PL EN


2017 | 19 |
Article title

Konsekwencje naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów i akcji

Authors
Title variants
EN
CONSEQUENCES OF BREACH OF CONTRACTUAL PRIORITY RIGHT OF ACQUISITION OF SHARES
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy skutków naruszenia umownego prawa pierwszeństwa nabycia udziałów/akcji. Ustanawiając umowne prawo pierwszeństwa udziałów/akcji, wspólnicy chcą mieć wpływ na zmiany osobowe wspólników poprzez możliwość nabycia zbywanych udziałów/akcji od podmiotów, które nie chcą być już wspólnikami. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zbycie udziałów/akcji z naruszeniem prawa pierwszeństwa dotknięte jest sankcją bezskuteczności zawieszonej względem wspólników/akcjonariuszy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów/akcji spółki kapitałowej. Nabywca udziałów/akcji z naruszeniem prawa pierwszeństwa może wykonywać prawa z udziałów/akcji, np. głosować podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
EN
This article deals with the effects of breach of the contractual priority right of shares. By establishing a contractual priority shareholding, partners want to influence the shareholders’ personal changes through the possibility of acquiring divested shares from entities that no longer want to be partners. As a result of the analysis, it was stated that the sale of shares in violation of the pre-emption right is affected by the penalty of ineffective suspension with respect to the shareholders who are entitled to the right of priority to purchase shares in a capital company. The purchaser of shares in violation of the pre-emption right may exercise voting rights, eg voting at shareholder meetings/general meetings of shareholders.
Year
Issue
19
Physical description
Contributors
  • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
References
  • Matuszczak M., Prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia praw udziałowych w spółkach kapitałowych, Warszawa 2013.
  • Strzelczyk R., Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 2011.
  • Wyrok SN z 11.01.2002 r., IV CKN 1903/00, Lex nr 53720.
  • Wyrok SN z 29.01.2004 r., II CK 368/02, Lex nr 174175.
  • Wyrok SN z 10.10.2008 r. II CSK 2008, Lex nr 484795.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-223ac947-b8c6-4e86-8334-0b9cb546925c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.