PL EN


2017 | Volume 31, Issue 1 | 108-123
Article title

Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of Services in International Trade; the Example of Singapore
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spośród trzech sektorów gospodarki: przemysłu, usług, rolnictwa, najważniejszą rolę odgrywają obecnie usługi. Ich rozwój powoduje szereg zmian nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. W rezultacie wpływa na kształtowanie ram rozwojowych poszczególnych państw. Zakres usług, które są eksportowane, oraz ich rodzaje zależą od wielu czynników mających uzasadnienie popytowe, podażowe, a nawet strukturalne. Wpływają one na kształtowanie bilansu wymiany handlowej, zyski przedsiębiorstw, wymianę doświadczeń, rozwój współpracy, potencjał innowacyjny itd. Celem opracowania jest prezentacja roli usług w wymianie międzynarodowej ze wskazaniem ich zróżnicowania przedmiotowego oraz wpływu na zmiany w układach przestrzennych. Metoda badawcza bazuje na analizie danych statystycznych oraz studium przypadku Singapuru. Przedstawione rozważania pozwalają sądzić, że w przypadku niektórych państw rozwój eksportu usług może być podyktowany poszukiwaniem nowych przewag konkurencyjnych w sytuacji istnienia pewnych barier rozwojowych (np. terytorialnych lub środowiskowych) i prób ich przezwyciężenia.
EN
Of the three sectors of the economy: industry, services, agriculture, the most important role is played out by services. Their development causes a number of changes, not only economic, but also social. As a result, it influences on the shaping of development framework of each country. The range of services that are exported and their types depend on many factors with demand, supply, or even structural justifications. They influence on the development of the balance of trade, corporate profits, exchange of experiences, development of cooperation, innovation potential, and so on.The aim of the study is to present the role of services in international trade with emphasis on their diversity and the impact of the changes in spatial systems. The test method is based on the analysis of statistical data and case study of Singapore. The considerations allow to point out that in some countries, the development of export services may be dictated by the search for new competitive advantages where there are some barriers (for example territorial or environmental) to development and attempts to overcome them.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej
References
 • Alhowaish, A.K. (2014). Does the Service Sector Cause Economic Growth? Empirical Evidence from Saudi Arabia. The Global Studies Journal, 7.
 • Bank Światowy (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.
 • TETC.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
 • BLS Information, Glossary (2017, 5 lutego). Pozyskano z https://www.bls.gov/bls/glossary.htm#S
 • Department of Statistics Singapore (2016, 3 grudnia). Pozyskano z http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-documentlibrary/publications/publications_and_papers/international_trade/int-trade2014.pdf (Singapore’s International Trade In Services 2014); http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data
 • Economic development (2016, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.tianjinecocity.gov.sg/col_economic.htm
 • ENVIRONMENT CONTROL EQUIPMENT (2017, 5 lutego). Pozyskano z http://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/leadingindustrysectors/index.asp#P502_42131
 • EUROSTAT (2008). NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the EuropeanCommunity. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KSRA--015-EN.PDF
 • Gara, A. (2016, 14 grudnia). The World’s Largest Banks In 2016: China Keeps Top Three Spots But JPMorgan Rises. Pozyskano z http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/05/25/the-worlds-largest-banks-in-2016-china-keeps-top-three-spots-but-jpmorgan-rises/#-3c2ae1976230
 • General Agreement on Trade In Services (1995) (2016, 16 listopada). Pozyskano z https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
 • Ghesquiere, H. (2007). Singapore’s Success. Engineering Economic Growth. Singapore: Thomson.
 • HSBC. Nasza Firma (2016, 14 grudnia). Pozyskano z http://www.about.hsbc.pl/pl-pl/our-company
 • I-TIP Services (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://i-tip.wto.org/services/Search.aspx
 • Kay, D.L., Pratt, J.E., Warner, M.E. (2007). Role of Services in Regional Economy Growth. Growth and Change, 38(3), 419–442.
 • Monetary Authority of Singapore (2016, 15 grudnia). Types of Institutions. Pozyskano z http://www.mas.gov.sg/singapore-financial-centre/types-of-institutions.aspx
 • Mroczek, A. (2009). Centra usług wyższego rzędu w aglomeracjach Polski na tle Unii Europejskiej i świata. W: S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.). Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Warszawa: Difin, 196–216.
 • Noland, M., Park, D., Estrada, G. B. (2013). Can a Growing Services Sector Renew Asia’s Economic Growth? Asia Pacyfic Issues, 109.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).
 • OECD (2016, 5 lutego). Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2435
 • Rogoziński, K. (2012). Definicja usługi i to, co poniżej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,722(95), 11–25.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885).
 • Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Stoma, M. (2012). Usługa jako kluczowy produkt współczesnego rynku – charakterystyka rynku usług w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 120, 125–144.
 • WB (2002) (2016, 18 grudnia). Global economic Prospects and the Developing Countries. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/285571468337817024/310436360_20050012014722/additional/multi0page.pdf.
 • Welsum, D., van (2003) (2016, 16 listopada). International Trade In Services: Issues and Concepts. Pozyskano z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.7797&rep=rep1&type=pdf
 • Williams, M. (2009). The Lion City and the Fragrant Harbor: The Political Economy of competition policy in Singapore and Hong Kong compared, Antitrust Bulletin, 54(3), 517–577.
 • World Bank (2016, 16 listopada). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
 • WTO (2015) (2016, 3 grudnia). International Trade Statistics 2015. Special focus: World trade and the WTO: 199–2014. Pozyskano z https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_e.pdf
 • Yong Soon, T., Tung Jean, L., Tan, K. (2009). Clean, Green and Blue. Singapore’s Journey Towards Environmental and Water Sustainability. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
 • Zhao, X. (2013). Shanghai’s potential to become an international financial center. Journal of Academic Studies, 15(58), 19–44.
 • Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. W: Z. Zioło, T. Rachwał. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22003645-1c51-49d4-ace0-25158c300e76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.