PL EN


2020 | vol. 64, nr 11 | 29-50
Article title

Ewolucja strategii KGHM Polska Miedź SA a ewolucja podejść do strategii

Authors
Content
Title variants
EN
Evolution of the KGHM Polska Miedź S.A. strategy versus evolution of strategy approaches
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Istotnym problemem wiedzy o projektowaniu strategii organizacji jest brak pewnego porządku ontologicznego i epistemologicznego. W zarządzaniu strategicznym wykształciło się wiele szkół, paradygmatów, koncepcji analizy strategicznej. Wielość tych podejść sprawia, że wybory strategiczne są często niewłaściwe. Celem artykułu jest znalezienie rozwiązań tego problemu. W artykule – na przykładzie ewolucji celów strategicznych, wizji, misji i strategii spółki KGHM Polska Miedź SA – podjęta została próba wskazania logiki myślenia strategicznego wynikającej z porównywania kolejnych etapów kształtowania się strategii badanej spółki z kolejnymi, ewolucyjnie uporządkowanymi podejściami do strategii. Głównym celem przeprowadzonego badania jest zidentyfikowanie logiki budowania strategii w KGHM Polska Miedź SA. Celem metodologicznym zaś jest zweryfikowanie przydatności metody analizy strategicznej bazującej na kontekstowej analizie strategii, dopasowanej do konkretnego podejścia do strategii.
EN
An important problem of the knowledge of designing organizational strategies is the lack of a certain ontological and epistemological order. Many schools, paradigms and concepts of strategic analysis have developed in strategic management. The multiplicity of these approaches means that strategic choices are often flawed. The purpose of this article is to find solutions to this problem. In the article, on an example of the evolution of strategic goals, vision, mission and strategy of KGHM Polska Miedź S.A. an attempt was made to indicate the logic of strategic thinking resulting from comparing the successive stages of shaping the company’s strategy to subsequent, evolutionarily structured approaches to the strategy. Identifying the logic of building a strategy in KGHM Polska Miedź S.A. is the main goal of the research. The methodological goal is to verify the suitability of the strategic analysis method based on contextual strategy analysis, suited to a specific strategy approach.
References
 • Bogusz, K. i Sulich, A. (2020). The sustainable development strategies in mining industry. Education excellence and innovation management through vision. W: Education excellence and innovation management through vision (s. 6893-6911). International Business Information Management Association (IBIMA) .
 • Caro, R., Epstein, R., Santibañez, P. i Weintraub, A. (2007). An integrated approach to the long-term planning process in the copper mining industry. W: Handbook of operations research in natural resources (s. 595-609). Boston, MA: Springer.
 • Flak, O. (2018). Układ wielkości organizacyjnych. Koncepcja metodologiczna badania rzeczywistości organizacyjnej (s. 1-480). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Foss, N. J., Knudsen, C. i Montgomery, C. A. (1995). Resource based and evolutionary theories of the firm: Towards a synthesis. Competitive advantage and industry capabilities (s. 43-70). Springer.
 • Gospodarek, T. (2010). Strategia jako struktura naukowa zarządzania. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (t. 27). Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, 215-242
 • Jasiński, M. (2020) Identyfikacja podejść do strategii w przedsiębiorstwach w sektorze produktów spożywczych FMCG. Ujęcie metodyczne (rozprawa doktorska, materiały niepublikowane). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Kieser, A. (1994). Why organization theory needs historical analyses – and how this should be performed. Organization Science, 5(4), 608-620.
 • Krupski, R. (2010). Dyskusja o treści strategii. Przegląd Organizacji, (6), 4-6.
 • Kulczycka, J. i Wirth, H. (2010). Społeczna odpowiedzialność firm górniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, 147-157.
 • Kumar, P. i Rathore, I. (2015). The need of mining industry – a SWOT analysis. International Research Journal of Earth Sciences, 3(8), 32-36.
 • Lichtarski, J. (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu (s. 1-140). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Mikesell, R. F. (2013). The world copper industry: structure and economic analysis (s. 1-415). Routledge.
 • Montgomery, C. A. (red.). (2011). Resource-based and evolutionary theories of the firm: towards a synthesis. Springer Science & Business Media.
 • Niemczyk, J. (2013). Strategia. Od planu do sieci (s. 1-184). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Niemczyk, J. (2014). Logika rozwoju strategii. W: R. Krupski (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i przedsiębiorczości (t. 27). Zarządzanie Strategiczne. Wałbrzych, 67-75.
 • Rumelt, R. P., Schendel, D. i Teece, D. J. (1991). Strategic management and economics. Strategic Management Journal, 12(S2), 5-29.
 • Zakrzewska-Bielawska, A. (2011). Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii. Zeszyty Naukowe, (1095). Rozprawy Naukowe, (409). Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1-393.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2246a362-69b0-4435-990e-b14d13cca606
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.