PL EN


2017 | 11 | 37-51
Article title

Wzrost wydatków na ochronę zdrowia a perspektywa rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej

Content
Title variants
EN
Increased Spending on Health Care and the Prospect of Developing a Private Health Care Sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych obszarów polityki społecznej każdego państwa. Choć usługi medyczne z uwagi na swój charakter mogą istnieć jako dobra prywatne, w większości krajów świadczenia zdrowotne są, w mniejszym lub większym stopniu, dostarczane przez sektor publiczny i wykorzystywane zbiorowo przez społeczeństwo. Celem niniejszego artykułu jest analiza wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ochrony zdrowia w ramach sektora publicznego oraz prywatnego. Za hipotezę przyjęto, iż wzrost wydatków na ochronę zdrowia prowadzi do rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej. W wyniku wykonanej analizy wskazano, iż wzrost wydatkowania na ochronę zdrowia może się stać impulsem do rozwoju prywatnego sektora opieki zdrowotnej.
EN
Health protection is one of the most important topic of social policy of each country. Although medical services, can exist as private goods, in most countries health services are mostly provided by the public sector and used collectively by society. The purpose of this article is to analyse the healthcare expenditures in Poland, with particular emphasis on financing health care within the public and private sector. The hypothesis assumes that the increase in health care expenditure leads to the development of private health care sector. As a result of conducted analysis, it was pointed out that the increase in spending on health care could become an impulse for the development of private health care sector.
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
References
 • Antoniak A., Publiczny system finansowania ochrony zdrowia i jego per-spektywy w świetle zmian demograficznych. Polska – Raport specjalny, Biuro Analiz Makroekonomicznych, Zespół Analiz Makroekonomicz-nych i Rynkowych, Bank Pekao, Warszawa 2009.
 • Bem A., Ucieklak-Jeż P., Prędkiewicz P., Systemy finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach, [w:] System ochrony zdrowia, Wyd. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015.Bromber P., Lachowska H., Hady J., Leśniowska-Gontarz M., Szaban D., Zdanowska J., Ślusarczyk B., System ochrony zdrowia w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Pola-ków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 • Deloitte Report, Global health care outlook. Common goals, competing priorities, 2015. Pozyskano z: https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-2015-health-care-outlook-global.pdf.
 • Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdro-wotnej, PWN, Warszawa 2008.
 • European Commision, The 2015 Ageing Report, European economic and budgetary projections for the 28 EU member states (2013–2060), 2015.
 • Polska Izba Ubezpieczeń & Ernst and Young, Raport. Rola i funkcja do-datkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia – analiza i rekomendacje dla Polski, Warszawa 2013.
 • „Dziennik Gazeta Prawna”, W prywatnej opiece medycznej do zarobienia są miliardy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 28 maja 2015, nr 102 (3995), www.gazetaprawna.pl [dostęp: 17.02.2017].
 • Godlewski D., Godlewska K., Witek A., Wojtyś P., Raport. Analiza stanu zdrowia i potrzeb opieki zdrowotnej na najbliższe lata, Instytut Wolno-ści 2016.
 • Hady J., Leśniowska-Gontarz M., Analiza wydatków na ochronę zdrowia a kondycja zdrowotna polskiego społeczeństwa, [w:] Zarządzanie finan-sami firm – teoria i praktyka, red. A. Kopiński, P. Kowalik, „Prace Na-ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 412; http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.412.08.
 • Health Evidence Network (HEN), What are the equity, efficiency, cost containment and choice implications of private health-care funding in western Europe?, World Health Organization Regional Office for Europes 2004.
 • Hermanowski T., Szafraniec-Buryło S., Cegłowska U., Wpływ wydatków typu out-of-pocket na sprawiedliwość w finansowaniu ochrony zdrowia, „Zdrowie i Zarządzanie” 2013, nr 11, t. 1, s. 100–106.
 • Łuniewska P., Finansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, „Con-temporary Economy” 2014, Vol. 5, Issue 1.
 • OECD HealthStatistics.
 • PMR, Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw, 2015.
 • Suchecka J., Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, roz-dział 4: Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce, Wydawnic-two Wolters Kluwer Polska Sp. z. o.o., Warszawa 2011.
 • Urbaniec M., Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Wydaw-nictwo Akademii Polonijnej Educator, Częstochowa 2010.
 • Wasiak A., Szeląg P., Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007–2011, „Finanse i Prawo Finansowe” 2015, II (2), s. 67–85.
 • GUS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-2999
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-220e6450-1c2a-471c-bcda-631405dafafe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.