PL EN


2015 | 27 | 7-37
Article title

Charakterystyka nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej.

Content
Title variants
EN
The profile of socially maladjusted youth placed under court guardianship.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest poznanie obrazu nieprzystosowania społecznego młodzieży podsądnej. Badania empiryczne przeprowadzono w grupie młodzieży, wobec której sądy rodzinne i nieletnich wydały postanowienie o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora. Grupę kontrolną stanowili uczniowie z zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie uzyskano dane od 317 badanych osób (153 podsądnych i 164 uczniów szkół zawodowych). Okazało się, że grupa podsądna przejawia wyższy poziom nieprzystosowania społecznego w porównaniu z grupą kontrolną. Obraz ten prezentuje wadliwość funkcjonowania we wszystkich rolach społecznych (dziecka, ucznia, kolegi) odgrywanych przez młodzież w wieku szkolnym oraz szeroki wachlarz zachowań aspołecznych i zachowania nacechowane uciążliwą dla rodziców niesubordynacją.
EN
The main aim of the paper is to outline the image of the youth’s social maladjustment. Our empirical studies were conducted on a group of young people for whom family and juvenile courts had ordered the application of court guardianship as educational measure. The control group consisted of vocational school students. In total, data was gathered from 317 subjects (153 defendants and 164 vocational school students). The findings prove that in comparison with the control group, defendants show a higher level of social maladjustment. This testifies to the impaired functioning across all social roles (child, student, colleague) to be played by school age youth and to a wide variety of antisocial behaviors and of contumacy manifestations, highly bothersome for parents.
Year
Volume
27
Pages
7-37
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
References
 • Biel, Krzysztof (2009) Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania. Kraków: WAM.
 • Cudak, Henryk (1998) Funkcjonowanie rodziny a nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Kielce: UJK.
 • Dąbrowska, Justyna (2001) Zrozumieć dziecko. Warszawa: PARPA.
 • Domagała-Kręcioch, Agnieszka (2008) Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. Kraków: AP.
 • Durka, Grażyna (2010) Kradzieże i oszustwa jako przejaw niedostosowania społecznego. [w:] Sylwester Bębas, red., Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Radom: WSH, s. 101–111.
 • Dzieduszyński, Piotr (2007) Nasilenie skłonności agresywnych i lęku oraz obraz własnej osoby u młodzieży z doświadczeniem przemocy w rodzinie. [w:] Irena Pospiszyl, Renata Szczepanik, red., Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet. Łódź: Wydawnictwo WSHE w Łodzi, s. 99-113.
 • Firkowska-Mankiewicz, Anna (1972) Czynniki biopsychiczne a przestępczość nieletnich. Warszawa: PWN.
 • Góralski, Andrzej (1976) Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. Warszawa:PWN.
 • Grzegorzewska, Maria (1964) Pedagogika specjalna. Warszawa: PIPS.
 • Ilnicka, Renata Małgorzata (2008) Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży. Toruń: Akapit.
 • Kiliszek, Ewa (2013) Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 21:165-222.
 • Kossowska, Anna (2007) Obraz przestępczości współczesnej młodzieży. [w:] Krzysztof Krajewski, red., Nauki penalne wobec problemów współczesnej przestępczości: księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora
 • Andrzeja Gaberle. Warszawa: Wolters Kulwer Business, s. 447-454.
 • Lipkowski, Otton (1971) Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. Warszawa: PWN.
 • Nowak, Joanna (2008) Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości dziewcząt. Elbląg: EUHE.
 • Obuchowska, Irena (2006) Drogi dorastania. Warszawa: WSiP.
 • Ostrowska, Krystyna (1981) Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych.
 • Analiza kryminologiczna. Warszawa: PWN.
 • Panasiuk, Maria (2010) Współczesne uwarunkowania patogenezy rodzinnej w niedostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży. [w:] Sylwester Bębas, red., Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich. Radom: WSH, s. 43-54.
 • Pospiszyl, Kazimierz, Ewa Żabczyńska (1981) Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. Warszawa: PWN.
 • Pytka, Lesław (1984) Skala nieprzystosowania społecznego: podręcznik. Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji.
 • Pytka, Lesław (2005) Diagnoza nieprzystosowania społecznego w teorii i praktyce: propozycja metody badawczej. „Pedagogika Społeczna” 2: 119-145.
 • Rybak, Maria (2001) Problemy wieku dorastania. Kraków: Ad Vocem.
 • Skorny, Zbigniew (1976) Proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
 • Sołtysiak, Teresa, Czesław Cekiera (1995) Niektóre zagrożenia współczesnej młodzieży. [w:] Teresa Sołtysiak, red., Zjawiska patologii społecznej: uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, prognozy. Bydgoszcz: Wyd. WSP, s. 53-62.
 • Spionek, Halina (1969) Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka. Warszawa: PWN.
 • Szelhaus, Stanisław, Zofia Baucz-Straszewicz (1960) Młodociani recydywiści: wyniki badań 100 młodocianych recydywistów. „Archiwum Kryminologii” 1:165-213.
 • Szymanowska, Aleksandra (2003) Wpływ „czynników ryzyka” na przestępczość młodzieży. „Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego” 1: 80-97.
 • Turlej, Stefan (1982) Młodzież społecznie niedostosowana. Warszawa: WSiP.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 1982 r. nr 35, poz. 228).
 • Urban, Bronisław (1995) Zachowania dewiacyjne młodzieży. Kraków: UJ.
 • Urban, Bronisław (2000) Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: UJ.
 • Witkowski, Tomasz (2002) Psychologia kłamstwa: Motywy, strategie, narzędzia. Wałbrzych: Unus.
 • Woźniakowska-Fajst, Dagmara (2009) Przestępczość nieletnich dziewcząt w świetle wyników badań. „Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji” 14: 225-252.
 • Wójcik, Dobrochna (1984) Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Analiza psychologiczno- kryminologiczna. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Wysocka, Ewa (2008) Diagnoza w resocjalizacji. Warszawa: PWN.
 • Zajączkowski, Krzysztof (2001) Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży. Toruń: Adam Marszałek.
 • Żabczyńska, Ewa (1983) Przestępczość dzieci. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2300-3952
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-221a0f06-ad20-41db-bc75-bd0f3b9e4ed7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.