PL EN


Journal
2015 | 1-2 | 11-52
Article title

Instytucje kultury w Unii Europejskiej w dobie globalizacji na przykładzie Polski i Niemiec

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural institution in the European Union in the era of globalization on the example of Poland and Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem jest analiza działalności instytucji kultury w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej: w Polsce i w Niemczech. Przedstawiona zostaje polityka kulturalna Niemiec oraz Polski. Pokazane zostają różnice w organizacji tej polityki. Szczególna uwaga zwrócona jest na miejsce kultury w działaniach Unii Europejskiej w formie projektów, programów i funduszy. Sytuacja kultury w Polsce zmieniła się po przemianach ustrojowych w roku 1989. Nowe wytyczne dotyczące organizacji i finansowania kultury oraz dziedzin z nią związanych zostały ogłoszone w roku 1993. Stwierdzają one, że państwo powinno ułatwić instytucjom kultury odnaleźć się na wolnym rynku i chronić dorobek kulturowy. Naczelnym organem zajmującym się realizacją założeń polskiej polityki kulturalnej jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Niemczech nigdy nie istniało Federalne Ministerstwo Kultury. W roku 1998 został tam powołany urząd Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów zajmujący się polityką kulturalną oraz wspieraniem finansowym instytucji kultury. Reprezentuje on również niemiecką kulturę na arenie międzynarodowej. W Niemczech zarówno na poziomie federalnym, krajów związkowych i gmin działają organy zajmujące się sprawami kultury. Przedstawienie zagadnienia instytucji kultury w Polsce i w Niemczech oddaje zróżnicowanie i odrębne, charakterystyczne dla nich sposoby funkcjonowania, z uwzględnieniem potrzeb i problemów oraz kierunków rozwoju.
EN
The subject is the analysis of cultural institutions activities in two European Union states: Poland and Germany. Cultural policy of these two countries has been demonstrated. Also the differences between these two countries have been analysed. Special emphasis has been put on the place the cultural activities of the European Union occupy in the form of projects, programmes and funds. The place of culture in Poland has changed after 1989. New procedures concerning the organization and financing of culture as well as areas connected with culture were announced in 1993. They state that each country should facilitate all actions the cultural institutions to find themselves in a free market and to protect their heritage. The head body responsible for the implementation of the procedures in Poland is the Ministry of Culture and National Heritage. In Germany a similar institution like Federal Ministry of Culture, has never existed. In 1998 a position of Federal Government Plenipotentiary for Culture and Media was created to be responsible for the cultural policy and financial support of the institutions of culture. This person also should represent the German culture worldwide. In Germany on both federal and community levels special bodies in charge of cultural matter operate. Comparison of cultural institutions in Poland and Germany, reflects their different character and specific method of functioning, to meet the specific requirements and directions of development.
Journal
Year
Issue
1-2
Pages
11-52
Physical description
References
 • Art. 73 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 • S. Bąk, Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej, wyd. Difin, Warszawa 2007.
 • U. Blumenreich, B. Wagner, Cultural policies Germany dostępny w: http://www.culturalpolicies.net/web/geramny.php
 • Budżet Unii Europejskiej, dostępny w: http://europa.eu/pol/financ/index_pl.htm
 • Bundesregierung-Beauftragter für Kultur und Medien dostępny w: http://www.bundessregierung.de/webs/Berg/DE/Bundessregierung/BeauftragterfuerKulturundMedien/beauftragter-fuer-kultur-und-medien.html
 • A. Etmanowicz, J. Sanetra , (oprac.) Europa Szansa dla Kultury. Polska w europejskich programach kulturalnych/Europe Chance for Culture. Poland in the European cultural programmes, wyd. Departament Stosunków Międzynarodowych i Integracji Europejskiej
 • Europeana dostępny w: http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html
 • B. Gierat-Biedroń, K. Kowalski., Europejskie modele polityki kulturalnej, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005
 • J. Głowacki, J. Hausner, K. Jakóbik , Raport o stanie kultury: Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury dostępny w: http://www.kongreskultury.pl/library/File/RoSK%20finansowanie/finansowanie_w.pelna%281%29.pdf
 • P. Grabowiec, Europejska Wspólnota Węgla i Stali [w] Leksykon integracji Unii Europejskiej, Warszawa 2003
 • http://www.eyropadlaobywateli.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=78
 • http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2011.php
 • Ilczuk D., Nowak M., The governance of culture in Poland, w:Economia della Cultura, nr 2/2010, wyd. Il Mulino, Chicago 2010
 • B. Klich, (red.) Polacy, Niemcy, Francuzi, Fundacja „Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji”, Kraków 1999
 • K. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 • P. Kotler, Marketing for Hospitality and Tourism, wyd. Prentice-Hall, Inc., ss. 771, Upper Saddle River, NJ 1999
 • S. Nello, The European Union. Economics, Policies and History, McGraw-Hill Higher Education, New York 2009
 • G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003
 • Prezentacja Programu Europa dla Obywateli dostępne w: Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostępne w: Programy wspólnotowe – KULTURA 2000 dostępny w : http://www.cie.gov.pl/fundusze/wspolnotowe/2kultura2000.html
 • M. Pudlak, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [w] Leksykon integracji Unii Europejskiej, Warszawa 2004
 • G. Serraf, Dictionnarie méthodolique du marketing, wyd. Les editions d’organisation, Paris
 • K. Waluch, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21cce6a6-99bf-4d88-9709-1db0cb2407ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.