PL EN


2017 | 6 | 255–266
Article title

Działania i reakcje nauczyciela na zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym

Content
Title variants
EN
Teacher’s Actions and Reactions to Aggressive Behaviours of Children at Pre-school Age
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zjawisko agresji jest fenomenem towarzyszącym człowiekowi na różnych etapach jego życia, szczególną jednak formę i rolę przybiera ono na etapie przedszkolnym, będąc z jednej strony przejawem braku umiejętnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, z drugiej zaś strony tworząc okazję do umiejętnego pokierowania rozwojem emocjonalnym i społecznym dziecka. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie analizy teoretyczno-empirycznej zjawiska agresji oraz sposobów przeciwdziałania i eliminowania zachowań agresywnych dzieci w wieku przedszkolnym. W części pierwszej przedstawiono analizę zagadnień teoretycznych związanych z agresją dziecka, zaś w części empirycznej zaprezentowano założenia metodologiczne oraz wyniki badań. W badaniach posłużono się metodą analizy dokumentów zastanych, desk-research oraz analizą logiczną. Przedmiotem analiz uczyniono wyniki ewaluacji zewnętrznej placówek przedszkolnych, przeprowadzonej na terenie całej Polski. Podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie sposoby wykorzystywane są przez nauczycieli, aby zapobiegać zachowaniom agresywnym? Jak nauczyciele reagują na zachowania agresywne dzieci? Wyniki badań wskazują, iż w przedszkolach największy nacisk kładzie się na wzmacnianie pożądanych zachowań dzieci. Nauczyciele mają jednak problem z umiejętnym reagowaniem na zachowania agresywne dzieci. Uzyskane wyniki stanowią przyczynek do modernizacji sposobów kształcenia i dokształcania nauczycieli przedszkoli, tak aby czuli się oni pewni swoich umiejętności i działań w zakresie reagowania na zachowania agresywne dzieci. Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym stanowią ważki problem badawczy oraz wychowawczy, umiejętne przeciwdziałanie oraz reagowanie na nie jest decydujące dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka.
EN
Aggression is a phenomenon which accompanies humans throughout their lives. It takes a specific form and plays a special role during the pre-school stage. On the one hand, aggression is the result of children’s lack of ability to cope with a problem, on the other hand, it creates a possibility to diagnose and support emotional and social development. The aim of the article is to present theoretical and empirical analysis of the phenomenon of aggression, as well as ways of preventing and eliminating aggressive behaviour of preschoolers. The first part introduces a theoretical background of the problem, methods and results are presented in the second part of the article. A document analysis, desk research and logical analysis are the main research methods. Results of external evaluation of kindergartens have been examined. The article attempts to answer two following research questions: How do kindergarten teachers prevent aggression among children? What are teachers’ reactions to children’s aggressive behaviour? The results of the research show that most actions that are undertaken to prevent aggression involve reinforcement of, positive behaviour. What is more teachers have problems with reacting to children’s aggression. The results may contribute to improving teacher training in order to raise teachers’ self-confidence and skills in that field. Aggressive behaviour of preschoolers is an important scientific and educational issue. A knowledgeable reaction and skilful counteraction may be decisive for a child’s emotional and social development.
Year
Issue
6
Pages
255–266
Physical description
artykuł naukowy
Contributors
References
 • 1. Borek, A. (2010). Metody i narzędzia w ewaluacji zewnętrznej W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Odpowiedzialność (s. 25–36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2. Filipczuk, H. (1980). Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
 • 3. Frączek, A. (1980). Z zagadnień psychologii agresji. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 • 4. Grochulska, J. (1993). Agresja dzieci. Warszawa: WSiP.
 • 5. Kleinschmidt, M. Przyczyny i przejawy agresywnych zachowań dzieci w wieku przedszkolnym. http://profesor.pl, pobrane 15 maja 2017.
 • 6. Kołodziejczyk, J. (2010). Wymagania wobec szkół i obszary ewaluacji W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty (s. 91–100). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 7. Pawłowska, R., Grzywacz, Z. (1998). Dysfunkcjonalność rodziny a rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane BWSH.
 • 8. Piaget, J. (2006). Studia z psychologii dziecka. Warszawa: PWN.
 • 9. Platforma internetowa nadzoru pedagogicznego, http://www.seo2.npseo.pl/, pobrane 15 maja 2017.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., nr 168, poz. 1324 z późn. zm.).
 • 11. Toeplitz-Wiśniewska, M. (1980). Postawy wobec agresji a modelowanie zachowań agresywnych u nieletnich przestępców. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22607730-d4e1-479f-9a99-2af94c49870d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.