PL EN


2017 | 2 | 187-193
Article title

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Content
Title variants
PL
WSPÓŁCZESNE TRENDY W PROFESJONALNYM SZKOLENIU PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
EN
CONTEMPORARY TRENDS IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE ENTREPRENEURS
Languages of publication
RU PL EN
Abstracts
RU
В статье представлены современные тренды профессиональной подготовки будущих предпринимателей в Украине, которые используются государственными учебными заведениями высшего и профессионального образования, а также частными образовательными структурами. Установлено, что имитационная технология обучения для подготовки будущих предпринимателей распространяется в Украине под названием учебно-тренировочная фирма. Систематизированы и выделены основные составляющие профессионального мастерства предпринимателя, детально рассмотрены его профессиональные умения и профессиональные качества. Обосновано, что компетентность предпринимателя состоит из его способностей, опыта и профессионального мастерства. Сделан обзор исторических этапов развития украинского предпринимательства и генезис формального образования по специальности «Предпринимательство» в высших учебных заведениях Украины. Под воздействием глобализации, научно-технического прогресса, структурной трансформации экономики и формирования общества знаний будет происходить дальнейшая диверсификация форм и видов образования для предпринимателей.
PL
W artykule przedstawiono aktualne trendy w profesjonalnym szkoleniu przyszłych przedsiębiorców na Ukrainie, które są wykorzystywane przez publiczne szkolnictwo wyższe i zawodowe, jak również przez prywatne instytucje edukacyjne. Ustalono, że Imitacyjna technologia kształcenia adresowana do przyszłych przedsiębiorców jest rozpowszechniana na Ukrainie pod nazwą firmy szkoleniowej. Usystematyzowano i wydzielono główne elementy profesjonalizmu przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiono jego profesjonalne kompetencje. Potwierdzono, że na kompetencyjność przedsiębiorcy składają jego zdolności, doświadczenie i zawodowe mistrzostwo. Dokonano przeglądu historycznych etapów rozwoju ukraińskiej przedsiębiorczości, jak również zaprezentowano genezę formalnego kształcenia w zakresie specjalności „Przedsiębiorczość”, prowadzonej na wyższych uczelniach Ukrainy. Pod wpływem globalizacji, postępu naukowo-technicznego, strukturalnej transformacji gospodarki i kształtowania społeczeństwa opartego na wiedzy będzie zachodzić dalsza dywersyfikacja form i typów kształcenia przedsiębiorców.
EN
The article presents current trends in the professional training of future entrepreneurs in Ukraine, that are used by public institutions of higher education and vocational training, as well as by private educational institutions. It was found out that imitation technology of education for training future entrepreneurs is spreading in Ukraine called a training firm. There were systematized and identified the main components of the professional expertise of an entrepreneur, his professional skills and competencies were described in detail. It is proved that the competence of an entrepreneur consists of his abilities, experience and professional skills. It was done a review of historical stages of the development of Ukrainian business, as well as the genesis of formal education in the specialty “Entrepreneurship” in higher educational institutions of Ukraine. Under the influence of globalization, scientific and technological progress, structural transformation of the economy and the formation of the knowledge society there will be a further diversification of forms and types of education for entrepreneurs
Year
Issue
2
Pages
187-193
Physical description
Dates
published
2017-12-20
Contributors
  • Черкасский государственный бизнес-колледж Министерства образования и науки Украины
References
  • Azmuk N., Higher education in Ukraine in the context of labour potential of the informative society, AMAO, Opole 2017.
  • Clark B.R., Sustaining Change in Universities. Continuities in Case Studies and Concepts, Open University Press, London 2004.
  • Друкер П.Ф., Энциклопедия менеджмента, Вильямс, Москва 2017.
  • Куклін О.В. Бізнес-клас! (Концептуальні засади підготовки фахівців із комерційної діяльності), Знання, Київ 2002.
  • Романовський О.О., Теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку сфери вищої освіти, КНУТД, Київ 2014.
  • Щербак О.І., Куклін О.В., Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності, Оріяна-Нова, Львів 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21f552dd-e8a4-4886-b7f2-978fa30fbd3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.