PL EN


2016 | 26 | 4 | 183-204
Article title

Świadczenia niepieniężne jako podstawowa forma realizacji zadań pomocy społecznej. Wybrane zagadnienia

Authors
Title variants
EN
Non-Monetary Benefits as Primary Form of Implementation of Tasks Social Assistance. Selected Issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego tekstu było przedstawienie wybranych typów wsparcia społecznego, struktury ich przyznawania i świadczenia, zakresu podmiotów, do których są one kierowane oraz trybu odmowy ich udzielenia. Wskazane w powyższym artykule formy usług społecznych mają doniosłe znaczenie dla aktywizacji społecznej beneficjentów pomocy, a ich realizacja daje możliwości realnej poprawy sytuacji życiowej, w której znajdują się podmioty zainteresowane. Spośród omówionych rodzajów świadczeń, na szczególną uwagę zasługuje praca socjalna będąca jednym z najistotniejszych przejawów działań pomocy społecznej. Opracowanie to zarysowało również problematykę ścisłego związku zachodzącego pomiędzy pracą socjalną a kontraktem socjalnym. Nakreślono ponadto kwalifikacje, jakie powinien posiadać pracownik socjalny. Równocześnie autor zaznacza, że analizowane wsparcie z zakresu prawa pomocy przysługuje bez względu na dochód beneficjenta, a obowiązek jego zwrotu wiąże się z wystąpieniem szczególnych okoliczności wskazanych w ustawie. Ponadto, wydanie przedmiotowej decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania wybranych usług przeważnie wiąże się przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego.
EN
The aim of this work is to present the structure of their granting and provision, scope of entities to which it is addressed and the procedure of refusal to grant it. Forms of social services mentioned in this article have major importance for the activation of social assistance beneficiaries and their implementation provides opportunities for real improvement in the life situation in which there are stakeholders. Among the described types of benefits deserves special attention social work which is one of the most important manifestations of social welfare activities. The study was outlined also introduce a strict connection between the social work and the social contract. Outlined, moreover, the qualifications they should have a social worker. At the same time the author indicates that analyzed support of the law are entitled to assistance irrespective of the income of the beneficiary, and the obligation to refund is associated with the occurrence of the particular circumstances described in the law. In addition, the issue of the decision on granting or refusing to grant the selected services usually involves carrying out family history of environmental.
Year
Volume
26
Issue
4
Pages
183-204
Physical description
Contributors
author
 • doktorant w Katedrze Nauk o Polityce, Instytut Europeistyki, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Chyłek Ewa: ABC Unii Europejskiej dla pracowników socjalnych, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 2013.
 • Dunajska Anna, Romaszkiewicz Beata, Stawicki Andrzej: Wprowadzenie, [w:] Praca socjalna w środowisku lokalnym: praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej, Warszawa: Verlag Dashofer 2005, s. 7-14.
 • Grewiński Mirosław, Zasada-Chorab Anna: System pomocy społecznej w Polsce – wyzwania i kierunki, Toruń: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 2012, http://mirek.grewinski.pl/wp-content/uploads/2013/03/System_pomocy_spolecznej_w_ polsce_wyzwania_i_kierunki.pdf [dostęp: 15.08.2016].
 • Kontrakt socjalny w praktyce. Badanie przeprowadzone w województwie warmińsko-mazurskim, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Obserwatorium Integracji Społecznej, https://www.efs.20072013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/baza_projektow _badawczych_efs/Documents/Kontrakt_socjalny_w_praktyce_woj_wm.pdf [dostęp: 25.10.2015].
 • Krasucka Małgorzata: Uwarunkowania pracy socjalnej w Polsce. Metody pracy socjalnej, Portal edukacyjny edux.pl, http://www.edukacja.edux.pl/p-3178-uwarunkowania-pracy-socjalnej-w-polsce-metody.php [dostęp: 3.09.2015].
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu: Świadczenia niepieniężne – na podstawie ustawy o pomocy społecznej, http://www.mopr.grudziadz.pl/index.php/ swiadczenia/swiadczenia-niepieniezne, [dostęp: 2.09.2015].
 • Nitecki Stanisław: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2008, LEX.
 • Od 2014 r. do otrzymania emerytury minimalnej konieczny dłuższy staż pracy, gofin.pl, http://www.emeryturyirenty.pl/artykul,1701,5554,od-2014-r-do-otrzymania-emerytury-minimalnej-konieczny.html [dostęp: 4.09.2015].
 • Patologie w administracji publicznej, red. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, LEX.
 • Sierpowska Iwona: Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa: Wolters Kluwer SA 2012, LEX.
 • Sierpowska Iwona: Pomoc społeczna. Komentarz, wyd. 3, Warszawa: Wolters Kluwer SA 2014, LEX.
 • Sierpowska Iwona: Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2009, LEX.
 • Zimmermann Jan: Prawo administracyjne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2268b41f-3c7f-474b-b29c-f3c522fc5cb7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.