PL EN


2016 | 47 | 148-160
Article title

Kto jest odpowiedzialny za kryzys finansowy z 2008 roku?

Content
Title variants
EN
Who Should Be Blamed for the 2008 Crisis?
RU
Кто несет ответственность за финансовый кризис 2008 года?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszej pracy jest analiza czynników odpowiedzialnych za wybuch kryzysu ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku oraz próba odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia mogą być one za niego winne. Pierwsza część pracy skupia się na aspektach teoretycznych. Porusza ona temat definicji kryzysów z różnej perspektywy oraz interpretacji ekonomistów, przedstawiając ich wkład w badanie tej dziedziny. Następnie zawarty został krótki zarys histo-ryczny. W drugiej części pracy autor skupia się na analizie empirycznej. Początkowo opisane zostają czynniki, które przyczyniły się do pojawienia się bańki spekulacyjnej w Stanach Zjednoczonych: nadmierną deregulację oraz nierównowagę w systemie finansowym, a także zbyt niskie stopy procentowe. Następnie praca zawiera opis kanałów, w jakich nastąpiła transmisja zjawisk kryzysowych z rynków finansowych do realnej sfery gospodarczej. Miało to miejsce na skutek: zaangażowania światowych banków w toksyczne amerykańskie aktywa, spadku popytu w krajach importujących oraz paniki na giełdach. Praca zawiera również opis działań, jakie zostały podjęte w USA w celu przeciwdziałania kryzysowi. Były to: „Plan Paulsona” oraz „TARP” – zaproponowa-ne przed rząd oraz „TALF”, „PPIP” i „QE” – opracowane przez System Rezerwy Federalnej. Na zakończenie autor przedstawia ocenę: jakie czynniki i do jakiego stopnia mogły być odpowiedzialne za wybuch kryzysu z 2008 roku, wskazując, że był to splot narastających przez lata czynników.
EN
The aim of this paper is to investigate the causes of the U.S. subprime mortgage crisis and an attempt to analyse which factors should be blamed for the outbreak of the global recession in 2009. The first part consists of theoretical research. It begins with a definition of a crisis from various perspectives in the opinion of well-known economics and provides a general historical overview. Later on, papier highlights researchers who have been studying economic crises including their main findings and contribution. The second part of this work is devoted to an empirical analysis. Primarily, it investigates the reasons that had led to the crisis in the Unites States: excessive deregulation and growing inequality among financial market as well as too low interest rates. Secondly, paper provides a brief description on the transmission channels of the crisis to real economy, both in the US and in Europe. These were: involvement of non-US banks in “toxic” assets, declining demand in importing countries and panic among investors in stock exchanges. This resulted not only in the fall of consump-tion and investments but also increased public deficits and public debts in all economies. Finally, paper provides explanation of actions that were undertaken by public institutions including: “The Paulson Plan”, “TARP” – by government and “TALF”, “PPIP”, “QE” – by Federal Reserve System. At the end, paper attempts to evaluate what factors and to what extent where responsible for the outbreak of the recent global recession.
Year
Volume
47
Pages
148-160
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Albiński P. (red.), 2014, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Allison J.A., 2012, The Financial Crisis and the Bank Deregulation Myth, www.cato.org, (dostęp 1.03.2014).
 • Artus P., Virard M., 2010, Wielki kryzys globalizacji, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 • Bernanke B.S., 2005, The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit, At the Sandridge Lecture, Virginia Association of Economists.
 • Besomi D., 2012, Clément Juglar and his contemporaries on the causes of commercial crises, Revue européenne des sciences sociales, https://ress.revues.org, http://dx. doi.org/10.4000/ress.110
 • Cate T., 1981, Keynes on monetary theory and policy, „Southern Economic Journal”, vol. 47, http://dx.doi.org/10.2307/1058173
 • Czekaj J., 2010, Wpływ światowego kryzysu na polską gospodarkę [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, wyd. Poltext, Warszawa.
 • Eichengreen B., 2010, The Crisis in Financial Innovation, wykład z okazji otrzymania nagrody Schumpetera, Wiedeń.
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp: 28 marca 2014).
 • Federal Reserve Bank of St. Louis, http://research.stlouisfed.org (dostęp: 5 kwietnia 2014).
 • Fleetwood S., 2007, Austrian economics and the analysis of labour markets, „Review of Austrian Economics”, vol. 20, no. 4, http://dx.doi.org/10.1007/s11138-006-0009-6
 • Flejterski S., 2010, Globalny kryzys bankowo-finansowy. Geneza, aktorzy, konsekwencje [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, wyd. Poltext, Warszawa.
 • Gilani S., 2010, How Deregulation Eviscerated the Banking Sector Safety Net and Spawned the U.S. Financial Crisis, Capital Wave Strategist, Money Morning.
 • Gutierrez C., 2008, GM And Chrysler Covered By TARP, www.forbes.com.
 • Hoshi T., Kashyap A.K., 2008, Will the U.S. bank recapitalization succeed? Eights lessons from Japan , NBER Working paper series, http://dx.doi.org/10.3386/w14401
 • Jabłoński Ł., 2013, Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu. Polska na tle wybranych krajów świata , „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, z. 30, red. nauk. M.G. Woźniak, wyd. UR, Rzeszów, s. 90–107.
 • Kąsek L., Lubiński M., 2010, Hyman Minsky – wczoraj i dziś, „Współczesna Ekonomia”, nr 1/2010(13).
 • Kelly K., Ng S., Reilly D., 2007, Two Big Funds At Bear Stearns Face Shutdown As Rescue Plan Falters Amid Subprime Woes, Merrill Asserts Claims, The Wall Street Journal.
 • Korotayev A.V., Tsirel S.V., 2010, A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, “Structure and Dynamics”, vol. 4(1).
 • Kraay A., Ventura J., 2005, Title: The Dot-Com Bubble, the Bush Deficits, and the U.S. Current Account, University of Chicago Press, http://dx.doi.org/10.3386/w11543
 • Lucas R., 1972, Expectations and the Neutrality of Money, “Journal of Economic Theo-ry”, vol. 4, s. 103–124, http://dx.doi.org/10.1016/0022-0531(72)90142-1.
 • Łaszkiewicz E., 2009, Anatomia kryzysów – historia lubi się powtarzać, www.hist mag.org (dostęp” 15 kwietnia 2014).
 • McKinsey Global Institute, 2013, QE and ultra-low interest rates: Distributional effects and risks, www.mckinsey.com.
 • Mishkin F.S., 1991, Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective, University of Chicago Press, http://dx.doi.org/10.3386/w3400
 • Mishkin F.S., 1992, Anatomy of a Financial Crisis, NBER Working Paper No. w3934, http://dx.doi.org/10.3386/w3934
 • Nesvetailova A., 2010, Financial Alchemy in Crisis: The Great Liquidity Illusion, Pluto Press, Chicago.
 • Orłowski W.M., 2010, Świat po kryzysie. Dylematy nowego ładu gospodarczego [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, wyd. Poltext, Warszawa.
 • Orłowski W.M., 2011, Świat do przeróbki. Spekulanci, bankruci, giganci i ich rywale, wyd. Agora, Warszawa.
 • Pawłowicz L., 2009, Nowy wymiar globalnego kryzysu finansowego. Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Prescott E.C., 2010, The Depressesed U.S. Economy and its Consequences for the Polish Economy, “Master of Business Administration”, vol. 2.
 • Rees-Mogg W., 2009, David Ricardo’s Economic Theory is Sound Doctrine, www.daily reckoning.com (dostęp: 26 kwietnia 2014).
 • Reinhart C.M., Rogoff K., 2009, This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S., 2008, This time is different: A panoramic view of eight centuries of financial crises, Working Paper 13882, NBER working paper series.
 • Roach S. 2005, What Global Saving Glut?, www.morganstanley.com (dostęp 4 kwietnia 2014).
 • Rosati D., 2010, Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA w latach 2007–2009 [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, wyd. Poltext, War-szawa.
 • Syll L., 2013, Robert Lucas on the slump, http://rwer.wordpress.com (dostęp: 3 marca 2014).
 • Szablewski A., 2009, Hipoteza przemienności rynków. Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Szymański W., 2010, Jakie wnioski wyciągniemy w kryzysu [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, wyd. Poltext, Warszawa.
 • Taylor J.B., 2010, Zrozumieć kryzys finansowy. Przyczyny, skutki, interpretacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tyler G., 1993, The nation-state vs. the global economy, “Challenge”, vol. 36, no. 2, http://dx.doi.org/10.1080/05775132.1993.11471652
 • Walsh J, 2009, Adam Smith and the 2008 Financial Crisis. www.scholar.harvard.edu, dostęp 5 luty 2014.
 • Weisenthal J., 2010, Nouriel Roubini's Excellent Definition Of A 'Financial Crisis', www.businessinsider.com (dostęp: 7 maja 2014).
 • Wheelock D.C., 1992, Monetary Policy in the Great Depression: What the FED did and why, https://research.stlouisfed.org/ (dostęp: 2 kwietnia 2014).
 • Winn A. M., 2005, An experimental investigation into the nominal and real effects of fiat currency inflation, George Mason University Press, Wirginia.
 • Wolfson M., 2002, Minski’s Theory of The Financial Crisis in a Global Context, “Journal of Economic Issues”, vol. 36, no. 2.
 • Żyżyński J., 2010, Neoliberalizm – ślepa uliczka globalizacji [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, wyd. Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-222f3126-cddf-4070-8f53-3a0220a71872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.