pedagogiczne, 3, 67–85.
 • Ostrowska, K. (1998). Edukacja czy wychowanie seksualne? Spór o słowo czy o rzecz? Ethos, 3(43), 239–251.
 • Stach-Hejosz, M. (2014). Współczesna edukacja seksualna między prawdą a manipulacją. W: R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wychowanie w szkole od bezradności ku możliwościom (s. 401–411). Opole: Wydział Teologiczny UO.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 12.08.1999. Dz.U. 1999, nr 67, poz. 756.
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2.06.2017. Dz.U. 2017, poz. 1117.
 • Ustawa z 7.01.1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Dz.U. 1993, nr 17, poz. 78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21c5aa99-a3df-4e3f-ba2a-3d4f06d908c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.