PL EN


2012 | 2 |
Article title

Nowe perspektywy dla spekulatywnego mistycyzmu. O koncepcji fenomenu przesyconego J. L. Mariona

Content
Title variants
EN
New Prospects for Speculative Mysticism. On J. L. Marion’s Concept of Conceivable Phenomenon
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper discusses a concept of French philosopher and theologian, J. L. Marion, who has enriched phenomenological inquiry. First, it explains why it deals with mysticism rather than the mystic. The author gives a short overview of the philosophical circumstances in which the concept of conceivable phenomenon, first formulated in ‘Being given’, has been conceived. There are also some important comments on the history of I. Kant’s and E. Husserl’s concept of conceivable. This conception does not go beyond the phenomenological method. It implies the existence of an unthinkable phenomenon in which the conceivable goes beyond intuition and the term embracing it. A formal study of that phenomenon assumes the presence of four properties which allow for the replacement of certain theological values. As a working example, Marion creates here a kind of Christology.
PL
Artykuł referuje koncepcję francuskiego fi lozofa i teologa J. L. Mariona, rozwij ająca tradycję fenomenologiczną. Na początku wytłumaczone jest, dlaczego mowa tu jest o mistycyzmie, nie o mistyce (po uprzednim wytłumaczeniu tej dystynkcji). Autor podaje krótki zarys momentu w historii fi lozofi i, w której zrodziła się ta koncepcja wyłożona w dziele Będąc danym. Istotne tu są także uwagi na temat dziejów pojęcia „naoczność” u I. Kanta i E. Husserla. Koncepcja ta nie wychodzi poza metodę fenomenologiczną. Zakłada możliwość pomyślenia takiego fenomenu, w którym naoczność przekracza ramy przewidującej ją intuicji i ujmującego ją pojęcia. Badanie formalne tegoż fenomenu polega na przedstawieniu czterech jego właściwo-ści, które po skompilowaniu dają fenomen objawienia, który umożliwia zastąpienie go pewnymi wartościami teologicznymi. Jako roboczy przykład, J. L. Marion tworzy tu pewną chrystologię.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21d08e4b-0a78-4205-86a8-b0adefd850e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.