PL EN


2015 | 31 | 55-68
Article title

Osobowość a centralność wybranych aspektów religijności

Title variants
EN
Personality and centrality of chosen religiosity dimensions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badanie miało na celu analizę relacji między cechami osobowości ujętymi w Piecioczynnikowym Modelu Osobowości a centralnością religijności z włączeniem centralności jej aspektów, wyróżnionych w wielowymiarowej teorii religijności S. Hubera. Szczególnie zwrócono uwagę na sprawdzenie wartości zmiennych osobowościowych w przewidywaniu wariancji poziomu centralności religijności w życiu jednostki. W badaniu uczestniczyły 282 osoby (180 kobiet i 102 mężczyzn) w wieku od 17 do 28, będących studentami warszawskich uczelni. Do pomiaru zmiennych użyto Inwentarza Osobowości NEO-FFI oraz Skali Centralności Religijności S. Hubera. Wyniki badania ukazują istotną wartość predykcyjną niektórych cech osobowości wobec zmienności poziomu centralności religijności i centralności jej aspektów. Poziom ugodowości tłumaczy od około 3 do ponad 8% wariancji każdej z mierzonych zmiennych religijności. Otwartość na doświadczenie wiąże się dodatnio z zainteresowaniem problematyką religijną (wyjaśniając 7,3% wariancji tej zmiennej) oraz ujemnie z wymiarami przekonań religijnych i kultu (tłumacząc po 1,7% wariancji każdej ze zmiennych). Neurotyczność oraz ekstrawersja wykazują pozytywną relację z poziomem doświadczenia religijnego, wyjaśniając po około 2% wariancji tej zmiennej. Nie zaobserwowano żadnego związku sumienności z centralnością religijności i centralnością aspektów religijności.
EN
The research aimed at examining relation between the Five-Factor Model personality traits and the centrality of religiosity, including religiosity dimensions, distinguished in the S. Huber’s multidimensional theory of religiosity. Special attention was paid to verifying the personality traits value in predicting variance of the level of centrality of religiosity in an individual’s life. The research analysis was based on the results of 282 individuals (180 women and 102 men) aged from 17 to 28 years, being Warsaw universities students. The variables measurement was made by The NEO Five-Factor Inventory and The S. Huber’s Centrality of Religiosity Scale. The research results showed personality traits’ predicting value towards variance of the centrality of religiosity and the centrality of its dimensions levels. Agreeableness explains from about 3 to approximately 8% of variance of each religiosity variable. Openness to experience is positively linked to interest in religious questions (explaining 7,3% of variance of this variable) and negatively to religious beliefs and public practice dimensions (explaining 1,7% of variance for each one). Neuroticism and extraversion are positively connected with religious experience, explaining each of them nearly 2% of variance of this religious dimension. There was observed no relation between conscientiousness and centrality of religiosity nor centrality of its dimensions.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-22671aac-2bb5-4530-b731-3ba6efaf4935
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.