PL EN


2014 | 1 | 267-280
Article title

Poziom zróżnicowania europejskich koncernów elektroenergetycznych na podstawie wybranych wskaźników ekonomicznych

Content
Title variants
EN
The level of diversity in European electricity companies based on selected economic indicators
RU
Уровень дифференциации европейских электроэнергетических концернов на основании выбранных экономических показателей
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było ukazanie zróżnicowania koncernów sektora elektroenergetycznego w kontekście uwarunkowań makro i mikroekonomicznych z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. Posługując się programem STATISTICA, do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki państw, w których spółki dominujące koncernów energetycznych mają siedziby oraz wyniki ekonomiczno-finansowe poszczególnych koncernów. Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne: elektrownie, spółki dystrybucyjne i sprzedawcy energii w Polsce zostały ujęte jako jeden podmiot. Podjęto próbę określenia czynników makro i mikroekonomicznych oraz danych ekonomiczno-finansowych, które istotnie wpłynęły na rozróżnienie badanych koncernów. Wyniki otrzymane z przeprowadzenia analizy dyskryminacyjnej pozwoliły na przedstawienie następujących wniosków: w rozróżnianiu wybranych koncernów na podstawie czynników mikroekonomicznych największy udział miały zmienne: przychody na 1 zatrudnionego i długookresowy majątek do długookresowego kapitału, a wyraźnie odróżniły się EdF i spółki elektroenergetyczne. w Polsce. Oznacza to, że dominujące koncerny europejskie wykazują podobieństwo w realizowaniu przyjętych przez właścicieli ekonomiczno-finansowych warunków rozwoju. Według czynników makroekonomicznych i ekonomicznych największy wkład w identyfikację podobnych grup koncernów miały jednakowe zmienne: zużycie energii elektrycznej w TWh i dług publiczny w % PKB, które poprawnie sklasyfikowały wszystkie koncerny w 100%. Wynika z tego, że największy wkład w rozróżnienie koncernów miały czynniki zewnętrzne, a ściślej wskaźniki makroekonomiczne państw, w których znajdują się siedziby spółek dominujących koncernów,
EN
The purpose of the article was to show variations in the electricity sector in the context of macro and micro-economic conditions with the use of discriminatory analysis. Using the STATISTICA programe to carry out the analysis of discrimination macroeconomic data has been used on the economies of the countries in which the parent companies of the energy companiesare established and the financial and economic results of individual concerns. Power companies: power plants, distribution companies and vendors of energy in Poland have been included as a single entity. An attempt to determine the factors of macro and micro-economic and financial data, which significantly affected the distinctionbetween the concerns was investigated. The results of the discriminatory analysis allowed for the submission of the following conclusions: selected on the basis of the following micro-economic factors distinguished the companies that had the largest share of variables: revenue per employee and long-term assets to long-term capital, and clearly distinguished EdF and electricity companies in Poland. This means that the dominant European companies show a similarity in implementation adopted by the owners of the economic-financial conditions for development. According to factors and the economic contribution to the largest macroeconomic identifying similar groups had the same variables: consumption of electricity in TWh and public debt in% of GDP, which correctly classified all concerns at 100%. It follows from this that the greatest contributions in distinguishing concerns have external factors and more specifically, the national macro-economic indicators in the countries in which the handquestors of the parent companies are found.
RU
Целью данной статьи является представление дифференциации концернов электроэнергетического сектора в контексте макро - и микроэкономических обусловленностей с использованием дискриминационного анализа. Руководствуясь программой СТАТИСТИКА для проведения анализа, были использованы макроэкономические данные относящиеся к экономике государств, в которых находятся доминирующие фирмы энергетических концернов, а также экономическо-финансовые результаты отдельных концернов. Электроэнергетические предприятия: электростанции, общества, занимающиеся дистрибуцией, и продавцы энергии в Польше были взяты как один субъект. В статье была сделана попытка определения макро - и микроэкономических факторов, а также экономическо-финансовых данных, которые существенно повлияли на отличие исследуемых концернов. Результаты, полученные после проведения дискриминационного анализа, позволили выдвинуть следующие заключения: в дифференциации выбранных концернов на основании микроэкономических факторов самое большое участие принимали переменные: приходы на 1 затрудненного и долгосрочное имущество по отношению к долгосрочному капиталу, а очень отчетливо отличились EdF и электроэнергетические общества в Польше. Это означает то, что доминирующие европейские концерны выявляют сходство в реализации принятых владельцами экономическо-финансовых условий развития. Согласно макроэкономическим и экономическим факторам самый большой вклад в идентификацию схожих групп концернов имели одинаковые переменные: энергозатраты электроэнергии в Twh и публичный долг в % РКВ, которые правильно провели классификацию всех концернов на100%. Из этого следует, что самый большой вклад в дифференциацию концернов имели внешние факторы , а точнее макроэкономические показатели государств , в которых находятся общества главенствующих концернов.
Year
Issue
1
Pages
267-280
Physical description
Dates
published
2014-09-01
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Lipiec-Zajchowska M. (red.), Wspomaganie procesów decyzyjnych, Tom II. Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003
  • MikołajukH., Smardz J. (pod kier), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw elektroenergetyki 1998-2011, ARE, Warszawa 1999-2012,
  • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007
  • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków 2007, s. 51
  • Ulatowska M., Ekonomiczne determinanty polityki elektroenergetycznej w Polsce i innych krajach UE, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego, prof. zw. UEP, Poznań 2012
  • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21eb065d-a6c9-4404-aa07-1d9822a45a81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.