PL EN


2017 | 468 | 230-238
Article title

Podejście kalibracyjne wykorzystujące analizę składowych głównych w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W badaniach statystycznych braki odpowiedzi stanowią jedno z głównych źródeł błędów nielosowych. W literaturze przedmiotu wskazuje się na dwie grupy metod statystycznych, których zastosowanie przyczynia się do eliminacji negatywnego wpływu braków odpowiedzi na proces estymacji nieznanych parametrów w populacji generalnej: imputacja i kalibracja. Szczególną rolę odgrywa tutaj kalibracja, która polega na skorygo-waniu wag wynikających ze schematu losowania próby, tak aby odtworzone zostały warto-ści globalne wszystkich zmiennych pomocniczych. Głównym celem artykułu jest przedsta-wienie analizy składowych głównych jako metody doboru zmiennych pomocniczych w po-dejściu kalibracyjnym w badaniach statystycznych z brakami odpowiedzi. W artykule skon-centrowano uwagę na pokazaniu teoretycznych powiązań między podejściem kalibracyjnym a analizą składowych głównych z uwzględnieniem faktu, że w badaniu występować mogą braki odpowiedzi. W tym celu opisana zostanie konstrukcja odpowiednich wag kalibracyj-nych wykorzystujących metodę składowych głównych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22045c7b-7c9a-4b2b-99fd-901b3dc9e02f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.