Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 84-93

Article title

Doskonalenie jakości organizacji w wymiarze społecznym i środowiskowym w kontekście normy ISO 26000

Content

Title variants

EN
Improvement of social and environmental dimensions of quality in the context of ISO 26000 standard

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jakość ma różne wymiary. Te najczęściej rozważane wiążą się z takimi cechami, które odpowiadają na potrzeby klientów. Oznacza to poszukiwanie takich rozwiązań i parametrów produktów lub usług, które będą kreować zadowolenie klienta. Dążenie to spowodowało rozwój licznych sposobów, procedur i systemów zarządzania doskonalących działanie organizacji, którego skutkiem ma być wytworzenie doskonałego, w sensie jakości oczekiwanej przez klienta, produktu lub usługi. Systematyczna obserwacja rozwoju rynku i oczekiwań klientów pokazuje, że coraz częściej oprócz ceny i parametrów użytkowych produktów i usług zaczynają mieć znaczenie także kwestie społecznych i środowiskowych warunków procesu ich wytwarzania oraz eksploatacji. Rynek produktów społecznie odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku rósł nawet w okresie ostatniego kryzysu, czego przykładem jest wzrost rynku i znaczenia produktów FairTrade. Dostrzeganie potrzeb klientów, którzy oczekują spełniania określonych kryteriów społecznych i środowiskowych doprowadziło do rozwoju różnych sposobów zarządzania przez organizacje swoimi wpływami społecznymi i środowiskowymi. Można w tym obszarze wymienić takie rozwiązania, jak np. czystsza produkcja, systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS, standard SA 8000 czy inicjatywę Global Compact. Opublikowane w 2010 r. wytyczne w zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji ISO 26000 wydają się najbardziej kompleksowym przewodnikiem po omawianym obszarze. W artykule zostaną naszkicowane, wynikające z zapisów ISO 26000, kierunki doskonalenia społecznych i środowiskowych aspektów jakości.
EN
There are many dimensions of quality. These most often considered are related to those features that correspond to customer needs. This means that business searches for solutions and parameters of such products or services that will satisfy customers' expectations. This approach led to the development of numerous methods, procedures and management systems which aim at offering products and services of excellent quality. The systematic observation of market developments and expectations of customers shows that more and more often apart from the price and performance of the products and services the social issues and environmental conditions of their manufacturing process and operation begin to play an important role. The market for products of socially responsible and environmentally friendly increased even during the recent crisis, as exemplified by the growth of the market and the importance of FairTrade products. Recognizing the needs of customers who demand the fulfilment of certain social and environmental criteria led to the development of different ways of managing their organizations' social and environmental influences. The solutions such as cleaner production, environmental management systems ISO 14001 and EMAS, SA 8000 standard and the Global Compact initiative can be mentioned here. The ISO 26000 guidelines for social responsibility of the organization, published in 2010, seem to be the most comprehensive guide in this area. The article will, under the provisions of ISO 26000, discuss the directions to improve the social and environmental aspects of quality.

Keywords

Year

Issue

Pages

84-93

Physical description

Dates

published
2012-05-30

Contributors

References

 • Bowen, H.R. 1953. Social Responsibilities of the Businessman, New York: Harper & Row.
 • Carroll, A.B. 1979. A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Academy of Management Review, nr 4 (4), DOI 10.2307/257850.
 • Carroll, A.B. 1991. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, nr 34, DOI 10.1016/0007-6813(91)90005-G.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A renewed EU strategy 2011–14 for Corporate Social Responsibility 2011. Brussels, 25.10.2011 COM (2011) 681 final.
 • Crane, A. i D. Matten 2007. Business Ethics, Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization, Oxford: Oxford University Press.
 • Dahlsrud, A. 2008. How Corporate Social Responsibility is Defined: An Analysis of 37 Definitions’. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, nr 15, DOI 10.1002/csr.132.European Commission 2001. Promoting a European framework for corporate social responsibility Green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_en.pdf, odczyt: 3.06.2009.
 • Fairtrade Labelling Organizations International, Growing Stronger Together 2010. Annual Report 2009–2010. ISO/FDIS 26000:2010. Guidance on Social Responsibility.
 • Jonker, J., Rudnicka, A. i J. Reichel 2011. Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym, Łódź: Centrum Strategii i Rozwoju Impact oraz ODE Źródła.
 • Jonker, J. i M. Van Pijkeren 2006. In Search of Business Strategies for CSR. ICCSR Research Paper Series, nr 41-2006. PN-EN ISO 9004:2010. Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością, Warszawa: PKN.
 • Tari, J.J. 2011. Research into Quality Management and Social Responsibility. Journal of Business Ethics, nr 102, s. 623–638, DOI 10.1007/s10551-011-0833-x.
 • Urbaniak, M. 1999. Jakość w marketingu, Poznań: Oficyna Wydawnicza Sami Sobie.
 • Wartick, S.L. i P.L. Cochran 1985. The Evolution of the Corporate Social Performance Model. Academy of Management Review, nr 4 (10), DOI 10.2307/258044.
 • Wood, D.J. 1991. Corporate Social Performance Revisited. Academy of Management Review, nr 4 (16), DOI 10.2307/258977.
 • Zwetsloot, G.I.J.M. 2003. From Management Systems to Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, nr 44.ss.on.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1644-9584

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-223a9c8b-db0e-49f2-b1aa-d43bbe2136c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.