PL EN


2017 | 7 | 307–327
Article title

Immigrants and the space of national minorities in contemporary Europe

Content
Title variants
PL
Imigranci a przestrzeń mniejszości narodowych we współczesnej Europie
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu wskazuje się, że współczesne ruchy migracyjne ludności w Europie są prawidłowością rozwoju kulturowo-cywilizacyjnego świata. Główną ich siłą sprawczą jest problem zaspokajania potrzeb, przede wszystkim o podłożu materialno-bytowym. Dużą wagę przywiązują do nich instytucje Unii Europejskiej, które ujawniają orientację na gwarantowanie praw człowieka i obywatela. Zróżnicowane jest położenie imigrantów w poszczególnych państwach europejskich. Ważną rolę w tym względzie pełni doświadczenie przeszłości (tradycja migracyjna państw i narodów). Wobec uznawania zasady unijnej, że jedność europejską tworzy jej różnorodność kulturowa, migranci (emigranci i imigranci) podlegają ogólnym procesom przemian kulturowo-cywilizacyjnych.
EN
e study indicates that contemporary migration movements of the population in Europe are typical of the cultural and civilizational development of the world. eir main cause involves the problem of meeting needs, especially in terms of money and living. e institutions of the European Union, which stress the guarantee of the rights of a human and a citizen, attach significant importance to them. e location of immigrants is different in various European countries. e experience of the past plays an important role in this respect (migration tradition of states and nations). In terms of the recognition of the principle of the EU that European unity is formed by its cultural diversity, migrants (immigrants and emigrants) are subject to the general processes of cultural and civilizational transformation.
Year
Issue
7
Pages
307–327
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • University of Gdansk, Poland / Uniwersytet Gdański, Polska
References
 • Beck U., Kosmopolityczny makroświat, “Gazeta Wyborcza” 2002, No. 215.
 • Bielecki J., Zielony sen polskiego imigranta, “Rzeczpospolita” 30.12.2005, No. 304.
 • Błuszkowski J., Stereotypy a tożsamość narodowa, Warszawa 2005.
 • Bystroń J.S., Megalomania narodowa, Warszawa 1995.
 • Chodubski A., Globalizacja a kultura w przestrzeni europejskiej, [in:] Na obrzeżach polityki, vol. 9, edit. M. Kosman, Poznań 2013.
 • Chodubski A., Kaukaz jako jedna z najstarszych cywilizacja świata, “Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni” 1996, No. 2.
 • Chodubski A., Możliwości i bariery imigracyjne w Europie, [in:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, edit. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa 2013.
 • Chodubski A., Świat wartości europejskich, [in:] Nauka społeczna Kościoła tradycja i kultura a Unia Europejska, edit. T. Linkner, A. Modrzejewski, Pelplin 2004.
 • Chodubski A., Swoistość diaspory ormiańskiej, [in:] Diaspory, Migracje i społeczeństwo, edit. J.E. Zamojski, Warszawa 2001.
 • Fraser A., Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.
 • Gołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Warszawa 2008.
 • Janiszewski P., Unia Europejska wobec mniejszości narodowych i etnicznych, [in:] Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etnicznych, edit. A. Chodubski, L. Ozdarska, Warszawa 2013.
 • Janusz G., Bajda P., Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000.
 • Jendraszczyk P, Duńczycy drażnią Niemców, “Rzeczpospolita” 23.02.2005, No. 45.
 • Kuncewicz P., Goj patrzy na Żyda – dzieje braterstwa i nienawiści od Abrahama do współczesności, Warszawa 2000.
 • Lang D.M., Armenia kolebką cywilizacji, Warszawa 1979.
 • Lewandowski E., Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2004.
 • Migracja w Niemczech, “Deutschland. Niemcy” 2000, No. 6.
 • Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994.
 • Pachocka M., Polityka imigracyjna i integracyjna Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy- ’ego – zarys problemu, [in:] Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia, edit. J. Balicki, M. Chamarczuk, Warszawa 2013.
 • Ruszkowski J., Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
 • Sowiński S., Zenderowski R., Europa drogą Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002.
 • Standardy Unii Europejskiej a polskie realia. Wybrane problemy, edit. T. Wallas, Poznań 2002.
 • Szwecja – kraj i ludzie informacja dla imigrantów, Norrköping 1982.
 • Urbaniak P., Strach przed obcymi, “Angora Peryskop” 24.10.2004, No. 43.
 • Vigerson H., Polska mniejszość narodowa w Szwecji, Stockholm 1996.
 • Zuchowicz K., Bielecki J., Imigranci dzielą Europę, “Rzeczpospolita” 8.02.2005, No. 32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21d8d5d2-e0b8-4b8c-94b8-80b7f1e9a46c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.