PL EN


2014 | 2 (18) | 131-142
Article title

Zasady zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej

Content
Title variants
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The Constitution of the Republic of France is an act of force longer than other French constitutions. Since 1958, 24 amendments were carried out, which leads to the conclusion that the procedure should not change it to overly stringent. However, the French amendment of the constitution is implemented under clearly different from the legislative process, which makes treated as rigid. This allows to assume that the authors of the Constitution of the Fifth Republic has managed to create a fundamental law stabilizing the state system, but allowing its evolution under the influence of changing realities.This study is an analysis of the procedure for amending the Constitution of the French Republic in order to determine what legal structures used to achieve this effect.
PL
Konstytucja Republiki Francuskiej jest aktem obowiązującym dłużej niż inne francuskie konstytucje. Od 1958 r. została poddana 24 nowelizacjom, co pozwala uznać, że procedura jej zmiany nie należy do nadmiernie rygorystycznych. Jednak nowelizacja francuskiej ustawy zasadniczej jest realizowana w trybie wyraźnie różniącym się od procedury ustawodawczej, co każe traktować ją jako sztywną. Pozwala to zakładać, że twórcom Konstytucji V Republiki udało się stworzyć ustawę zasadniczą stabilizującą ustrój państwa, ale pozwalającą na jego ewolucję pod wpływem zmieniających się realiów. Niniejsze opracowanie stanowi analizę procedury zmiany Konstytucji Republiki Francuskiej w celu stwierdzenia, jakie konstrukcje prawne zastosowano w celu uzyskania tego efektu.
Year
Issue
Pages
131-142
Physical description
Dates
published
2014-04-30
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Camby J.-P., Servent P., Parlament V Republiki Francuskiej, tłum. M. Granat, Warszawa 1999.
 • Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000.
 • Gdulewicz E., Zasady zmiany Konstytucji Republiki Francuskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008.
 • Granat M., Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994.
 • Granat M., Zakres zmian wprowadzonych w Konstytucji Francji ustawą konstytucyjną z 23 lipca 2008 roku, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Białystok 2013.
 • Kubuj K., Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej, [w:] Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2011.
 • Kubuj K., Kilka uwag o zmianach Konstytucji V Republiki Francuskiej, [w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych, red. S. Bożyk, Białystok 2013.
 • Kubuj K., Tryb zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej (zagadnienia proceduralne), [w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2010.
 • Skrzydło W., Największa nowelizacja Konstytucji V Republiki (z dnia 23 lipca 2008 roku), [w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci profesora Jerzego Stembrowicza, red. S. Bożyk, Białystok 2009.
 • Skrzydło W., Senat Republiki Francuskiej, [w:] Izby drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, Białystok 1996.
 • Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 1, red. W. Skrzydło, Lublin 2010.
 • Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji. Prace wybrane, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-220e314b-ac57-4f7d-bd8d-252db0ea2aef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.