PL EN


2015 | 3 | 1 | 47-67
Article title

Porównanie efektywności finansowej sektorów bankowych państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do UE

Content
Title variants
EN
Financial Efficiency of CEE’s banking sectors – comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz efektywności finansowej europejskich sektorów bankowych ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W pierwszej części artykułu wskazano na teoretyczne dylematy oceny efektywności finansowej banków i dokonano przeglądu literatury. W drugiej części poddano ocenie europejskie sektory bankowe, biorąc pod uwagę wybrane do analizy wskaźniki (m.in. RŚ, ROA, CIR oraz relację kosztów administracyjnych do aktywów ogółem).W tej części artykułu przeprowadzono również wielowymiarową analizę porównawczą wybranych europejskich sektorów bankowych, co pozwoliło wyodrębnić względnie jednorodne grupy sektorów bankowych pod względem efektywności finansowej. Wyniki badań wskazują, że efektywność finansowa krajowych banków zbliżona była w 2008 roku do sektora bułgarskiego i węgierskiego. W 2013 roku Polska znalazła się w jednej grupie z Łotwą, która odnotowała na przestrzeni analizowanych lat wyraźną poprawę wskaźników finansowych.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
47-67
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
author
 • Dr, Katedra Bankowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,
References
 • Andries A. M., Capraru B. (2013), Impact of Financial Liberalization on Banking Sectors Performance from Central and Eastern European Countries, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3605381, dostęp dnia 29.06.2015.
 • Bandt O., Camara B., Pessarossi P., Rose M. (2014), Dśs the capital structure affect banks’ profitability? Pre-and post financial crisis evidence from significant banks in France, Banque de France.
 • Barjaktarović L., Paunović M., Ječmenica D. (2013), Development of the Banking Sector in CEE Countries – Comparative Analysis, „Journal of Central Banking Theory and Practice”, Vol. 2.
 • Berger A. (1995), The relationship between capital and earning in banking, „Journal of Money Credit and Banking”, Vol. 27, Issue 2.
 • Beyond RŚ – How to Measure Bank Performance, Appendix to the report on EU banking structures (2010), European Central Bank.
 • Casu B., Molyneux P. (2000), A comparative Study of Efficiency in European Banking, http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/00/0017.pdf, dostęp dnia 29.06.2015.
 • Hirtle, B. J., Stiroh K. J. (2007), The Return to Retail and the Performance of US Banks, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 31.
 • Knotek P. (2014), Banking sector as mirror of economic development – clustering euro area, „European Scientific Journal”, Vol. 10.
 • Lepczyński B., Penczar M. (2014), Zmiany w pozycji polskiego sektora bankowego na europejskim rynku depozytowo-kredytowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 65.
 • Mielnik M., Szambelańczyk J. (2006), Ocena efektywności banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997–2003 (dla czterech celów działalności), „Bezpieczny Bank”, nr 1(30).
 • Osbourne M. E. (2012), Essays on bank capital and balance sheet adjustment in the UK and US, and implications for regulatory policy, Cass Business School, City University London, http://openaccess.city.ac.uk/2381/1/ Osborne,_Matthew.pdf, dostęp dnia 29.06.2015.
 • Papa G. F. (2015), Banking in CEE – Despite some headwinds, it is worthwhile, Unicredit, 2015 Euromoney CEE Forum – Vienna, prezentacja.
 • Pawłowicz L. (1988), Wybrane metody taksonomii numerycznej i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych (cz. I),Uniwersytet Gdański,Gdańsk.
 • Perek A. (2014), Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków spółdzielczych w Polsce, „Economics and Management”, nr 3.
 • Perz P. (2010), Ocena efektywności i ryzyka w bankach notowanych na GPW w Warszawie w latach 2004–2009, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e-Finanse”, Vol. 6, wydanie specjalne.
 • Petria N., Capraru B., Ihnatov I. (2015), Determinants of banks’ profitability: evidence from EU 27 banking systems, 7th International Conference on Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, GEBA 2013, Procedia Economics and Finance.
 • Schildbach J. (2014), Banking and regulatory trends in Europe, Stockholm, prezentacja.
 • Siudek T. (2008), Efektywność w teorii i praktyce na przykładzie wybranych banków spółdzielczych w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 65.
 • Śledzik K. (2011), Kapitał intelektualny w bankach a wartość rynkowa banków giełdowych, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Stefański M. (2010), Sektory bankowe nowych państw członkowskich UE, „Współczesna Ekonomia”, nr 1.
 • Sufian S. (2010), Developments in the profitability of the Thailand banking sector: panel evidence from the post Asian crisis period, „International Journal of Economics and Accounting (IJEA)”, Vol. 1, No. 1/2.
 • Sufian S. (2011), Profitability of the Korean Banking Sector: Panel Evidence on Bank-Specific and Macrśconomic Determinants, „Journal of Economics and Management”, Vol. 7, No. 1.
 • Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wierzba R., Gostomski E., Penczar M., Liszewska M., Górski P., Giżyński J., Małecka E. (2014), Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Raport o sytuacji banków w 2014 r. (2015), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Sorensen C. K., Gutierrez M. P. (2006), Euro Area Banking Sector Integration. Using Hierarchical Cluster Analysis Techniques, ECB Working Paper Series, No. 627.
 • Radulescu M., Tanascovici M. (2012), Profitability of the CEE Banking Systems during The Crisis Period, Annals of the University of Petroşani, Economics, Vol. 12, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-225a153b-f2e8-4992-b15b-21232324cc73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.