PL EN


2017 | 8(968) | 91-106
Article title

Implementation of the Directive 2013/11/EU on Alternative Dispute Resolution for Consumer Disputes – Historical Background and Legal Consequences of a Failure to Transpose the Directive within the Prescribed Time

Authors
Title variants
PL
Implementacja dyrektywy 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich – rys historyczny oraz konsekwencje prawne braku transpozycji w terminie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to undertake a legal analysis of the legal process of implementing Directive 2013/11/EU into the Polish legal order and to present the legal consequences of a failure to transpose the Directive within the prescribed period. In the first part, the author presents the description of work that has been done at the EU level on the alternative resolution of consumer disputes and evaluates the proposals for specific legal solutions presented in the course of this work. The author then presents the main issues and challenges associated with the process of the transposition of Directive 2013/11/EU. In particular, the author reflects on the direct effect of Directive 2013/11/EU, in both vertical and horizontal terms. As a result, the author concludes that the failure to implement the Directive in the prescribed period initiates the State’s liability to an individual for damage caused by the lack of proper implementation and imposes on the national courts the duty of applying a pro-EU interpretation of national law. In turn, in the light of the well-established case law of the CJEU, and given the nature of the analysed Directive, the lack of a proper implementation of Directive 2013/11/EU within the prescribed period, does not entitle the consumer to effectively assert his rights against the trader for non-fulfillment of the obligations resulting from the Directive.
PL
Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy prawnej procesu implementacji dyrektywy 2013/11/UE do polskiego porządku prawnego oraz przedstawienie konsekwencji prawnych braku transpozycji dyrektywy w terminie. W pierwszej części autor prezentuje rys historyczny prac na poziomie Unii Eurpejskiej nad alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów konsumenckich oraz dokonuje oceny propozycji określonych rozwiązań prawnych przedstawianych w toku tych prac. Następnie przedstawione są główne problemy i wyzwania związane z procesem transpozycji postanowień dyrektywy 2013/11/UE. W szczególności prowadzone są rozważania na temat bezpośredniej skuteczności dyrektywy 2013/11/UE w ujęciu wertykalnym oraz horyzontalnym. Autor dochodzi do wniosku, że brak terminowej implementacji dyrektywy w sprawie konsumenckiego ADR aktualizuje odpowiedzialność odszkodowawczą państwa w stosunku do jednostki za szkodę wyrządzoną brakiem implementacji oraz nakłada na sądy krajowe obowiązek stosowania tzw. prounijnej wykładani prawa krajowego. Natomiast w świetle ugruntowanego orzecznictwa TSUE oraz mając na uwadze charakter przedmiotowej dyrektywy, brak prawidłowej implementacji dyrektywy 2013/11/UE w terminie nie uprawnia konsumenta do skutecznego dochodzenia swoich praw przeciwko przedsiębiorcy z tytułu braku realizacji obowiązków płynących z dyrektywy.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Allison J. R. (2005), Pięć technik polubownego rozstrzygania sporów (in:) Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, HBR, Gliwice.
 • Biernat S. (2006), Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (in:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 • Błaszczak Ł. (2007), Sądownictwo polubowne. Arbitraż, C.H. Beck, Warszawa.
 • Carver T. B., Vondra A. A. (2005), Rozstrzyganie sporów poza sądem. Kiedy się to opłaca (in:) Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, HBR, Gliwice.
 • Cornu G. (1997), Les modes alternatifs de règlement de confits, Prèsentation gènèrale, Research Institute for Developing Countries, no 2, doi: http//doi.org/10.3406/ridc.1997.5434.
 • Gajda K. (2008), Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich (cz. I), “ADR. Arbitraż i Mediacja”, no 2.
 • Hodges C. J. S. (2012), Consumer ADR in Europe (Civil Justice System), Hart/Beck.
 • Lenaerts K., Van Nuffel P. (2011), European Union Law, Thomson Reuters, Sweet & Maxwell, London.
 • Mik C. (2000), Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki [European Community law. Issues of theory and practice], vol. 1, C.H. Beck, Warszawa.
 • Morawski M. (1993), Proces sądowy a instytucje alternatywne (na przykładzie sporów cywilnych), “Państwo i Prawo”, no 1.
 • Piasecki K. (1995), Organizacja wymiaru sprawiedliwości, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Warszawa.
 • Rajski J. (2001), Regulamin ADR Międzynarodowej Izby Handlowej z 2001 r., “Przegląd Prawa Handlowego”, no 1.
 • Safjan M. (2002) (in:) M. Zieliński, M. Zubik (eds), Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Strome T. (1989), International Commercial Arbitration in Belgium, Deventer.
 • Szpunar M. (2004), Bezpośredni skutek dyrektywy w postępowaniu przed sądem krajowym (Uwagi na tle najnowszego orzecznictwa), “Państwo i Prawo”, no 9.
 • Szurski T. (2003), Międzynarodowy arbitraż handlowy (sądownictwo polubowne w międzynarodowych stosunkach handlowych), “Radca Prawny”, no 2.
 • Wach A. (2005), Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Liber, Warszawa.
 • Weitz K. (2007), Sądownictwo polubowne a sądy państwowe, “Przegląd Sądowy”, no 3.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2208b4c2-049d-4dcb-b75a-7f52c9fc78f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.