PL EN


2015 | 43 | 313-322
Article title

Możliwości rozwoju pogranicza polsko-słowackiego

Authors
Content
Title variants
EN
Development Opportunities of the Polish-Slovakian Cross-border Area
Languages of publication
Abstracts
PL
Regiony graniczne UE zaliczane są do obszarów problemowych, posiadających niskie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego, które wynikają ze złożonych uwarunkowań i specyfiki ich terytorium. Jednym z nich jest pogranicze polsko-słowackie posiadające liczne ograniczenia natury środowiskowej warunkowane położeniem na obszarze Karpat Wschodnich. Zmniejszeniu stopnia peryferyjności obszarów przygranicznych służą programy współpracy transgranicznej UE wspierające lokalne inicjatywy rozwojowe. Wpisują się one w realizację głównego celu, jakim jest poprawa spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej UE. Celem opracowania jest określenie możliwości rozwoju - w kontekście zmian społeczno-gospodarczych - obszarów przygranicznych woj. podkarpackiego, które ze względu na swą specyfikę środowiskową wymagają poszukiwania narzędzi wspierających ich konkurencyjność i zapewniających zrównoważony rozwój. Trwałe efekty podejmowanych działań może zapewnić współpraca różnych środowisk z włączeniem lokalnych społeczności oraz wykorzystanie właściwości i zasobów regionu.
EN
Cross-border regions of the European Union are regarded as problem areas. They are typically characterized by low rates of socio-economic development which are caused by complex territorial conditioning and specificity. One of such regions is the Polish-Slovakian border area with its various natural limitations imposed by the Eastern Carpathian location. The issue of decreasing peripherality of border regions is addressed by a variety of the EU pro-development cross-border cooperation programs. They also comply with the overriding objective of increasing territorial, social and economic cohesion of the European Union. The main of the paper is to determine the development opportunities – in the context of socio-economic changes of the cross-border areas of the podkarpackie voivodship which due to its environmental uniqueness necessitate identification of their competitiveness and sustainable development enhancenent policy tools. The long lasting effects of the programs can be ensured by cooperation among various local communities and taking advantage of the full potential of the regional resources.
Year
Issue
43
Pages
313-322
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Baran E., 2014, Realizacja funkcji obszarów pogranicza polsko-słowackiego wobec zmian demograficznych [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, Wyd. FOSZE, Rzeszów.
 • Ekspertyza pt. Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku, 2012, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Współpracy Terytorialnej, wyd. EGO – Evaluation for Government Organizations s.c., Warszawa.
 • Euroregiony w Polsce, http:// www. karpacki.pl/ (stan na dzień 15.06.2013)
 • Grosse T.G., 2007, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące regionów peryferyjnych, „Studia Lokalne i Regio-nalne”, nr 27.
 • Grzebyk B., 2014, Środowisko przyrodnicze i jego ochrona a możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, Wyd. FOSZE, Rzeszów.
 • Horyzont Karpacki 2020 – przyszłość dla Karpat, http:// www.karr.com.pl (stan na dzień 15.08.2013).
 • Juskowiak K., 2008, Samorząd terytorialny w procesie integracji europejskiej. Polskie doświadczenia i wnioski na przyszłość. Katowice.
 • Kasztelan A., 2011, Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce, Prace naukowe UE we Wrocławiu nr 166, Polityka ekonomiczna, Wrocław.
 • Kłodziński M., 2013, Bariery rozwoju pozarolniczej przedsiębiorczości wiejskiej, Roczniki Naukowe SERiA z. 1,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 2010, Warszawa.
 • Pancer-Cybulska E., 2011, Lokalny wymiar światowego kryzysu w Polsce [w:] Klamut M.(red.), Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju Unii Europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Potencjał społeczno-gospodarczy Euroregionu Karpackiego 2008-2010, 2012, Wyd. US w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Sługocki W., 2013, Polityka regionalna UE a rozwój polskich regionów- studium przypadku, UZ, Zielona Góra.
 • Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Székely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2012, Pogranicze polsko-słowackie. Dostępność transportowa a turystyka, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Geografický ústav Slovenská akadémia vied, Warszawa – Bratysława, http://rcin.org.pl. (dostęp: 15.03.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2244be6e-8723-42b3-9902-642101b2e22b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.