PL EN


2017 | 1 (69) | 101-152
Article title

Z problematyki udostępniania informacji publicznej przez partie polityczne

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Act on Access to Public Information and transparency of political parties in Poland
RU
Предоставления доступа к публичной информации путем политические партии
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej gwarantują prawo dostępu do informacji dotyczącej działalności organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne. Partie polityczne są zobowiązane ustawą do udostępniania informacji dotyczących ich finansowania. Co więcej, jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, nie ma wątpliwości, że każda partia polityczna spełnia funkcje publiczne (OSK 513/13). Rezultatem tego stanowiska jest zobowiązanie partii do udostępniania informacji dotyczących ich aktywności oraz finansów. Judykatura uzupełnia regulacje ustawowe o wiele dodatkowych reguł, m. in. definicja dokumentu urzędowego z Kodeksu Postępowania Cywilnego nie ma zastosowania na gruncie omawianej ustawy; sfera informacji publicznych obejmuje wszelkiego rodzaju dane dotyczących wydatkowania przez partię środków finansowych, w tym opłaconych przez nią faktur i zawartych umów cywilnoprawnych jak również informacje dotyczące sposobu ustalania wysokości składek członkowskich oraz dokumentów, na podstawie których ta składka jest ustalana. Partie są także zobowiązane do ujawniania uchwał zarządu oraz innych dokumentów wytworzonych przez struktury partyjne, chyba, że mają one charakter ogólny i nie zawierają żadnych dodatkowych informacji. Nie posiadają natomiast takiego statusu informacje i dokumenty dotyczące spotkania liderów partii politycznych, jak również inne informacje o metodach i środkach działania danej partii.
EN
The Constitution of the Republic of Poland and Act of 6 September 2001 on access to public information ensures the right to information about the activities of public authority organs as well as subjects performing public tasks. Political parties are obligated by the Act to provide information about their funding. Furthermore, according to the Supreme Administrative Court of Poland there is no doubt that a political party fulfils a public role (case no. I OSK 513/13), which results in an obligation to disclose information on their activity and finances to the public. The case law of administrative courts brings many additional rules: the definition of an official document of the Code of Civil Procedure does not apply under the Act; the sphere of public information contains all kinds of data on party finances, including paid invoices and contracts of civil law, as well as information and documents about how to determine the amount of membership fees. Parties are also obligated to disclose resolutions of the Management Board and other documents produced by the party organs, unless these documents are of a general organizational nature and they do not provide any additional information. Political parties do not however, have such obligation regarding information and documents relating to the meetings of their leaders, as well as other information on the methods and means of action of the party.
RU
Конституция Польской Республики и Закон о доступе к публичной информации с 6 сентября 2001 г. гарантируют право доступа к инфор- мации, которые касаются деятельности органов публичной власти и субъектов, выполняющих публичные задания. Политические партии обязаны законом к открытию для доступа информации, которые каса- ются их финансирования. Больше того, как постановил Главный Адми- нистративный Суд, не имеет сомнения, что каждая политическая партия выполняет публичные функции (OSK 513/13). Результатом этой долж- ности является обязательство партий к открытию для доступа инфор- мации, которые касаются их активности и финансов. Судопроизводство дополняет законные регулирования дополнительных правил, а именно понятия служебного документа из Кодекса Гражданского Поведения не имеет применения на почве обсуждаемого закона; сфера публичной информации охватывает всякого рода данные, которые касаются израс- ходования партией финансовых средств, в том оплаченных нее счетов и заключенных гражданско-правовых договоров, также как информация, которые касаются способа установления размера членских взносов и до- кументов, на основании которых этот взнос устанавливается. Также пар- тии обязаны демонстрировать постановлении правления и другие доку-менты, созданные партийной структурой, разве что они имеют общий характер и не содержат ни одной дополнительной информации. В тоже время, не имеют такого статуса информация и документы, которые каса- ются встречи лидеров политических партий, также как другие информа- ции о методах и средствах действия данной партии.
Publisher
Year
Volume
Pages
101-152
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-224d78c1-71e2-42cd-9024-78c6d1ffeae1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.