PL EN


2018 | 8 | 43-56
Article title

Pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej przed prawem krajowym w świetle zmiany przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyroku w sprawie europejskiego nakazu aresztowania

Content
Title variants
EN
The priority of the European Union law before national law in the light of changes in the provisions of the Constitution of the Republic of Poland based on the judgment on the european arrest warrant
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Od tego momentu jest zobowiązana do przestrzegania prawa unijnego (kiedyś wspólnotowego). Prawo Unii Europejskiej tworzy nowy porządek prawny. Zasada pierwszeństwa prawa Unii przed prawem krajowym jest kluczową zasadą unijnego porządku prawnego. Szczególną uwagę, budzi jednak kwestia zmiany postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku kolizji tych dwóch porządków prawnych. Sytuacja taka, miała miejsce na podstawie orzeczenia w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, który w niniejszym artykule poddany został analizie. Artykuł przedstawią także charakterystykę tytułowej zasady oraz zwraca uwagę na autonomię prawa Unii Europejskiej względem prawa krajowego.
EN
Poland has been a member of the European Union since May 1st, 2004. From that moment she has been obliged to comply with the EU law (once community law). The law of the European Union creates a new legal order. The principle of the primacy of the EU law against national law is a key principle of the EU legal order. Particular attention, however, is raised by the issue of amending the provisions of the Constitution of the Republic of Poland in the event of a conflict between these two legal orders. Such a situation took place on the basis of a ruling regarding the european arrest warrant which was analyzed in this article. The paper also presents the characteristics of the principle in question and draws attention to the autonomy of the European Union law towards the national law.
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2217b832-6f10-41b8-ba92-6615ce4662f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.