PL EN


2015 | 4(13) | 69-85 (17)
Article title

POLITYKA INNOWACYJNA JAKO PRZYKŁAD POLITYKI PUBLICZNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
INNOVATIVE POLICY AS AN EXAMPLE OF PUBLIC POLICY
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article undertakes the issue of innovative policy. It shows that this form of poli-cy is typical of public policies, being characterized by a suitable life cycle and referents. It examines relations between innovative policy and industry, science and the govern-ment. One finds that innovative policy is a stimulator of the development of the economy in a given state.
Year
Issue
Pages
69-85 (17)
Physical description
Contributors
 • Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin, e-mail: prawnik@post.pl
References
 • Amsterdamski S., 2004, Globalizacja i co dalej?, Warszawa.
 • Bocian A.F., 2004, Globalizacja – rozwój regionalny. Dążenie do określonej relacji [w:] Rozwój regionalny a globalizacja, red. A.F. Bocian, Białystok.
 • Bowen G., Rose R., Ware W., The Reliability and Validity of the School Success Profile Learning Organization Measure, „Evaluation and Program Planning” 2006, No. 29. DOI: http://dx.doi.org/ 10.1016/j.evalprogplan.2005.08.005
 • Chrabąszcz R., Zawicki M., 2014, Nauki o polityce publicznej [w:] Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, red. M. Zawicki, Warszawa.
 • Ciok S., 2007, Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo- rozwojowej [w:] Endo- i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji, red. H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo, Wrocław 2009.
 • Ciok S., Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, http://dawg.pl/files/file/ksiazka6.pdf. (25.07.2015).
 • Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa.
 • Evaluating and Reforming Education Systems, OECD, Paris 1996.
 • Faliszek K. 2013, Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych. Aspekty teoretyczne i prak-tyczne na podstawie doświadczeń badawczych, Toruń.
 • Glossary of 300 Concepts and Technical Terms. Evaluation of Socio-economic Pro-grammes, Komisja Europejska 1999.
 • Gomułka S., 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Warszawa.
 • Grzeszczyk T., 2012, Modelowanie ewaluacji w projektach europejskich, Warszawa.
 • Hausner J., 2007, Polityka a polityka publiczna, „Zarządzanie Publiczne” nr 1.
 • Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Warszawa.
 • HM Treasury, Evaluation and Appraisal Guidance, HM Treasury 2004.
 • Jagielski J., 2006, Kontrola administracji publicznej, Warszawa.
 • Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa.
 • Jasiński A.H., 2006, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Warszawa.
 • Kaja J., 2007, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Warszawa.
 • Kluczek A., 2011, Komercjalizacja technologii jako instrument wsparcia rozwoju gospo-darczego [w:] Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, red. K. Meredyk, A. Wildowicz-Giegiel, Białystok.
 • Knedler K., Stasik M., 2007, Audyt wewnętrzny w praktyce, Warszawa.
 • Kopyciński P., 2015, Współzarządzanie a polityka innowacyjna [w:] Współzarządzanie publiczne, red. S. Mazur, Warszawa.
 • Kraft M.E., Furolog S.R., 2007, Public Policy. Politics, Analysis and Alternatives, Press Washington.
 • Miejsce polityki społecznej w polityce publicznej, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/ Eksper-tyza_PSwPP.pdf, (22.07.2015)
 • Nadskakuła O., 2010, Ewaluacja projektów, Warszawa.
 • OECD, Oslo Manual The Measurement of scientific and technological activities. Pro-posed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat, Paris 1997.
 • Olejniczak K., Kozak M., Lendzion B. (red.), 2008, Teoria i praktyka ewaluacji inter-wencji publicznej, Warszawa.
 • Pęczkowska J., 2012, Teorie innowacji [w:] Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, red. J. Kotowicz-Jawor, Warszawa.
 • Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 • Schumpeter J.A., 2005, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa.
 • Sondel J., 1997, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków.
 • Stanisławski R., 2011, Założenia polityki innowacyjnej państwa [w:] Polityka innowacyjna państwa wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. nauk. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Zeszyty Naukowe Nr 654, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 70, Szczecin.
 • Stawasz E., 2011, Polityka innowacyjna [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K. B. Matusiak, Warszawa.
 • Surdej A. (red.), 2013, Ewaluacja w polityce publicznej, Kraków.
 • Szostak E. 2007, Polityka naukowa i innowacyjna na świecie [w:] Polityka ekonomiczna. Współczesne wyzwania, red. W. Klamut, Warszawa.
 • Trocki M., Grucza B., 2006, Zarządzanie projektem europejskim, Warszawa.
 • Turowski B. 2014, Ewaluacja polityk publicznych [w:] Wprowadzenie do nauk o polityce, red. M. Zawicki, Warszawa.
 • Weber M., 1998, Polityka jako zawód i powołanie, Kraków.
 • Weresa M.A., 2001, Czynniki i bariery innowacyjności gospodarki. Wnioski dla Polski [w:] Przedsiębiorczość i konkurencyjność, red. J. Kotowicz-Jawor, Warszawa.
 • Woźnicki J., 2012, Nowa dyscyplina – nauki o polityce publicznej usytuowana w dziedzinie nauk społecznych, „Nauka”, nr 1.
 • Zawicki M. (red.), 2014, Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej, Warszawa.
 • Zybała A., 2012, Polityki publiczne. Doświadczenia w tworzeniu i wykonywaniu programów publicznych w Polsce. Jak działa państwo gdy zamierza/ chce/ musi rozwiązać zbiorowe problemy swoich obywateli, Warszawa.
 • Zybała A., 2013, Ewaluacja i jej uczenie się. Wiedza o działaniach publicznych [w:] Animacja życia społecznego. Analizy i rekomendacje, „Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych” 2013, nr 4 (11).
 • Zybała A., 2013a, Państwo i społeczeństwo w działaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji państwa i społeczeństwa, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21e7063d-104e-4e77-a172-a07785639f69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.