PL EN


Journal
2016 | 21 | 85-99
Article title

Kapitał ludzki mieszkańców miast – ujęcie generacyjne

Title variants
EN
Human capital of the residents of urban area’s – generational approach
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kapitał ludzki stanowi kluczowy czynnik wzrostu produktywności, zatem niezbędna jest ocena różnic między generacjami w tym obszarze, włączając wybrane charakterystyki demograficzne i społeczno-ekonomiczne. Jedną z ważniejszych jest miejsce zamieszkania. W zależności od wielkości miasta zróżnicowana jest dostępność infrastruktury – edukacyjnej, kulturalnej, jak również ochrony zdrowia i miejsc pracy. Celem pracy jest ocena poziomu i struktury kapitału ludzkiego mieszkańców miast przy uwzględnieniu jednocześnie obydwu kryteriów – wielkości miasta i przynależności do różnych generacji w Polsce. Analiza empiryczna przeprowadzona została z wykorzystaniem zbiorów danych Diagnozy Społecznej. W analizie statystycznej wykorzystano dwuczynnikowe modele analizy wariancji, jak również statystyki deskryptywne i test niezależności chi-kwadrat.
EN
Human capital is one of the key driving factors of productivity growth, thus it is necessary to evaluate the differences between generations in this area, including chosen demographic and socio- economic characteristics. One of major variable is the size of the place of residence. According to the size of the city there are different availability of infrastructure – educational, cultural, as well as to healthcare and the workplaces. The aim of this paper is the assessment of the level and structure of human capital of cities residents taking into consideration two criteria – size of cities and belonging to various generations in Poland. The empirical analysis is based on the Social Diagnosis data. In statistical analysis the two-way analysis of variance, as well as descriptive statistics and simple tests are used.
Keywords
Journal
Year
Issue
21
Pages
85-99
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Baran M., Kłos M., 2014, Pokolenie Y – prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketing i Rynek”, nr 5.
 • Becker G.S., 1964, Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education, University of Chicago Press, Chicago.
 • Brol R., Maj M., Strahl D., 1990, Metody typologii miast, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Cichy K., Malaga K., 2007, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa.
 • Dangel J., 1968, Przekształcenia sieci miejskiej w Polsce pod wpływem rozwoju ludności i uprzemysłowienia kraju w okresie 1946–1960, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Dijkstra L., Poelman H., 2014, A harmonised definition of cities and rural areas: The new degree of urbanisation, European Commission, Bruksela. Regional Working Paper.
 • Ewolucja funkcji małych miast w  Polsce, 2012, red. K. Heffner, A. Halama, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Griese H.M., 1996, Socjologiczne teorie młodzieży, przeł. J. Dąbrowski, Impuls, Kraków.
 • Hardey M., 2011, Generation C content, creation, connections and choice, “International Journal of Market Research” vol. 53, No. 6.
 • Howe N., Strauss W., 1991, Generations: The history of America’s future, 1584 to 2069, William Morrow & Company, New York.
 • Kapitał ludzki i społeczny regionu łódzkiego – raport z badań ankietowych na reprezentatywnej próbie mieszkańców województwa łódzkiego. Raport cząstkowy opracowany w ramach projektu „Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego”, 2010, red. P. Starosta, http://www.kls.uni.lodz.pl/ (dostęp 15 października 2015).
 • Key Competences for Lifelong Learning, European Reference Framework, 2007, Education and Culture DG, European Communities, Luksemburg.
 • Kołodziejczyk-Olczak I., 2014, Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kunasz M., 2004, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kunasz M., 2015, Wykształcenie jako czynnik determinujący długość życia, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” t. 3, nr 37.
 • Kunz T., 2011, Pokolenie jako kategoria nowoczesna (o pragmatyce narracji pokoleniowej), [w:] Formacja 1910.
 • Świadkowie nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Lucas R., 1988, On the mechanics of economic development, “Journal of Monetary Economics” vol. 22.
 • Mankiw N.G., D. Romer, D. Weil, 1992, A contribution to the empirics of economic growth, “Quarterly Journal of Economics” vol. 107.
 • Mannheim K., 1992/1993, Problem pokoleń, „Colloquia Communia” vol. 1/12.
 • Męczyński M., Konecka-Szydłowska B., Gadziński J., 2010, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i klasyfikacja małych miast w Wielkopolsce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • The multigenerational workforce: Opportunity for competitive success, research quarterly, 2009, Society for Human Resource Management, Alexandria, https://www.shrm.org/Research/Articles/Articles/Documents/09-0027_RQ_March_2009_FINAL_no20ad.pdf (dostęp 28 maja 2011).
 • Nelson R., Phelps E., 1966, Investment in humans, technological diffusion, and economic growth, “American Economic Review” vol. 56.
 • Niklewicz-Pijaczyńska M., Wachowska M., 2012, Wiedza – kapitał ludzki – innowacje, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38633/ Wiedza_kapital_ludzki_innowacje.pdf (dostęp 16 sierpnia 2014).
 • Ossowska M., 1963, Koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne” nr 2.
 • Regulski J., 1980, Rozwój miast w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Runge A., 2012, Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, „Prace Geograficzne” nr 129.
 • Schultz T.W., 1961, Investment in human capital, „The American Economic Review” vol. 51, No. 1.
 • Starosta P., 2012, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a sytuacja materialna badanych i pozycja ekonomiczna powiatów w województwie łódzkim, [w:] Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i kapitału społecznego w regionie łódzkim, red. P. Starosta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Stasiak A., 1994, Wstępna koncepcja głównych węzłów osadniczych Polski, [w:] Podstawowe węzły układu osadniczego Polski, red. A. Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Biuletyn KPZK PAN z. 167.
 • Szukalski P., 2012, Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Urbaniak B., 2015, Międzypokoleniowy transfer wiedzy i umiejętności, Konferencja Naukowo-Metodyczna „Innowacje w  aktywizacji kobiet 50+ – wyrównywanie szans na rynku pracy”, http://www.aki.edu.pl/unnamed-333 (dostęp 25 lipca 2015).
 • Wiedza a wzrost gospodarczy, 2003, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa.
 • Wiktorowicz J., 2016, Competencies and economic deactivation – application of exploratory factor analysis, “International Journal of Social Economics” (przyjęty do druku).
 • Wojtyna A., 1995, Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, „Gospodarka Narodowa” 6.
 • Woszczyk P., 2013, Zarządzanie wiekiem – ku wzrostowi efektywności organizacji, [w:] Człowiek to inwestycja.
 • Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, red. P. Woszczyk, J. Czernecka, HRP, Łódź.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, 2004, red. A. Pocztowski, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Zemke R., Raines C., Filipczak B., 2013, Generations at work. Managing the CLASH of Boomers, GenXers, and GEN Yers in the workplace, American Management Association, New York.
 • Żebrowski W., 2005, Małe miasta w Polsce – wybrane aspekty współczesnej definicji, [w:] Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, red. K. Heffner, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • http://www.diagnoza.com
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-227f6b5a-3b4e-42ad-9827-1bd4cce3d2cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.