Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8(932) | 93-109

Article title

Instytucjonalne aspekty konsolidacji finansów publicznych

Title variants

EN
The Institutional Aspects of Public Finance Consolidation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problem naprawy finansów publicznych jest dyskutowany od wielu lat i pozostaje ciągle aktualny, a kolejne działania w tym kierunku są związane ze zmianą podstaw prawnych ich funkcjonowania. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadzono regulacje mające na celu instytucjonalną konsolidację finansów publicznych, związaną między innymi z likwidacją wszystkich gospodarstw pomocniczych i państwowych oraz części samorządowych zakładów budżetowych. Przedstawione wyniki badania skutków tych zmian w pierwszych latach funkcjonowania ustawy prowadzą do wniosku, że proces likwidacji części jednostek gospodarki pozabudżetowej został przeprowadzony prawidłowo. Część zadań tych jednostek została przejęta przez budżet państwa i budżety samorządowe, część przejęły inne podmioty funkcjonujące w sektorze finansów publicznych, w tym agencje wykonawcze i nowo powołane instytucje gospodarki budżetowej. Przeprowadzona konsolidacja zwiększyła koncentrację środków publicznych w sferze budżetowej i doprowadziła do zwiększenia przejrzystości finansów publicznych.
EN
The debate on improving the public finances in Poland has been under way for many years and remains topical. One of the resulting actions has been to change the legal grounds on which they function. This was achieved by the Law on Public Finance of 27 August 2009, which introduced new regulations for the institutional consolidation of the public finances. These were aimed at the liquidation of all auxiliary and state budgetary establishments – as well as most of those at local government level. The paper presents a study of the effects of these changes. The conclusion is that during the first years the law was applied, the liquidation process of some of the non-budgetary management entities was completed successfully. Some of the tasks of these units have been taken over by state and local government budgets, while others have shifted to entities operating in the public finance sector, including executive agencies and newly-established budgetary management institutions. Institutional consolidation has increased the concentration of public resources in the budgetary sphere and led to increased transparency in public finance.

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa, Poland
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Skarbowości, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa, Poland

References

 • Finanse [2013], red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa.
 • Finanse publiczne. Komentarz praktyczny [2013], red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, ODDK, Gdańsk.
 • Franek S. [2013], Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym, Difin, Warszawa.
 • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W. [2006], Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
 • Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.
 • Ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. nr 45, poz. 391.
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.
 • Woźniak B. [2011], Ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi [w:] Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego, red. A. Alińska, CeDeWu, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-220c08db-dbf5-479f-8db6-f2716ae8ebde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.