PL EN


2012 | LXXXV (85) | 309-340
Article title

Komitet audytu i komitet ds. wynagrodzeń w polskich bankach publicznych

Authors
Content
Title variants
EN
Audit committee and remuneration committee in the Polish commercial banks
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The audit committee and remuneration committee are the two most frequently appointed committees by the supervisory board. Their principal task is to help in conducting the current work of the supervisory organ. It is therefore important that the members forming part of those committees have appropriate qualifications and professional experience. The study will examine how the Polish companies from the banking sector see the recommendations of the European Commission and the Stock Exchange in Warsaw, to appoint the audit and remuneration committees.
Year
Volume
Pages
309-340
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • KatedraEkonomii Instytucjonalnej, Uniwersytet Łódzki
References
 • Anand S., Essentials of corporate governance, Wiley & Sons, New Jersey 2008.
 • Charafas D., International financial reporting standards. Fair value and corporate governance, Elsevier, Great Britain 2006.
 • Czerniawski R., Zarząd spółki akcyjnej, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
 • Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K., Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Jeżak J., Rada nadzorcza a sytuacja kryzysowa w spółce, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Opalski A., Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Rezaee Z., Riley R., Financial statement. Fraud, prevention and detection, Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 • Roche J., Corporate governance in Asia, Routledge, New York 2005.
 • Ruppel W., Not – for – profit audit committee best practices, Wiley & Sons, New Jersey 2006.
 • Słomka-Gołębiowska A., Spiechowicz P., Rola komitetów audytu w komunikacji finansowej: doświadczenia z sektora bankowego w Polsce, [w:] M. Jerzemowska (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydz. Zarz. UG, Fund. Rozw. UG, Sopot 2011.
 • Spencer Pickett K.H., The essential handbook of internal auditing, Wiley & Sons, England 2005.
 • Urbanek P., Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.
 • Urbanek P., Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków – wnioski z kryzysu finansowego, [w:] M. Jerzemowska (red.), Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydz. Zarz. UG, Fund. Rozw. UG, Sopot 2011.
 • Vallabhaneni S.R., Corporate management, governance, and ethics best practices, Wiley & Sons, New Jersey 2008.
 • Verschoor C.C., Audit committee essentials, Wiley & Sons, New Jersey 2008.
 • Akty prawne
 • Corporate Governance rule Proposals. Reflecting Recommendations from the NYSE Corporate Accountability and Listing Standards Committee as Approved by the NYSE Board of Directors, August 2002.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z 10.05.2010 r.
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz.Urz. UE z 17.05.2006 r.
 • Final NYSE corporate governance rule. Section 303A, November 2003.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649; z 2010 r., Nr 182, poz. 1228.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 • Principles of corporate governance, The business Roundtable, May 2002.
 • Report of the New York Stock Exchange Commission on Corporate Governance, September 2010.
 • Restoring Trust – The Breeden Report on Corporate Governance for the Future of MCI, August 2003.
 • Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), Dz.Urz. UE z 25.02.2005 r.
 • Zalecenia Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2009/384/WE), Dz.Urz. UE z 30.04.2009 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21f00b5a-4336-41ec-a155-8ca9f85442b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.