PL EN


2014 | 102 | 179-191
Article title

Analiza czynników wpływających na prawdopodobieństwo oszczędzania w III filarze systemu emerytalnego w Polsce

Title variants
EN
The Analysis Relate to Depositing Money in Individual Retirement Account
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem pracy jest badanie czynników kształtujących prawdopodobieństwo oszczędzania w III filarze systemu emerytalnego w Polsce. Analiza dotyczyła przede wszystkim odkładania środków na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Przyczynkiem do analiz są dynamiczne zmiany w systemie emerytalnym. Wnioski zostały wypracowane na podstawie wygenerowanego modelu ekonometrycznego na podstawie danych z Diagnozy Społecznej.
EN
The aim of this work is a study the factors creating probability of saving in III possibility of pension system in Poland. The analysis relate to depositing money in Individual Retirement Account. The cause of analysis are dynamic changes in pension system. Conclusions are drawn from generated aconometric model based on the data from social diagnosis.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Bańbuła P., Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście behawioralne, Materiały i studia NBP. Zeszyt nr 208, 2006.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, Tom 1, PWE, Warszawa 1993.
 • Ciecieląg J.,Tomaszewski A., Ekonometryczna analiza danych panelowych, WNE, Warszawa 2003.
 • Edwards S., Edwards A., Economic Reforms and Labor Markets: Policy Issues and Lessons from Chile, NBER Working Paper No. W7646, 2000.
 • Harasim J., Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Katowice, Katowice 2010.
 • Liberda B., Determinanty oszczędzania w Polsce, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999 nr 28.
 • Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej - teorie i fakty, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 • Mankiw N.G., Macroekonomics, wyd. 3, Chapter 151.
 • Nowak A.Z., Ryć K., Oszczędności w okresie transformacji, http://www.ce.uw.edu.pl/.
 • Nowy system emerytalny w Polsce wpływ na krótko- i długoterminowe perspektywy gospodarki i rynków finansowych, https://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0001/KAT_B2150.pdf.
 • Okólski M., Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Pension schemes and pension projections in the EU-27 Member States, 2008-2060. European Commission (DG ECFIN) and the Economic Policy Committee (AWG).
 • Reisen H., Pensions, Savings and Capital Flows, Edward Elgar Publishing, 2000.
 • Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rószkiewicz M., Oszczędzanie. Postawy i zachowania polskich gospodarstw domowych wobec oszczędzania, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2008.
 • Rytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Bank i Kredyt Vol. 41 No. 1, 2010.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2206cdc6-d509-428a-9b51-1763379c3ff8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.