PL EN


2017 | 4(93) | 62-74
Article title

Determinants of Effective Combating Insurance Fraud within the Green Card System

Authors
Title variants
PL
Determinanty skutecznej walki z przestępstwami ubezpieczeniowymi w systemie Zielonej Karty
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article summarises the activities undertaken by the Working Group on Fraud (WGoF) established in 2012 within the Council of Bureaux (CoB). The WGoF’s scope of interests include issues regarding the fight against Motor Third Party Liability (MTPL) fraud on cross-border level, on behalf of CoB members. The approach adopted by the WGoF is the response to the constantly increasing volume of this phenomenon. The initiated actions can be considered in the light of determinants needed to combat insurance fraud effectively. It should be also noted that applied approach has to be regularly revised due to the changing nature of fraud. Moreover, the article highlights the Polish insurance sector systemic initiatives especially the engagement of the Polish Insurance Guarantee Fund toward fraud fighting. Certain future challenges concerning the WGoF activities are also mentioned.
PL
Autor artykułu podsumowuje działalność Grupy Roboczej do spraw Przestępczości, utworzonej w 2012 roku przy Radzie Biur. Zakres działalności Grupy Roboczej obejmuje zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zjawisku przestępczości trangranicznej w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i w imieniu członków Rady Biur. Zastosowane przez Grupę Roboczą podejście jest odpowiedzią na rosnącą liczbę przestępstw ubezpieczeniowych w tym zakresie. Zainicjowane działania mogą być rozpatrywane w świetle determinantów skutecznej walki z przestępstwami ubezpieczeniowymi, tym niemniej należy zauważyć, że zastosowane podejście wymaga ciągłej weryfikacji ze względu zmienną naturę przestępczości. Autor podkreśla również rolę i systemowe zaangażowanie polskiego rynku ubezpieczeniowego, w tym w szczególności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w działania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przestępczości. Ponadto opisuje wyzwania w zakresie dalszych działań Grupy Roboczej.
Year
Volume
Pages
62-74
Physical description
Contributors
author
  • Member of Worging Group of Fraud in The Council of Bureaux
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2279625f-4384-4db8-8966-3d744463b0ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.