PL EN


2018 | 3 | 53-66
Article title

Wpływ rewaluacji aktywów biologicznych na raportowane wyniki finansowe przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
IMPACT OF THE BIOLOGICAL ASSET REVALUATION ON THE FINANCIAL STATEMENT
Languages of publication
Abstracts
PL
W niniejszym artykule autorzy podjęli próbę oszacowania wpływu stosowania MSR 41 „Rolnictwo” na prezentowane w sprawozdaniach finansowych wyniki finansowe podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją rolniczą oraz sposób w jaki może to wpłynąć na zniekształcenie wyceny porównawczej, w konsekwencji prowadząc do podejmowania błędnych decyzji inwestycyjnych. Przedstawione w pracy pytania są efektem analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rolniczym. Badaniom poddane zostały sprawozdania finansowe wybranych spółek giełdowych z lat 2015-2017. Autorzy szczególną uwagę skupili na obszarze dotyczącym przeszacowania aktywów biologicznych. W ocenie autorów prezentowane w rachunku zysków i strat przeszacowania z tytułu rewaluacji aktywów biologicznych stanowią istotną część raportowanego wyniku finansowego. Wykorzystanie nieskorygowanych wartości EV/EBITDA oraz wskaźnika dług netto/EBITDA może prowadzić do nieprawidłowej wyceny przedsiębiorstwa i w konsekwencji do podjęcia błędnych decyzji inwestycyjnych. Autorzy wskazali trudności związane z wyceną podmiotów gospodarczych działających w sektorze rolniczym. Jednocześnie w artykule wskazano metody pozwalające oczyścić wyniki finansowe spółek o zdarzenie związane z wyceną aktywów biologicznych, co pozwoli uniknąć błędów w procesie oszacowania wartości przedsiębiorstw z tego sektora gospodarki
EN
The article presents impact analysis of IAS 41 „Agriculture” on financial statements of companies which operate in the agricultural sector. In addition, the authors analyse the impact of IAS 41 on multiple valuations that can lead to misguided investment decisions. The questions in the paper are the result of review and analysis of financial statements of the companies operating in the agricultural segment. The authors focus especially on biological asset revaluation. The authors analyse financial statements for the period from 2015 to 2017. The analysis shows that biological asset revaluation is a significant part of reported earnings. Using unadjusted metrics such as EV/EBITDA or net debt/EBITDA can lead to misguided investment decisions. In this research, the authors explain difficulties in valuation of agricultural companies and show how to remove biological asset revaluation effect from financial statement which allow to avoid potential mistakes in the investment decisions.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
53-66
Physical description
Dates
published
2018-09-30
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bohusova H., Svoboda P., Nerudova D., Biological assets reporting: Is the increase in value caused by the biological trasformation revenue?, Agricultural Economics/Zemedelska Ekonomika, 58(11), 2012, s. 520-532
 • Byrka-Kita K. Szacowanie kosztu kapitału w Polsce-konfrontacja teorii z praktyką. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (1200 Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka), 2008, s. 92-99
 • Elad C., Fair value accounting in the agricultural sector: some implications for international accounting harmonization, European Accounting Review, 13:4, 2007, s. 621-640
 • Czapiewski P. Ocena skuteczności strategii inwestycyjnych opartych na wskaźnikach fundamentalnych na polskim rynku kapitałowym. STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA, 2009, s. 55-71.
 • Damodaran A. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Poltex, Polska 2011
 • Fischer M., Marsh T., Accounting for agricultural products: US versus IFRS GAAP. Journal of Business & Economics Research, 11(2), 2013, s. 79-88
 • Fischer M., Marsh T. Biological assets: Financial recognition and reporting using us and international accounting guidance. Journal of Accounting and Finance, 13(2), 2013, s. 57-74
 • George M. S., Why fair value needs felling. Accountancy 139 (1365), 2007 s. 80-81.
 • Herbohn K., Herbohn J., International Accounting Standard (IAS) 41: What Are the Implications for Reporting Forest Assets?, Small-scale Forest Economics, Managment and Policy, 5(2), 2006, s. 175-189
 • Jajuga, K., Jajuga, T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016
 • Jatkūnaitė D., Martirosianienė L., Stončiuvienė N., Case study of the accounting policy formation at agricultural holdings in Lithuania. Economics and Rural Development, 2(2), 2006, s. 28-38
 • Liang P. J., Wen X., Accounting measurement basis, market mispricing, and firm investment efficiency. Journal of Accounting Research, 45(1), 2007, s. 155-197
 • Nowak A., Wasilewicz J, Propozycja doboru spółki podobnej w wycenie metodą porównawczą – studium przypadku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, 2014, s. 439-448
 • Prusak B., Wskaźniki rynku kapitałowego. Zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2018
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
 • Sedláček J., The methods of valuation in agricultural accounting. Agricultural Economics–Czech, 56, 2010, s. 59-66.
 • Sprawozdania finansowe spółki Astarta Holding NV. za lata 2017,2016,2015. Pobrane z http://astartakiev.com/en/for_investors/
 • Sprawozdania finansowe spółki IMC SA za lata 2017,2016,2015. Pobrane z http://www.imcagro.com.ua/en/
 • Sprawozdania finansowe spółki Kernel Holding SA za lata 2017,2016,2015. Pobrane z https://www.kernel.ua/investor-relations/
 • Sprawozdania finansowe spółki Ovostar Union NV. za lata 2017,2016,2015,. Pobrane z http://www.ovostar.ua/en/ipo/general_information/
 • Strouhal J., Historical Cost or Fair Value in Accounting: Impact on Selected Financial Ratios. Journal of Economic, Bussines and Management, 3(5), 2015, s. 560-564
 • Szablewski A., Panfil M., Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011
 • Zarzecki D., Kluczowe wyzwania wyceny przedsiębiorstw, wycena zobowiązań warunkowych i aktywów nieoperacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, 2013, 533-547
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-223dc86d-bf7a-4a9a-82c7-d45cb0c9de28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.