PL EN


2020 | 30 | 1 | 75-92
Article title

Rola Ministra Finansów w zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa. Część II

Content
Title variants
EN
The Role of the Minister of Finance in Incurring Financial Obligations on Behalf of the Treasury. Part II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony kompetencjom Ministra Finansów w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa, poprzez zaciąganie przez Skarb Państwa pożyczek i kredy- tów oraz udzielanie poręczeń i gwarancji. Merytoryczne rozważania są kontynuacją prezentowanej w części pierwszej artykułu problematyki zaciągania zobowiązań przez Skarb Państwa poprzez emisję lub wystawianie papierów wartościowych. Prezentowana płaszczyzna działalności Ministra Finansów wskazuje, iż Ministrowi Finansów pozostawiono dość duże pole elastyczności zarówno na poziomie wyboru, jak i negocjacji konkretnych pożyczek i kredytów. Ponadto organ ten odgrywa istotną rolę w procedurze udzielania poręczeń i gwarancji. Działania Ministra Finansów mają w dużej mierze charakter nadzorczy wobec państwowych osób prawnych, a także prewencyjny nawet wobec działań Rady Ministrów. Autorka nie tylko zaprezentowała poszczególne kompetencję uwidaczniające rolę Ministra Finansów, ale dokonując ich oceny podkreślała stworzenie pewnej przestrzeni autonomii w działaniu dla tego organu, mającej niekiedy znamiona dyskrecjonalizmu.
EN
The article was devoted to the competences of the Minister of Finance in the scope of incur- ring financial obligations on behalf of the Treasury, through incurring loans and credits by the State Treasury and granting sureties and guarantees. The substantive considerations are a continuation of the problem of incurring liabilities by the State Treasury through the issue or issue of securities presented in the first part of the article. The presented area of activity of the Minister of Finance indicates that the Minister of Finance has quite a lot of flexibility left at the level of selection and negotiation of specific loans and credits. In addition, this body plays an important role in the procedure for granting sureties and guarantees. The activities of the Minister of Finance are largely of a supervisory nature towards state legal persons, as well as preventive even against the actions of the Council of Ministers. The author not only presented individual competences that highlight the role of the Minister of Finance, but while assessing them, she emphasized the creation of a certain space of autonomy in action for this body, sometimes having the features of discretion.
Year
Volume
30
Issue
1
Pages
75-92
Physical description
References
  • Bożek Wojciech: Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa – problematyka finansowo-prawna, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 4 (2015), s. 45-62.
  • Kucia-Guściora Beata: Rola Ministra Finansów w zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa. Część I, Rocznik Nauk Prawnych 29 (2019), nr 4, s. 81-98, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2019.29.4-6.
  • Nizioł Krystyna: Państwowy dług publiczny – aspekty normatywne, Szczecin: Polgres Multimedia 2013.
  • Panfil Przemysław: Prawne i finansowe uwarunkowania długu skarbu państwa, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer 2011.
  • Szmaj Karol M.: Komentarz do art. 80, [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. W. Misiąg, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2019, s. 258-260.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-224cfc0f-2852-4c9a-a285-6c16f3bea265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.