PL EN


2016 | 17 | 97-107
Article title

"Going native" jako proces stawania się badaczem terenowym. Refleksje na marginesie badania środowiska życia osób starszych

Content
Title variants
EN
"Going native" as a process of becoming a field researcher. Reflections on the fringe of the research on the living environment of the elderly
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł jest rezultatem poszukiwania odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób można stawać się badaczem terenowym, jakie szanse i niebezpieczeństwa pojawiają się w konsekwencji przyjętej roli badacza terenowego. Autorka stawia pytania, poszukując sposobów poznawania środowisk życia osób starzejących się i starych. Przedstawia specyfikę metodologii badań terenowych, definiuje kategorię środowiska, terenu badań, opisuje proces going native jako rezultat stawania się badaczem terenowym. Na podstawie własnych doświadczeń badawczych pisze o szansach, jakie wynikają z prowadzenia badań terenowych oraz o radzeniu sobie z niebezpieczeństwami, związanymi z koniecznością dokonywania wyborów poznawczych i etycznych w kontekście poznawania światów konstruowanych przez osoby stare.
EN
The presented article is the result of searching for the answer to the following questions: how can one become a field researcher, what opportunities and threats does a job of field researcher create? The author puts the questions while searching for the ways of learning about the living environment of aging people and the elderly. She presents the specifics of methodology of field studies, defines the category of environment and the study area, describes the process of going native as the result of becoming a field researcher. The author, based on the experience gained during research, writes about opportunities that arise out of conducting field studies and about the process of dealing with threats connected with the necessity of making cognitive and ethical choices in the context of learning about the worlds created by the elderly.
Year
Volume
17
Pages
97-107
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki
References
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2002.
 • Borowska – Beszta B., Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice metodologiczne, Kraków 2005.
 • Czerniawska O., Funkcje środowiska niewidzialnego w andragogice i gerontologii wychowawczej, [w:]Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy, red. E. Marynowicz- Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska, Łódź 1998.
 • Czerniawska O., Style życia ludzi starszych, [w:] Style życia w starości, red. O. Czerniawska, Łódź 1998.
 • Douglas J. (1976), Investigative Social Research. Newbury Park, CA: Sage., cyt. za: M. Malewski, Metodologiczne problemy badań nad oświatą dorosłych i nauczaniem dorosłych, [w:] Nauczyciele edukacji dorosłych, red. A. Wesołowska, Materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 7 – 9 maja 1995r.
 • Flick U., An introduction to qualitative research, London, Thousand Oaks, California, New Delhi 2006.
 • Fatyga B., Teren: po horyzont (poznawczy), Claude'owi Lévi-Straussowi w 100-lecie urodzin, http://antropologia.isns.uw.edu.pl/archiwum/o_definiowaniu_terenu.pdf [dostęp:31.10.2015].
 • Gadamer H.– G., Prawda i metoda, Kraków 1993.
 • Goffman E., Instytucje totalne, Sopot 2011.
 • Goffman E., Zachowanie w miejscach publicznych, Warszawa 2008.
 • Halicki J., Obrazy starości. Rysowane przeżyciami seniorów, Białystok 2010.
 • Hall E. T., Poza kulturą, Warszawa 2001.
 • Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1980.
 • Kargul J., O przemocy starych wobec otoczenia, [w:] Zagrożenia w starości i na jej przedpolu, red. M. Halicka, J. Halicki, K. Czykiera, Białystok 2010.
 • Kawecki I., Etnografia i szkoła, Kraków 1996.
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa 2005.
 • Lubaś M., Miejsce etyki w etnografii. O moralnym zaangażowaniu i zawodowej personie antropologa społecznego, [w:] Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, red. M. Flis, Kraków 2004.
 • Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna t-1, Warszawa 2006.
 • Nowicka E., Przyjaźń jako narzędzie pracy antropologa. Wątpliwości etyczne, [w:] Etyczne aspekty badań społecznych, red. K. Zamiara, Poznań 2005.
 • Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
 • de Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, BPS, Warszawa 1997.
 • Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu Realiów codzienności, Warszawa 2008.
 • Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.
 • Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2007.
 • Zych A. A., Leksykon gerontologii, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21f98984-7238-4043-86d1-67ba5269d664
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.