PL EN


2017 | 1 | 89-99
Article title

SYSTEMY KSZTAŁCENIA PIELĘGNIARSKIEGO W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH

Content
Title variants
EN
SYSTEMS TRAINING OF NURSING IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia systemy kształcenia pielęgniarskiego w wybranych krajach europejskich. Prezentowane są warunki przyjęcia na studia, struktura tych studiów, ich programy oraz formy ich realizacji, a także egzaminy uprawniające do zdobycia uprawnień zawodowych. Rozwiązania stosowane na różnych uczelniach są okazją do porównań oraz propozycji mogących poprawić efektywność kształcenia studentów pielęgniarstwa.
EN
This article presents nursing training systems in selected European countries. There have been presented entry requirements and application procedures for studies, structure of studies, study programs, their implementation pathway, and also the exams entitling to acquire professional qualifications. The solutions used at various universities are an opportunity to compare and suggestions that could improve the efficiency of nursing students’ education.
Contributors
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Wojewódzki Szpital Kliniczny im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Andruszkiewicz A., Kosobudzka A., System kształcenia pracowników ochrony zdrowia (pielęgniarek) i służb socjalnych w zakresie geriatrii i opieki długoterminowej w Polsce. Program „Uczenie się przez całe życie”, http://www.flandria.pl/wp-content/uploads/2013/09/3-.system-ksztalcenia-pielegniarek-w-polsce.pdf, [16.12.2016].
 • Cuber T., Figarska K., Ślusarska B., Zarzycka D., Dobrowolska B., Deklaracje europejskie i ich wpływ na współczesne kształcenie pielęgniarskie, Pielęgniarstwo XXI wieku, 2011, tom 36, nr 3.
 • Dziubińska-Michalewicz M., Systemy kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach europejskich (Danii, Finlandii, Grecji, Holandii, Norwegii), Biuro Analiz i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
 • Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 7 września 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.255.22).
 • Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek (Dz.U. 1996 nr 83 poz. 384).
 • GUS, Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 roku, Warszawa 2015.
 • http://www.gesundheit-studieren.com [22.01.2017].
 • http://www.heilberufe-online.de [20.01.2017].
 • https://www.ielts.org [24.11.2016].
 • http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski.html [17.11.2016].
 • Jarzynkowski P., Piotrkowska R., Książek J., Systemy kształcenia pielęgniarek w wybranych krajach Europy i Stanach Zjednoczonych, „Problemy Pielęgniarstwa” 2015, tom 23, nr 1.
 • Kapała W., Kształcenie pielęgniarek, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2010, nr 12.
 • Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Analiza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych w roku 2011oraz prognoza liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych na lata 2015-2035, Warszawa 2013.
 • OECD Health Statistic 2016, Eurostat Statistics Database, https://www.oecd.org/els/health-systems/Health-at-a-Glance-Europe-2016-CHARTSET.pdf, State of Health in the EU Cycle, Joint publication of the OECD and the European Commission, Released on November 23, 2016, http://www.oecd.org/health/health-at-a-glanceeurope-23056088.htm
 • Pielęgniarstwo to zawód z przyszłością, Rynek Zdrowia 21 maj 2013.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012.631).
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U., 2015 poz. 1971).
 • Stanowisko NIPiP, PTP i OZZPiP z 19.07.2016 w sprawie zmian w obszarze kształcenia pielęgniarek, http://www.ptp.na1.pl/pliki/ksztalcenie/STANOWISKO%20W%20SPRAWIE%20ksztalcenia%20pielegniarek.pdf [04.01.2017].
 • Tomaszewska M., Wpływ systemów opieki zdrowotnej na kształcenie pielęgniarek w wybranych krajach Unii Europejskiej, Rozprawa doktorska, WUM, Warszawa 2013.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572).
 • Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-226f6aa7-a7c3-4bf9-b4be-549ea4e02c2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.