PL EN


Journal
2020 | 46 | 2 | 155-165
Article title

PRACA SOCJALNA – EKLEKTYCZNA CZY PRAKTYCZNA? ROZWAŻANIA WOKÓŁ SPOSOBÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH I ICH KONSEKWENCJI

Content
Title variants
EN
SOCIAL WORK – ECLECTIC OR PRACTICAL? REFLECTIONS ON THE WAYS OF TRAINING SOCIAL WORKERS AND THEIR CONSEQUENCES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obok rewolucji – transformacja ustrojowa to jedna z zasadniczych form przekształcania rzeczywistości i tworzenia nowego ładu politycznego, gospodarczego i społecznego. Treścią polskiej transformacji lat 90. ub.w. było odejście od ustroju demokracji ludowej urzeczywistniającej „wielkie idee socjalizmu”, ku demokracji parlamentarnej i konstytucyjnej zasadzie „społecznej gospodarki rynkowej”. Ten radykalny proces przyniósł rozliczne korzyści zdecydowanej większości społeczeństwa, pozostały jednak grupy nieradzące sobie w nowych realiach. Stąd wzrost znaczenia obszaru pomocy społecznej, której zadaniem jest nie tylko wypełnianie funkcji zabezpieczenia społecznego i restytucji zdolności do pracy, ale także stymulowanie rozwoju nowych usług społecznych oraz socjalnych. Wykonawcami tych zadań w bezpośredniej relacji z potrzebującym wsparcia i pomocy człowiekiem są pracownicy socjalni. Nieustającym wyzwaniem edukacyjnym jest odpowiednie przygotowanie kandydata (studenta) do profesjonalnego wykonywania tego zawodu. Interdyscyplinarny, eklektyczny charakter teorii pracy socjalnej, a zarazem zróżnicowane możliwości praktykowania w zawodzie nie ułatwiają wykreowania relatywnie stabilnego modelu kształcenia.
EN
Alongside revolution, political transformation is one of the fundamental forms of transforming reality and creating a new political, economical and social order. The Polish transformation of the 1990s meant a move away from the system of popular democracy, which implemented the “great ideas of socialism” towards parliamentary democracy and the constitutional principle of a “social market economy”. This radical process benefited the vast majority of the Polish society in many ways, but there are still groups that are unable to cope with the new reality. This is why the area of social assistance is growing in importance, the task of which is not only to fulfill the functions of social security and restore employability, but also to stimulate the development of new social and welfare services. These tasks are performed by social workers working directly with people in need of support and assistance. The adequate preparation of the candidate (student) for the proper professional performance is an ongoing educational challenge. The interdisciplinary and eclectic nature of the social work theory and, at the same time, the diverse possibilities of working in this profession do not facilitate the creation of a relatively stable educational model.
Journal
Year
Volume
46
Issue
2
Pages
155-165
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • Borowska T. (1998), Pedagogika ograniczeń ludzkiej egzystencji, Wyd. IBE, Warszawa.
 • Compton B., Galaway B. (2005), Social work processes, 7 ed., Brooks/Cole Publishing, Pacific Grove, Monterey.
 • Czerepaniak-Walczak M. (2013), Autonomia w kolorze sepii w inkrustowanej ramie KRK. O procedurach i treściach zmiany w edukacji akademickiej, [w:] Fabryki dyplomów czy universitas? O nadwiślańskiej wizji przemian w edukacji akademickiej, red. M. Czerepaniak-Walczak, Wyd. IMPULS, Kraków, s. 29-56.
 • Fengler J. (2000), Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej, GWP, Gdańsk.
 • Frysztacki K., Piątek K. (red.) (2002), Wielowymiarowość pracy socjalnej, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń.
 • Frysztacki K. (2005), Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Frysztacki K. (2013), Praca socjalna: czy dyscyplina teoretyczna, dlaczego ijak? [w:]Krakowskie studia pracy socjalnej, red. K. Frysztacki, Wyd. UJ, Kraków, s. 148-181.
 • Gehlert S. (2015), Social Work and Science, „Research on Social Work Practice”, 26(2), s. 1-6.
 • Kantowicz E. (2005), Praca socjalna w Europie: inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Kantowicz E. (2016), Akademicka edukacja do pracy socjalnej w Polsce w perspektywie nowych wyzwań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, vol. XXIX, nr 1, s. 27-38.
 • Kluz M. (2017), Realizacja fundamentalnych cnót moralnych gwarancją skutecznej pracy socjalnej, „Studia Socialia Cracoviensia”, nr 1, s. 95-106.
 • Konaszewska J. (2010), Wartości moralne cenione przez pracownika socjalnego, [w:] Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etycznoprakseologicznym, red. A. Kanios, M. Czechowska-Bieluga, L. Adamowska, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków, s. 65-74.
 • Łobocki M. (2010), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków.
 • Majchrowska A. (2005), Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej, „Roczniki Nauk Społecznych” t. XXXIII, zeszyt 1, s. 203-230.
 • Myszka-Strychalska L. (2017), Koncepcje rozwoju zawodowego – przegląd wybranych stanowisk teoretycznych, „Szkoła-Zawód-Praca”, nr 14, s. 52-81.
 • Olech A. (2006), Etos zawodowy pracowników socjalnych. Wartości. Normy. Dylematy etyczne. Wyd. Naukowe ŚLĄSK, Katowice.
 • Piekarski J. (2009), O profesjonalizacji pracy socjalnej raz jeszcze, „Praca Socjalna”, 1(1), s. 26-43.
 • Shaw I. (2016), Social Work Science, Columbia University Press, New York.
 • Szmagalski J. (2018), Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie. Jedna czy wiele?, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Tarkowski Z. (2000), Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Wyd. Fundacji „Orator”, Lublin.
 • Trawkowska D. (2006), Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice.
 • Trempała E. (1998), Pomoc spontaniczna (nieformalna) i sformalizowana (formalna), [w:] Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwość reformy pomocy społecznej, red. K. Marzec-Kolka, Wyd. WSP, Bydgoszcz, s. 19-30.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004roku [w:] Dz.U., nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 • Willan-Horla L. (2003), Wypalenie zawodowe u pracowników socjalnych, [w:] Działania społeczne w pracy socjalnej na progu XXI wieku, red. E. Kantowicz. A. Olubińska, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń, s. 261-274.
 • Witkowski J. (1994), Podstawowe cechy bezrobocia w Polsce w okresie transformacji, GUS, Warszawa.
 • Zbyrad T. (2007), Pracownik socjalny – zawód czy powołanie? „Praca Socjalna”, nr 3, str. 17-38.
 • Zbyrad T. (2009), Stres i wypalenie zawodowe pielęgniarek, pracowników socjalnych i policjantów. Raport z badań. Wyd. KUL, Lublin.
 • Żukiewicz A. (2002), Praca socjalna ośrodków pomocy społecznej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22016857-4bc0-40a1-a875-3ea88194fe79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.