PL EN


2013 | 7 | 250-266
Article title

Hiob und seine modernen Freunde. Die Entstehung des Hiobproblems im alten Israel, sein Gebrauch und seine Problematik in der Theologie der Moderne TEIL I

Content
Title variants
EN
Job and his modern Friends. The Formation of the Jobs Problem in Old Israel, its Usage and Questionability in the Modern Theology - Part I
PL
Hiob i jego współcześni przyjaciele. Powstanie problemu Hioba w starożytnym Izraelu i jego zastosowanie we współczesnej debacie teologicznej – część I
Languages of publication
DE
Abstracts
EN
The article is the first part of the publication about the problem of suffering based on Job Book especially in so called motive of Job`s Friends. Author called the thesis of Markus Saur that the Job Book has a special role in the interpretation of the problem of suffering, but shows also that there is no definitive solution of this dilemma. The article does not refer exegetical-historical discussion about Job, but tries to present a variety of Old Testament interpretation of the problem of suffering. Jobs Book shows also the border of the human wisdom based on the conviction that there is a strait relationship between action and retribution. The Author describes 3 answers on the problem of no fault suffering shown in the Book: 1. Answers of the Jobs Friends, 2. Prologue, 3. Orations of God. At the End of the Part I of the publication, the Writer shows the continuity of the dilemma in the others book of the Old Testament.
PL
Część pierwsza publikacji omawia zagadnienie, zwane w literaturze przedmiotu problemem Hioba, czyli kwestię postawy przyjaciół Hioba wobec niezawinionego cierpienia, które go dotknęło. Autor odwołuje się do wyników badań Markus Saura, który wskazuje na szczególne znaczenie Księgi Hioba w interpretacji fenomenu ludzkiego cierpienia i jego przyczyn. Zaznacza jednocześnie, że starotestamentowa księga, w swym wielowątkowym wykładzie problemu, nie daje jednoznacznych odpowiedzi. Artykuł nie odnosi się do dyskusji historyczno-egzegetycznej dotyczącej samej Księgi Hioba, lecz prezentuje interpretacje problemu cierpienia sformułowane na bazie głosów wypowiedzianych przez tzw. przyjaciół Hioba. Wiedza starotestamentowa w odniesieniu do tego zagadnienia, ukazanego w Księdze Hioba, mówi o kryzysie i granicach ludzkiej mądrości, dla której charakterystyczne jest przekonanie o absolutnym związku pomiędzy czynem a odpłatą. Autor wskazuje w tekście Księgi trzy grupy odpowiedzi na problem niezawinionego cierpienia: 1. Odpowiedź przyjaciół, 2. Prolog, 3. Przemówienia Boga. Na końcu I części publikacji wskazuje na kontynuacje problemu Hioba mające miejsce w innych księgach Starego Testamentu.
Year
Volume
7
Pages
250-266
Physical description
Contributors
  • ur. 1985, pracownik naukowy katedry teologii systematycznej na wydziale teologii ewangelickiej Uniwersytetu Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, RFN, doktorant – stypendysta Fundacji „Bogislaw” Uniwersytetu w Greifswaldzie.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-21fbd632-5662-4a83-81b2-49ae23d4e71a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.