PL EN


2019 | LXVIII (68) | 1 | 137-156
Article title

Georg Simmel i flakonik perfum

Authors
Content
Title variants
EN
Georg Simmel and a perfume bottle
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmysły odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Dzięki pionierskiemu w socjologii podejściu do zmysłów jako bytów społecznych, a nie jedynie fizjologicznych, Georg Simmel zmienił nie tylko perspektywę postrzegania zjawisk zmysłowych, ale zwrócił uwagę na istotę poznania wielozmysłowego zjawisk społecznych. Zwrócenie uwagi na rolę sensoryki w konstruowaniu rzeczywistości społecznej przyczyniło się niewątpliwie do stworzenia przez niego podstaw dla rozwoju wąskiej specjalizacji zwanej socjologią zmysłów. Zapach jest elementem doświadczenia prawie wszystkich ludzi. Proces uspołecznienia, któremu człowiek podlega, jest również procesem socjalizacji zapachowej. Zapach ma istotne znaczenie przy nabywaniu bądź zmianie ról społecznych; oddziałuje na nas w wymiarach fizycznym, psychicznym i społecznym.
EN
Senses play a key role in human life. Thanks to the pioneering approach to the senses as social beings and not only physiological ones, Georg Simmel changed not only the perspective of perception of sensory phenomena but also drew attention to the essence of multi-sensory cognition of social phenomena. Paying attention to the role of sensors in the construction of social reality, contributed undoubtedly to the creation of a basis for development of a narrow specialization called sociology of senses. The fragrance is a part of experience of almost all people. The process of socialization to which a man falls, is also a process of fragrance socialization. Odor is important when acquiring or changing social roles. It affects us in physical, mental and social dimensions.
Year
Volume
Issue
1
Pages
137-156
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
References
 • Aftel Mandy. 2001. Essence and alchemy: A natural history of perfums. New York: North Point Press.
 • Aspria Marcello. 2008. Cosmologies, structuralism, and the sociology of smell. https://www.researchgate.net/publication/242662014_Cosmologies_Structuralism_and_the_Sociology_of_Smell [dostęp: 13.12.2018]
 • Barabasz Anna, Katarzyna Piątek. 2008. „Nie hetero, nie homo. Po prostu metro” (i über).Socjologiczna analiza współczesnych wzorców męskości. W: Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, M.S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska-Mazan (red.), 125–139. Tychy–Opole: Śląskie Wydawnictwa Naukowe.
 • Bizzozero Vittorio. 1997. L‘univers des odeurs. Genève: georg editeur, Collection Janus.
 • Bourdieu Pierre. 2006. Dystynkcja: klasy i klasyfikacje. W: Współczesne teorie socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), 634–650. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Brud Władysław S., Iwona Konopacka-Brud. 2009. Podstawy perfumerii. Łódź: Oficyna Wydawnicza MA.
 • Burr Chandler. 2002. The emperor of scent: A story of perfume, obsession and the last mystery of the senses. New York: Random House.
 • Cann Arnie, Debra A. Ross. 1989. “Olfactory stimuli as context cues in human memory”. The American Journal of Psychology 102(1): 91–102.
 • Cicourel Aaron V. 2006. Dystynkcja: klasy i klasyfikacje. W: Współczesne teorie socjologiczne, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie) 909–937. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Classen Constance, David Howes, Anthony Synnott. 1994. Aroma. The cultural history of smell. London–New York: Routledge.
 • Cobbi Jane, Robert Dulau (eds.). 2004. Sentir. Pour une anthropologie des odeurs. Collection Euroasie. Cahiers de la Société des Études Euro-Asiatiques (13). Paris: L’Harmattan.
 • Corbin Alain. 1998. We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego. Warszawa: Volumen.
 • Douglas Mary. 2007 [1970]. Natural symbols [1970]. London, New York: Routledge.
 • Elias Norbert. 2000 [1939]. The civilizing process. Sociogenetic and psychogenetic investigations. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Encyklopedia PWN. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zmysly;4001921.html.
 • Geertz Clifford. 2005. Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Geurts Kathryn L. 2003. Culture and the senses: Bodily ways of knowing in an African community. Berkeley CA: University of California Press, 4–9.
 • Gilbert Avery N. 2010. Co wnosi nos? Nauka o tym, co nam pachnie. Warszawa: Wyd. W.A.B.
 • Goffmann Erving. 2000 [1959]. Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo K.R.
 • Goffman Erving. 2006. Porządek interakcyjny. W: Współczesne teorie socjologiczne, A. Jasińska- Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), 293–315. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Howes David. 2013. “The social life of the senses”. Ars Vivendi Journal 3: 4–23.
 • Hultén Bertil, Niklas Broweus, Marcus van Dijk. 2011. Marketing sensoryczny. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Jellinek Paul. 1997. The psychological basis of perfumery, J. Stephen Jellinek (ed.). London: Chapman and Hall.
 • Kalat James W. 2017 [2006]. Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krajewski Marek. 2003. Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Largey Gale P., David R. Watson. 1977. “The sociology of odors”. The American Journal of Sociology 77(6): 1021–1034.
 • Le Guérer Annick. 1992. Scent. The mysterious and essential powers of smell. Chicago: Trafalgar Square.
 • Low Kelvin E.Y. 2009. Scent and scent-sibilities: Smelland everyday life experiences. Cambridge Schoolars Publishing.
 • Maple Eric. 1973. The magic of perfume. New York: Samuel Weiser.
 • Melosik Zbyszko. 1996. Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne. Poznań–Toruń: Wydawnictwo Edytor.
 • Moeran Brian. 2007. “Marketing scents and the anthropology of smell”. Social Anthropology 15(June): 153–168.
 • Orwell George. 1937. The road to Wigan Pier. London: Victor Gollancz Ltd.
 • Rakoczy Marta. 2015. „Cztery zmysły na Trobriandach – ciało i zapis etnografa”. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia 1: 133–155.
 • Rodaway Paul. 1994. Sensuous geographies: Body, sense, and place. London–New York: Routledge.
 • Roubin Lucienne A. 1989. Le monde des odeurs. Dynamique et fonctions du champ odorant. „Sociologies au quotidien”. Paris: Méridiens-Klincksieck.
 • Shilling Chris. 2010. Socjologia ciała. (Przedmowa).Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Simmel Georg. 2006 [1957]. Most i drzwi. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Simmel Georg. 2011 [1908]. „Problem socjologii”. Rocznik Historii Socjologii 1: 133–157. Przekład według pierwszego wydania oryginału: Simmel Georg. 1908. Das Problem der Soziologie. W: Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 1–46. Leipzig: Duncker & Humblot.
 • Smith Anthony. 1983. Ciało. Warszawa: PZWL.
 • Smith Mark M. 2006. How race is made: Slavery, Segregation and the Senses. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 • Szczygieł-Rogowska Jolanta, Joanna Tomalska. 2007. Historia kosmetyki w zarysie. Z dziejów kosmetyki i sztuki upiększania od starożytności do poł. XX w. Białystok: Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 • Sztompka Piotr. 2007. W stronę trzeciej socjologii. W: Od społeczenstwa industrialnego do społeczenstwa informacyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, A. Siwik (red.), 367–379. Kraków: Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne AGH.
 • Ślęzak-Tazbir Weronika, Marek Szczepański. 2008. „Miejskie pachnidło”. Studia Regionalne i Lokalne 22(32).
 • Tajfel Henri, John C. Turner. 1986. The social identity theory of inter-group behavior. In: Psychology of Intergroup Relations, S. Worchel, L.W. Austin (eds.), 7–24. Nelson-Hall: Chicago.
 • Tomczyk Justyna. 2008. Zapach, ciało, pożądanie – socjologiczna analiza korelatów. W: Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne, M.S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, A. Zarębska-Mazan (red.), 221–230. Tychy–Opole: Śląskie Wydawnictwa Naukowe.
 • Turner Bryan S. 1984. The body and society: Explorations in social theory. Oxford: Basil Blackwell Publisher Ltd.
 • Vannini Phillip, Dennis Waskul, Simon Gottschalk. 2011. The senses in self, society, and culture: A Sociology of the Senses. Routledge: New York.
 • Vigarello Georges. 1985. Le propre et le sale. L’hygične du corps depuis le Moyen Age. Paris: Lèunivers historique. Editions Seuil.
 • Wieczorkiewicz Anna. 2010. Wprowadzenie. W: Spektakle zmysłów, A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszczuk-Romanowska (red.), 7–12. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Zerubavel Eviatar. 1996. “Lumping and splitting: Notes on social classification”. Sociological Forum 11: 421–433.
 • Żarnowska Justyna. 2005. Dezodorant – krótka historia pisana zapachem ludzkiego ciała. W: W stronę socjologii przedmiotów, M. Krajewski (red.), M. Brzozowska (współpraca), 69–77. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2237eb90-53d2-43e5-b887-b42056f479c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.