PL EN


2019 | 1 | 45-56
Article title

The role of the principle of sustainable development in the legal regulation of geology and mining

Content
Title variants
PL
Rola koncepcji zrównoważonego rozwoju w prawnych regulacjach dotyczących geologii i górnictwa
RU
Роль концепции сбалансированного развития в правовом регулировании в области геологии и горного дела
IT
Ruolo di principio dello sviluppo sostenibile in regolamento legale di geologia e mineraria
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie wyników badań prowadzonych w trakcie realizacji projektu badawczego „Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska”, którego podstawą była umowa nr DEC-2012/05/B/HS5/00632 zawarta z Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie. Pełne rezultaty badań zostały zawarte w dwóch monografiach. Pierwsza to Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, Katowice 2016. Druga to Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018. Obydwa tomy pod redakcją Grzegorza Dobrowolskiego.
RU
В настоящей статье подводятся итоги исследований, которые проводились в процессе реализации исследовательского проекта «Сбалансированное развитие как фактор, обусловливающий правовые основы управления геологическими ресурсами» на основании договора № DEC-2012/05/B/HS5/00632, заключенного с Национальным центром науки в Кракове. Полные результаты исследований представлены в двух монографиях: первая — «Сбалансированное развитие как фактор, обусловливающий правовые основы управления геологическими ресурсами», ред. Г. Добровольский, Катовице, 2016 г., вторая — «Управление геологическими ресурсами в аспекте концепции сбалансированного развития. Правовые аспекты», издательство Силезского университета, Катовице, 2018, под ред. Г. Добровольского.
Questo studio è un riassunto dei risultati dell’analisi condotta durante il proggetto della ricerca “Lo sviluppo sostenibile come fattore che determina le basi legali per la gestione delle risorse ambientali geologiche”, il quale era basato sul contratto No DEC-2012/05/B/HS5/00632 concluso con Centro Scientifico Nazionale a Cracovia. I risultati completi della ricerca sono stati inclusi in due monografie. La prima è “lo Sviluppo sostenibile come fattore che determina la base legale per la gestione delle risorse ambientali geologiche” (a cura di G. Dobrowolski), Katowice 2016. La seconda è “La Gestione delle risorse ambientali geologiche alla luce del principio dello sviluppo sostenibile. Le questioni legali” (a cura di G. Dobrowolski), Pubblicato dell’Università della Slesia, Katowice 2018.
EN
This study summarizes the results of research conducted during the implementation of the research project "Sustainable development as a factor determining the legal basis for management of geological resources of the environment" which was based on the agreement No. DEC-2012/05 / B / HS5 / 00632 concluded with the National Science Centre with seat in Krakow. The full results of the research were included in two monographs. The first one is "Sustainable development as a factor determining the legal basis of management of geological resources of the environment", edited by G. Dobrowolski, Katowice 2016. The second one is "Management of geological resources of the environment in the light of the principle of sustainable development. Legal issues, Publisher of the University of Silesia, Katowice 2018, edited by G. Dobrowolski
Year
Issue
1
Pages
45-56
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Agopszowicz A., Dobrowolski G., Lipiński A., Mikosz R., Walczak-Zaremba H.: Prawnoekologiczne uwarunkowania geologii i górnictwa z uwzględnieniem obszarów wymagających szczególnych zabiegów ochronnych. Kraków 2000.
 • Bojar-Fijałkowski T.: Nauka o zarządzaniu w gospodarczym prawie ochrony środowiska — analiza wybranych pojęć. In: Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym. Eds. B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas. Toruń 2015.
 • Dobrowolski G., Lipiński A., Mikosz R., Radecki G.: Gospodarowanie geologicznymi zasobami środowiska w świetle zasady zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia prawne. Katowice 2018.
 • Dobrowolski G., Lipiński A., Mikosz R., Radecki G.: Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska. Katowice 2016.
 • Kowalski G.: Zrównoważony rozwój jako naczelna zasada ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej. “Prawo i Środowisko” 2010, nr 1(61).
 • Lipiński A.: Nowe prawo geologiczne i górnicze (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.). “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 9.
 • Lipiński A.: Użytkowanie górnicze. Kraków 1996.
 • Lipiński A.: Wprowadzenie do prawa geologicznego i górniczego. Bytom 2003.
 • Lipiński A., Mikosz R.: Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa 2003.
 • Marciniak-Kluska A.: Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 2013, series: Administracja i Zarządzanie, nr 96.
 • Mikosz R.: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego. Warszawa 2006.
 • Radecki G.: Opłata podwyższona za naruszenie warunków wydobywania piasków i żwirów na własne potrzeby. In: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Eds. K. Karpus, B. Rakoczy, M. Szalewska. Toruń 2014.
 • Sarnecki P. in: L. Garlicki, K. Działocha, P. Sarnecki, W. Sokolewicz: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa 2007.
 • Schwarz H.: Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I. Wrocław 2013.
 • Skrzydło W. in: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. LEX 2013, a commentary to Article 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-224260c2-3db8-460f-844b-1322ce2a4313
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.