PL EN


2018 | 45 | 5-6(530-531) | 8-15
Article title

INSTRUMENTY RYNKU PRACY DE JURE I DE FACTO

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Instrument OF LABOUR MARKET DE JURE AND DE FACTO
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podstawowymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych są usługi i instrumenty rynku pracy. Nowela tej ustawy, która weszła w życie z dniem 27.05.2014 r., znacząco poszerzyła instrumentarium dostępnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Celem artykułu jest przedstawienie instrumentów rynku pracy oraz dokonanie ich oceny, ze wskazaniem na ich liczne mankamenty. W opracowaniu podjęto próbę ukazania problemu nieefektywnego wydatkowania środków na realizację m.in. staży, braku kontroli państwa nad wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na nowe instrumenty rynku pracy oraz przedstawienia wielu instrumentów rynku pracy, z których osoby bezrobotne nie korzystają.
EN
In accordance with the Act about the Promotion of the Employment and the Institutions of the labour market the basic way of professional activation of unemployment people are services and instruments of the labour market. The amendment of the Act, which came into the force on 27th may 2014, significantly broadened the instruments of the accessible ways of professional activation of unemployment people. The aim of this article is presentation instruments of the labour market and the accomplishment the evaluation, with the indication on their numerous shortcomings. In the article will be undertaken the effort to show the problem of ineffective spending money on realization of apprentices, the lack of the government's control of spending the public funds designed on new instruments the labour market and presentation many instruments of the labour market with whose unemployed people do not use.
Year
Volume
45
Issue
Pages
8-15
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
  • NIK (2015), Raport NIK z dnia 21.04.2015 r. w sprawie wyników kontroli przeprowadzonej w powiatowych urzędach pracy dotyczących skuteczności aktywizacji bezrobotnych, sygn. LRX-4101-009-2014 NR ewid. 16/2015/P/14/109/LRZ, https://www.nik.gov.pl/plik/id,8905,vp,11060.pdf [dostęp 15.03.2018].
  • Patulski A. (2015), Sposoby aktywizacji zawodowej młodych w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w: Studia Iuridica Lublinensia. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Skąpski M. (2015), Problem nadużywania niepracowniczych form zatrudnienia w programach przeciwdziałania bezrobociu, w: Studia Iuridica Lublinensia. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
  • Szczęsny M. (2016a), Usługi rynku pracy de jure i de facto, w: Aleksander Jerzy Witosz (red.), Kapitał – praca – człowiek. Księga jubileuszowa Profesora Jana Wojtyły, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Szczęsny M. (2016b), Promocja szans czy alimentacja bezradności w polityce rynku pracy, w: Dorota Kotlorz (red.), Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  • Wojtyła J. (2015), Dylematy wynagradzania za pracę w polskich realiach gospodarki rynkowej, w: Z. Hajn, D. Skupień (red.), Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2203a76b-2681-4a93-8c46-e24843c5a8d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.