PL EN


2012 | 2(25) | 85-111
Article title

Bezpieczeństwo europejskie w kontekście migracji islamskich do państw niemieckojęzycznych

Title variants
EN
European Safety in the Context of Islamic Migration to German-speaking Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka migracji stanowi współcześnie istotny przedmiot badań. Celem niniejszego tekstu jest zbadanie genezy, skali i konsekwencji migracji islamskich dla państw niemieckojęzycznych: Austrii, Niemiec i Szwajcarii. Państwa te warto objąć szerszą analizą ze względu na historycznie ugruntowane i, współcześnie postępujące, duże napływy oraz zróżnicowanie narodowościowe muzułmanów. Problematyka ta jest niezwykle istotna dla polityki bezpieczeństwa wewnętrznego ww. państw, jak i samej UE. Muzułmanie stanowią istotny odsetek osób migrujących do Europy. Biorąc pod uwagę odmienność cywilizacyjną i kulturową jest to istotne w kontekście politycznym i społecznym.
EN
The issue of migration is currently an essential subject of research. The goal of the presented text is to analyze the genesis, scale and consequences of Islamic migration to German speaking countries (Austria, Germany and Switzerland). These nations should be incorporated into a broader analysis on account of their historical foundation and contemporary progress in the large influx and diversity of the Muslim nation. This issue is extremely essential for internal security policies of the above mentioned countries, as well as for the EU itself. Muslims comprise a significant percentage of migrants to Europe. Taking into account civilization and cultural diversity, this is important both in the political as well as social contexts.
Year
Issue
Pages
85-111
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Politologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Politologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Balicki J., Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej. Wyzwania dla polityki integracyjnej, Warszawa 2010.
 • Balicki M., Imigranci w wielokulturowym środowisku pracy, [w:] Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.), Białystok 2009.
 • Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland, Statistik Austria, http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_staatsangehoerigkeit_geburtsland/index.html.
 • Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ausländische Bevölkerung. Ergebnisse des Ausländerzentralregisters, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011, http://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung.html?nn=151694.
 • Bezpieczeństwo państw a procesy migracyjne, L. Kacprzak, J. Knopek (red.), Piła 2008.
 • Bohdanowicz J., Ewolucja migracji społeczności muzułmańskiej i jej konsekwencje, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.), Pelplin 2007.
 • Brataniec K., Zachód i islam. Dylematy relacji, Kraków 2009.
 • Duszczyk M., Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników – ewolucja i teraźniejszość, Warszawa 2010.
 • Gancarz G., Wiśniewski J., European Union vs migration challenges, ,,Analytical Paper Series” 2009, nr 23.
 • Głowacki Ł., Etno-zbiorowość turecka w Niemczech, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak (red.), Radom 2009.
 • http://www.bfs.admin.ch.
 • http://www.destatis.de.
 • http://www.statistik.at.
 • Islam in European Union: What’s AT Stake in the Future?, Study, European Parliament. Policy Department Structural and Cohesion Policy, Brussels 2007.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komunikat w sprawie migracji, Bruksela 2011.
 • Krasnodębski Z., Muzułmanie w Europie, ,,Znak” 2002, nr 56.
 • Machnikowski R.M., Muzułmanie w Europie Zachodniej – między integracją a radykalizacją?, Warszawa 2010.
 • Majewski R., Zjawisko emigracji jako przejaw współczesnych przemian globalnych, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.), Pelplin 2007.
 • Migration und Integration – Detaillierte Daten. Ausländische Wohnbevölkerung – Übersicht, Statistik Schweiz, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/01/07/blank/data/0.html.
 • Miluska J., Migranci wobec wspólnoty zastanej: strategie radzenia sobie z dyskryminacją, [w:] Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej, J. Nikitorowicz, D. Misiejuk (red.), Białystok 2009.
 • Nalborczyk A., Muzułmanie na świecie, [w:] Leksykon dla dziennikarzy. Nie bój się islamu, http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=20.
 • Nalborczyk A.S., Muzułmanie w Niemczech – wielka społeczność religijna nieznana przez państwo, [w:] Muzułmanie w Europie, A. Parzymies (red.), Warszawa 2005.
 • Nalborczyk A.S., Status prawny mniejszości muzułmańskiej w wybranych państwach europejskich, „Sprawy Narodowościowe” 2003, nr 22.
 • Nowaczek K., Polityka Unii Europejskiej wobec procesów imigracyjnych, Toruń 2004.
 • Okólski M., European Immigrations. Trends, Structures and Policy Implications, Amsterdam 2012.
 • Parzymies A., Wstęp, [w:] Muzułmanie w Europie, A. Parzymies (red.), Warszawa 2005.
 • Pędziwiatr K., The New Muslim Elites in European Cities: Religion and Active Social Citizenship Amongst Young Organized Muslims in Brussels and London, Saarbrücken 2010.
 • Piętak A., Turcy jako gastarbeiterzy w Niemczech, Częstochowa 2005.
 • Piwnicki G., Czynniki determinujące światową migrację w dobie zachodzących przemian globalizacyjnych przełomu XX i XXI wieku, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.), Pelplin 2007.
 • Psurek W., Ekspansja islamu w świecie. Historia i współczesność wzajemnych relacji, Katowice 2007.
 • Skoczek J., Bezpieczeństwo Unii Europejskiej w kontekście polityki migracyjnej, ,,Biblioteka Europejska” 2007, nr 43.
 • Starzyk-Sulejewska J., Polityka migracyjna i azylowa Szwajcarii, [w:] Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej: Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, D. Popławski (red.), Warszawa 2011.
 • Stein M., Integracja osób z tłem migracyjnym w edukacji niemieckiej, [w:], Integracja w świecie powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, J. Surzykiewicz, M. Klesza (red.), Warszawa 2008.
 • Świętochowska U., Problemy migracji w Unii Europejskie, [w:] Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, E. Polak, J. Leska-Ślęzak (red.), Pelplin 2007.
 • Windy-Behiesse M., Kształtowanie tożsamości muzułmańskiej w krajach francuskojęzycznych Europy, ,,Sprawy Międzynarodowe” 2010, nr 63.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-227f6b1a-8e74-40e3-8d99-1703b88e11df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.