PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 269-284
Article title

Проблемы развития экспорта товаров из Украины в ЕС в современных условиях

Content
Title variants
PL
Problemy rozwoju eksportu towarów z Ukrainy do UE we współczesnych warunkach
EN
Problems of Developing Commodity Exports from Ukraine to the EU under the Present Terms
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie głównych problemów eksportu towarów z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej z punktu widzenia zmian w obecnej polityce zagranicznej. Metodologia badawcza obejmuje analizę porównawczą poprzez ustalanie zmian w dynamice i strukturze handlu zagranicznego Ukrainy od chwili podpisania Umowy między Ukrainą a UE o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA). Podstawowe wyniki analizy: struktura towarowa eksportu ukraińskiego do krajów UE wskazuje na swe surowcowe ukierunkowanie; okazało się, że większość przedsiębiorstw na Ukrainie nie jest przygotowana do realizacji nowych perspektyw związanych z autonomicznymi preferencjami handlowymi; biorąc pod uwagę perspektywy eksportu produktów inżynierii mechanicznej z Ukrainy do UE, należy podkreślić, że w tej chwili większość produkcji krajowej nie jest konkurencyjna na rynkach europejskich; określono istotną rolę instytucji finansowych w promowaniu eksportu, w związku z czym wskazano pewne zalecenia co do organizacji takiej instytucji. Implikacje praktyczne: artykuł obejmuje opcje dotyczące doskonalenia instytucjonalnych ram stymulowania działalności eksportowej na Ukrainie. Implikacje społeczne: dotyczą doskonalenia zatrudnienia w wyniku aktywizowania handlu zagranicznego. Kategoria artykułu: jest studium konkretnego przypadku (case study) w zakresie obecnych warunków i perspektyw eksportu towarów z Ukrainy do Unii Europejskiej. Artykuł przedstawia analizę dynamiki i struktury geograficznej handlu zagranicznego Ukrainy z Unią Europejską.
EN
The purpose of the article is to investigate the main problems of commodity exports from Ukraine to the European Union member states in terms of present foreign policy changes. The Research methodology includes a comparative analysis by the detection of changes in the dynamics and structure of foreign trade of Ukraine since the moment of signing the EU-Ukraine Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) Association Agreement. The basic analysis’ findings are as follows: the commodity structure of Ukrainian exports to the EU demonstrates its raw material orientation; most of the Ukrainian enterprises turned out not to be ready for the realisation of new prospects connected with the Autonomous Trade Preferences; considering the prospects of mechanical engineering products exports from Ukraine to the EU, there should be noted that at the moment the majority of domestic production is not competitive in European markets; a crucial role of financial institutions for export promotion is defined thereby some recommendations about organisation of such an institution are given. The practical implications of the article include options for improving the institutional framework for export activities stimulation in Ukraine. The social implications are concerned with improving of employment in result of foreign trade activation. The present article’s category is a case study of the present terms and prospects for commodity exports from Ukraine to the European Union. The article gives an analysis of dynamics and the geographic structure of foreign trade between Ukraine and the European Union.
RU
Цель статьи – изучить основные проблемы экспорта товаров из Украины в страны Европейского Союза с точки зрения изменений настоящей внешней политики. Методология изучения включает в себя сопоставительный анализ путем выявления изменений в динамике и структуре внешней торговли Украины с момента подписания Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом (англ. DCFTA). Основные результаты анализа следующие: товарная структура украинского экспорта в страны ЕС указывает свой сырьевой характер; оказалось, что большинство украинских предприятий не готовы к осуществлению новых перспектив, связанных с автономными торговыми преференциями; учитывя перспективы экспорта продуктов машиностроения из Украины в ЕС, следует указать, что сейчас большинство национальной продукции неконкурентоспособно на европейских рынках; определена основная роль финансовых учреждений в поощрении экспорта, с связи с чем даны некоторые рекомендации по организации такого учреждения. Практические импликации статьи включают опционы по совершенствованию институциональных рамок стимулирования экспортной деятельности в Украине. Социальные импликации касаются совершенствования занятости в результате развития внешней торговли. Категория статьи – анализ проблемы: настоящих условий и перспектив экспорта товаров из Украины в страны Европейского Союза. Статья дает анализ динамики и географической структуры внешней торговли Украины с Европейским Союзом.
Contributors
  • National Academy of Sciences, Ukraine. Institute of Market Problems and Economic & Ecological Research (IMPEER) of Department of Market Mechanisms and Structures
References
  • Державна служба статистики України, http://ukrstat.gov.ua
  • EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area, Official Journal of the European Union, L 161, 29 May 2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&rid=2
  • Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 9 квітня 2004 року № 1676-IV, http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
  • Саліхова, О. Б. Оцінка високотехнологічної виробничої сфери – фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави, Економіка промисловості, 2010, № 1, с. 85-95
  • Сидоренко, Д. О. Аналіз тенденцій розвитку внутрішнього ринку високотехнологічних товарів України [Текст] Д. О. Сидоренко, Проблеми науки, 2012, № 10, с. 22-27.
  • Smallridge, D. “The Role of State-Backed Export Credit in Export Promotion”, World Bank’s Seminar on policies. To promote export growth and diversification, May 10th, 2006.
  • Циналєвська, І. А. Відтворювальні механізми реалізації зовнішньоекономічного потенціалу стратегічних ринків України в контексті сталого розвитку. Потенціал сталого розвитку стратегічних ринків України [монографія] [О.І. Лайко, О.В. Нікішина, І.А. Циналєвська та ін.], Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2014, с. 242-330.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-221dcd25-0be3-4a72-94ba-71d8466b5e85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.