PL EN


2010 | 1 | 2 | 202-208
Article title

Wykorzystanie edukacyjnej przestrzeni wirtualnej na przykładzie dydaktycznych animacji komputerowych

Content
Title variants
EN
The didactic computer animation as an example of the usage of the educational virtual space
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ciągły rozwój technologii informatycznych wpływa na różnorodność definiowania przestrzeni wirtualnej. Dostrzeżenie różnicy pomiędzy rzeczywistością wirtualną a cyberprzestrzenią jest istotne, gdyż obie nazwy często bywają używane zamiennie, a są zasadniczo odmienne w aspekcie komunikacji. Omówienie tego problemu zawarto we fragmencie artykułu odnoszącym się do programowania separacyjnego i dydaktycznej animacji komputerowej, wykorzystywanej m.in. w obszarze edukacji. Szkolnictwo zawodowe jest jednym z beneficjentów edukacyjnej przestrzeni wirtualnej, w której można zaimplementować procesy technologiczne lub metody projektowania, zaprezentować budowę maszyn i urządzeń, przeanalizować procesy chemiczne czy strukturę molekularną. Ponadto istnieje możliwość zmiany czasu trwania akcji, a opóźnienie lub przyspieszenie omawianych procesów umożliwia dostrzeżenie i zrozumienie prezentowanych uczniom zjawisk. Z tych i wielu innych powodów dydaktyczne animacje komputerowe są coraz powszechniej stosowanym materiałem dydaktycznym ulokowanym w edukacyjnej przestrzeni wirtualnej.
EN
The continuous development of information technologies influences on the diversity of definition of the virtual space. It is very important to perceive the difference between the virtual reality and the cyberspace. Both notions are very often used as synonyms, but they are quite different from the point of view of communication. This problem is presented in the part of this paper that refers to the separate programming and didactic computer animation used, inter alia, in education area. Vocational education is one of the beneficiaries of the educational virtual space. This space lets implement the technological processes or methods of projecting, present the construction of machines and devices or analyse chemical processes or molecular structure. Moreover, it is possible to change the time of action’s duration. The delay or acceleration discussed processes lets perceive and understand presented phenomenon. Because of that didactic computer animation are more often used as a didactic material that is located in educational virtual space.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
202-208
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
author
References
  • Heim M. (1993), Matematyka wirtualnego świata, Nowy York.
  • Hopfinger M. (2002), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa.
  • Kluszczyński R.W. (2002), Sztuka multimediów [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa.
  • Lyotard J.F. (1991), The Inhuman: reflections on time, Stanford.
  • Sitarski P. (2002), Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie współczesnego świata? [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa.
  • Strykowski W. (1984a), Media w edukacji: kierunki prac badawczych, Poznań.
  • Strykowski W. (1984b), Audiowizualne materiały dydaktyczne, Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  • Strykowski W. (1973), Struktura filmu naukowo-dydaktycznego, Poznań.
  • Wawer R. (2008), Animacja komputerowa w procesie kształcenia, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22543b45-be50-4a92-bba8-ce6283a3967a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.