PL EN


2008 | 08 | 49-84
Article title

Barwna postać w sutannie – ks. Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice, cz. I: okres wikariatu (do 1853 r.)

Authors
Content
Title variants
EN
A colourful person in soutane – father Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator of the parish of Borszewice, part I: curacy (until 1853)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The study of Father Wiktor Krąkowski’s life (1827–1880) has been divided into two parts due to space constrains. This is the first part presenting his young years, including the time he spent in school, mainly in the seminary in Włocławek, and his church career up to 1853. It includes information about his ancestors and closest relatives and attempts to explain the etymology of his name. Source material for the article consists mostly of church court records, hence much attention is devoted to disputes between young curate Krąkowski and his superiors – vicars of the successive parishes where he was designated. The conflicts arose as a result of his efforts to secure satisfactory livelihood for his mother and siblings.
Year
Issue
08
Pages
49-84
Physical description
Contributors
 • Zakład Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego
References
 • Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi, Akta dekanatu lutomierskiego i łaskiego, sygn. 185.
 • Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, Księgi dziekańskie, KD 37, KD 140; Księgi konsystorskie, KK 153, KK 164, KK 169, KK 214; Księgi metrykalne, KM 439, KM 440, KM 441, KM 2018.
 • Archiwum Diecezjalne w Płocku, Księgi metrykalne parafii Żałe, sygn. 1442, 1443.
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta diecezji kujawsko-kaliskiej, Archiwum
 • Konsystorza Generalnego Włocławskiego, Akta personalne, Akta ks. Krąkowskiego Wiktora (1827–1880).
 • Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Akta diecezji kujawsko-kaliskiej. Archiwum Konsystorza Generalnego Włocławskiego. Akta personalne [inwentarz], oprac. W. Kujawski, Włocławek 2006.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta Urzędu Stanu Cywilnego Dąbrowice, sygn. 29, 34, 44, 46.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Powiatowa Komisja Sprawiedliwości w Sieradzu, sygn. 509, Akta notariusza J. Dydyńskiego z 1809 r.
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie, Dział rękopisów, Rps akc. 6737, Majewski Adolf ks., Autobiografia.
 • Bogusławski R., List z 1 listopada 2007 r.
 • Boniecki A., Herbarz polski, t. 12, Warszawa 1906.
 • Caban W., Nieznane listy księdza Krzysztofa Szwermickiego z Syberii, „Almanach Historyczny” 2004, t. 6.
 • Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1965.
 • Dybiec J., Kamykowski Ł., Kubi A i in. (red.), Święty Józef Sebastian Pelczar (1842–1924) rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i biskup przemyski, Kraków 2005.
 • Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wyd. M. Nowodworski, t. 4, Warszawa 1874, t. 7, Warszawa 1875, t. 10,
 • Warszawa 1877, t. 22, Warszawa 1898, t. 23, Warszawa 1899.
 • Godziński S., Wywiad z 2005 r.
 • Górzyński S. (oprac.), Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783–1784, Warszawa 2006.
 • Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do bada nad histori XIX i XX wieku, Warszawa 2003.
 • Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.
 • Jemielity W., Diecezja augustowska czyli sejneńska w latach 1818–1872, Lublin 1972.
 • Jemielity W., Rezydencja duchownych w Królestwie Polskim, „Prawo Kanoniczne” 2001, t. 44, nr 3–4.
 • Jemielity W., Uposażenie i obowiązki wikariuszy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, „Prawo Kanoniczne” 2001, t. 44, nr 1–2.
 • Jougan A., Słownik ko cielny łacińsko-polski, Warszawa 1992.
 • Kancelaria parafialna Borszewice, Księga urodzonych 1847–1863, Księga zgonów 1864–1875.
 • Kancelaria parafialna Dalików, Księga łączna 1817, Księga łączna 1823.
 • Kancelaria parafialna Dąbrowice, Księga chrztów 1782–1813, Księga łączna 1811,
 • Księga urodzonych 1826–1842, Księga urodzonych 1843–1859, Księga ślubów 1826–1850, Księga ślubów 1851–1884, Księga zmarłych 1826–1837.
 • Karbownik H., Ofiary iura stolae na ziemiach polskich w latach 1285–1918. Studium historycznoprawne, Lublin 1995.
 • Karłowicz J., Kry ski A., Niedźwiedzki W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 7, Warszawa 1919.
 • Kryński A., Niedźwiedzki W. (red.), Słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa 1908.
 • Księgi referendarii koronnej z drugiej połowy XVIII wieku, t. 2. (1781–1794), wyd. A. Keckowa, W. Pałucki, Kraków 1957.
 • Kujawski W., Repertorium ksiąg wizytacyjnych diecezji kujawsko-kaliskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2000, t. 74.
 • Librowski S., Sprawozdanie z działalno ci Archiwum Diecezjalnego we Włocławku 1945–1958, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko cielne” 1959, t. 1, z. 1.
 • Linde S. B. (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Lwów 1857.
 • Litak S., Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996.
 • Magier D., Szlachta powiatu radzyńskiego w świetle inwentarzy pozostało ci w aktach notariuszy z lat 1812–1830, [w:] Piątkowski S., Skupieński K. (red.), Notariat i akta notarialne na ziemiach polskich w XIX–XX wieku, Radom 2004.
 • Maziejuk Cz., Ksiądz Józef Mleczek (1827–1891) – proboszcz bialski, „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” 2006, nr 1.
 • Moszy ski K., Kultura ludowa Słowian, Warszawa 1967, t. 1–2.
 • Niebelski E., Nieznane listy rodzinne do zesłańca z 1863 roku księdza Leopolda Zgodzińskiego, „Almanach Historyczny” 2004, t. 6.
 • Nowicki T., Źródła do bada biograficznych nad osiemnastowiecznym katolickim duchowieństwem parafialnym, „Studia Archiwalne” 2004, t. 1.
 • Olszewski D., Struktura społeczna duchowieństwa diecezji kielecko-krakowskiej (1835–1864), [w:] Leskiewiczowa J. (red.), Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku.
 • Studia o uwarstwieniu i ruchliwo ci społecznej, t. 6, Warszawa 1974.
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1846…, Warszawa [1845].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1849…, Warszawa [1848].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1850…, Warszawa [1849].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1851…, Warszawa [1850].
 • Ordo divini offici ad usum dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno domini 1853…, Warszawa [1852].
 • Pest Cz., Proboszczowie parafii w. Trójcy w Strzelnie w latach 1837–1918, „ Ziemia Kujawska” 2000/2001, t. 14.
 • Petrani A., Nauka prawa kanonicznego w Polsce w XVIII i XIX w., Lublin 1961.
 • Plezia M. (red.), Słownik łacińsko-polski, t. 1,Warszawa 1959.
 • Popiel J., Wieś dawna a dzisiejsza. Ze wspomnień starego człowieka, Kraków 1910.
 • Rulka K., Powszednie fascynacje i kłopoty ks. Floriana Kosińskiego, włocławskiego dostojnika ko cielnego drugiej połowy XIX wieku, „Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” 2006, t. 21.
 • Rymut K., Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etmologiczny, t. 1, Kraków 1999.
 • Sidorski D., Nie znam takiego monarchy. Jan Kiliński, Katowice 1982.
 • Skiełczyński Z., Archidiecezja warszawska w latach 1818–1830, [w:] Wyczawski H. E. (red.), Studia z historii Kościoła w Polsce, t. 4, Warszawa 1978.
 • Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut, t. 5, Kraków 1993.
 • Szkutnik P., Duchowieństwo dekanatu szadkowskiego w roku 1835, „Biuletyn Szadkowski” 2007, t. 7.
 • Szkutnik P., Julian Godziński (1840–1913) życiorys wójta Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2003, t. 3.
 • Szugalski T., Proboszczowie i komendarze pilscy w latach 1815–1914, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 2001, nr 6.
 • Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewn trznych i Policji, t. 1, Warszawa 1827.
 • Wlaźlak W., Duchowieństwo parafii Rząśnia w okresie niewoli narodowej, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 2006, t. 34.
 • Wlaźlak W., Działalność oświatowa ks. Ludwika Zaborskiego w powiecie pilickim (1817–1821), „Nasza Przeszło ” 2006, t. 105.
 • Wlaźlak W., Dzieje kościelne Pajęczna, Pajęczno 2005.
 • Wlaźlak W., Organizacja i działalność Konsystorza Foralnego Piotrkowskiego w latach 1819–1918, Cz stochowa 2004.
 • Wlaźlak W., Sądownictwo kościelne w diecezji włocławskiej czyli kaliskiej (1819–1918), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2002, t. 54.
 • Z ciężkich dni Włocławka, „Kronika Dyecezji Kujawsko-Kaliskiej” 1920, R. 14.
 • Zadura R., Korzenie genealogiczne bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, „Theologica Thoruniensia” 2004, t. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21c7d030-82b9-4b35-8b92-ec757a2d2eac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.