PL EN


2018 | 4 | 93-96
Article title

Rola i zadania pielęgniarki operacyjnej przy zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego.

Content
Title variants
EN
The role and tasks of the scrub nurse in the procedure of coronary artery by-pass surgery.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego stanowi prawie 3/4 wszystkich zabiegów kardiochirurgicznych. Ta rozległa i skomplikowana operacja wymaga uczestnictwa wykwalifikowanego zespołu medycznego, którego niezbędną częścią są pielęgniarki instrumentariuszki. Posiadana przez nie wiedza teoretyczna i praktyczna oraz doświadczenie przyczyniają się do sprawnego przebiegu zabiegu. Do zadań pielęgniarki operacyjnej należy nie tylko instrumentowanie, ale również przygotowanie sali operacyjnej, narzędzi, kontrola sterylności materiałów, prowadzenie dokumentacji (przez pielęgniarkę pomagającą), wykonywanie opatrunków oraz odpowiednie postępowanie z narzędziami po zabiegu i oddanie ich do sterylizacji. Bardzo ważne jest również dbanie o bezpieczeństwo pacjenta, za które odpowiedzialni są wszyscy członkowie zespołu operacyjnego.
EN
The coronary artery by-pass surgery accounts for almost 3/4 of all cardiosurgical procedures. This extensive and complicated operation requires the participation of a qualified medical team whose necessary part are nurse practitioners. Their theoretical and practical knowledge as well as experience contribute to the smooth operation of the procedure. The tasks of the scrub nurse include not only instrumentation, but also the preparation of the operating room, tools, control of sterility of materials, keeping documentation (by the nurse helping), dressing and proper handling of tools after surgery and putting them to sterilization. It is also very important to take care of the patient’s safety, for which all members of the operating team are responsible.
Year
Issue
4
Pages
93-96
Physical description
Dates
published
2018-09-28
Contributors
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
References
 • 1. Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. 3 popr. Lublin: Makmed; 2007.
 • 2. Giec L, Tusz-Gluza M. Choroba niedokrwienna serca. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 1999: 32–50.
 • 3. Religa G, Suwalski K, Majstrak F, i wsp. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej w świeżym zawale mięśnia serca. Nowa Med 1999; 2: 30–32.
 • 4. Luce-Wunderle G, Debrand-Passard A. Pielęgniarstwo operacyjne. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.
 • 5. Bytnar B. Jakość życia instrumentariuszki pracującej w systemie zmianowym. Prz Med Uniw Rzesz 2010; 2: 205–212.
 • 6. Niechwiadowicz-Czapka T. Rola i zadania pielęgniarki w zakresie przygotowania psychicznego pacjenta do operacji. Puls Uczelni 2014; 8(2): 36–44.
 • 7. Bilski B, Kosiński B. Analiza wybranych zachowań w zakresie higieny rąk w wybranej populacji personelu pielęgniarskiego. Med Pracy 2007; 58(4): 291–297.
 • 8. Wałaszek M. Hand hygiene – requirements for medical professionals. Probl Pielęgn 2018; 2: 90–98.
 • 9. Zych M, Górska E, Jankiewicz U, i wsp. Środki dezynfekcyjne oraz skuteczność ich działania na drobnoustroje skóry. Nowa Med 2013; 1: 31–34.
 • 10. Malara M. Procedura przygotowania pola operacyjnego. Mag Pielęg Oper 2013; 7: 7.
 • 11. Grabowska E. Zadania pielęgniarki operacyjnej. Mag Pielęg Oper 2016; 16: 2–6.
 • 12. Dziewa A, Ksykiewicz-Dorota A. Monitorowanie zakażeń rany operacyjnej. Nowa Med 2011; 1: 11–15.
 • 13. Kowalczuk K, Krajewska-Kułak E, Ostapowicz-Vandame K, i wsp. Narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe w pracy pielęgniarek i położnych. Probl Pielęg 2010; 18(3): 353–357.
 • 14. Motyka H. Komunikacja interpersonalna w opiece medycznej. Med Rodz 2010; 4: 124–128.
 • 15. Książek J, Jarzynkowski P, Piotrowska R. Wybrane elementy stylu życia pielęgniarek operacyjnych. Med Rodz 2015; 3: 103–109.
 • 16. Wierzbicki Z, Lisik W. Standard przygotowania do leczenia operacyjnego chorego z otyłością olbrzymią. Post Nauk Med 2009; 7: 506–509.
 • 17. Sosnowska E. Zagrożenia w pracy pielęgniarki operacyjnej. Mag Pielęg Położ 2009; 3: 24–25.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-4212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22402c28-3467-4991-b28f-b630d14a1aaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.