PL EN


2016 | 8 (799) | 82-99
Article title

Possibility and a sense of personal income taxation harmonization process

Title variants
Możliwość i celowość harmonizacji podatku dochodowego od osób fizycznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The current taxation of personal incomes is a very complex phenomenon which should be analyzed not only from the legal point of view, but also taking into account into social, cultural, economic and political and system aspects. We cannot isolate the economic sphere from the tax sphere, as income taxes directly affect the way taxpayers function, their purchasing power, they determine labor costs for entrepreneurs and thus significantly influence the GDP growth rate. The issues of harmonizing taxation of incomes obtained by individuals who do not act as economic operators is practically absent in scientific literature. The only issues that are analyzed are those related to taxation of incomes from savings, transfers, capital gains, mergers and divisions. This is so because it is required by the nature of conducting economic operations within the common market.
PL
Aktualnie opodatkowanie dochodów osób fizycznych to bardzo złożone zjawisko, które należy rozpatrywać nie tylko przez pryzmat prawny, ale i społeczny, kulturowy, gospodarczy oraz polityczno-ustrojowy. Nie można izolować sfery ekonomiczniej od sfery podatkowej, ponieważ podatki dochodowe w sposób bezpośredni wpływają na funkcjonowanie podatników, ich siłę nabywczą, stanowią o kosztach pracy z perspektywy przedsiębiorców i przez to w istotny sposób wpływają na tempo wzrostu PKB. Problematyka harmonizacji opodatkowania dochodów osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest praktycznie nieobecna w literaturze naukowej. Jedynie kwestie opodatkowania dochodów z oszczędności, transferów, dochodów kapitałowych, fuzji, podziałów itp. jest przedmiotem opracowań i analiz. Wynika to faktu, iż wymaga tego istota prowadzenia działalności gospodarczej w ramach wspólnego rynku.
Contributors
  • dr hab. Tomasz Wołowiec, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-222b5358-76c7-45ef-862c-27a186c94c41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.